Justisdepartementet sendte 15. januar et lovforslag ut på høring som innebærer at myndighetene kan rekvirere din arbeidskraft om situasjonen tilsier det. Lovforslaget kalles: «Høring om endringer i sivil­beskyttelses­loven – sivil arbeids­kraft­beredskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.»

Det er en blankofullmakt. Regjeringen kan disponere ressursene som den vil, både materielle og menneskelige. Regler som beskytter mennesker og virksomheter, gjelder ikke.

Det er et dramatisk forslag formulert i byåkratisk språkdrakt, undertegnet av ekspedisjons­sjef Unni Gunnes og avdelings­direktør Anne Sofie Hippe.

Høring om endringer i sivil­beskyttelses­loven – sivil arbeids­kraft­beredskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare

Justis- og beredskaps­departementet sender med dette på høring forslag til endringer i sivil­beskyttelses­loven om sivil arbeids­kraft­beredskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Forslaget går ut på at det tas inn et nytt kapittel VI B i sivil­beskyttelses­loven som gir Kongen hjemmel til å regulere sivile arbeids- og tjeneste­forhold og pålegge sivil arbeidsplikt (sivil arbeids­kraft­beredskap) når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Det foreslås hjemmel til å regulere adgangen til å etablere og avslutte arbeids- og tjeneste­forhold (§ 24 f), utfylle, supplere eller fravike offentlig og privat regulering av arbeids- og tjeneste­forhold og arbeids­plikt­forhold (§ 24 g) og gi pålegg om arbeidsplikt (§ 24 h). Det foreslås også at Kongen gis fullmakt til å gi forskrifter også i fredstid om forberedende tiltak, øvelser og forhånds­utpeking til arbeidsplikt. I tillegg foreslås det hjemmel til ved forskrift å gi bestemmelser om opplysnings­plikt, behandling av person­opplysninger, erstatning og kompensasjon, saksbehandling, domstols­prøving og straff.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, berørte organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. april 2024.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

To ganger er ordet «arbeidsplikt» nevnt, dvs. at myndighetene kan beordre innbyggerne til krigsinnsats. Det er opplegg til en total­mobilisering av samfunnet i en situasjon der «rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare». Det kalles ellers for krig.

Staten vil gi seg selv alle rettigheter: til å etablere og avslutte tjenesteforhold, dvs. si opp eller beordre folk, som presiseres ved at man gir seg selv rett til å «fravike offentlig og privat regulering av arbeids- og tjeneste­forhold og arbeids­plikts­forhold og gi pålegg om arbeidsplikt». Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn at staten vil kunne skalte og valte med arbeidsføre akkurat som den vil. Beordre dem. Lover og regler, dvs. de opparbeidede bestemmelser, gjelder ikke. En må gå ut fra at det kan gjelde alt som definerer et arbeidsforhold, fra lønn til arbeidstid, hviletid osv.

Det skal komme forskrifter også i fredstid – ordet indikerer at loven er ment for en krigssituasjon – om «forberedende tiltak, øvelser og forhåndsutpeking til arbeidsplikt».

Endelig vil staten kunne kreve utlevert opplysninger om personer eller virksomheter, og den vil stå fritt til å bestemme erstatning og kompensasjon.

Hvis regjeringen ga seg selv en fullmaktslov under pandemien, er dette nå utvidet til en krigssituasjon og gjelder hele samfunnet og dets ressurser. Alt vil stå til myndighetenes disposisjon, og innbyggerne har ingen rettigheter.

Det er justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet som står som avsender.

 

regjeringen.no

 

Nato-topp: Alle må være forberedt på krig

Sveriges befolkning bes om å forberede seg på krig

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.