Nytt

Den 45 år gamle kurderen Shawan Bujak, som i 2012 ble dømt for terrorplanlegging, blir varig utvist fra Norge.

Det slås fast i en dom fra Borgarting lagmannsrett denne uken.

Sammen med Mikael Davud ble Bujak i 2012 domfelt for å ha planlagt et terrorangrep mot det danske avishuset Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard. Det var første gang noen i Norge ble dømt for terrorplanlegging. Medtiltalte David Jakobsen ble frifunnet for terrorplanlegging i den samme saken.

Bujak fikk tre års fengsel. Dommen ble stadfestet i lagmannsretten høsten 2012. I 2013 ble et halvt år av straffen gjort betinget av hensyn til Bujaks mindreårige barn, og Bujak ble løslatt.

Davud fikk åtte års fengsel, mens Jakobsen ble dømt til fire måneders fengsel for å ha kjøpt hydrogenperoksid, som kan brukes til å fremstille sprengstoff.

Varslet om utvisning i 2012

Bujak er kurder fra Irak og fikk asyl i Norge i 1999. Han ble varslet om utvisning allerede i desember 2012 på grunn av terrordommen. Utlendingsdirektoratet vedtok at han skulle utvises fra Norge i mars 2016 og vedtaket ble oppretthold av Utlendingsnemnda (UNE) i desember samme år med utreisefrist i mars 2017. Han gikk til sak mot UNE for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett opprettholdt utvisningsvedtaket i desember i fjor. Ett år senere kom altså Borgarting lagmannsrett til samme konklusjon.

Hovedspørsmålet i dommen var om beslutningen om utvisning er uforholdsmessig særlig av hensyn til Bujaks to barn og ektefellen som nå har eneomsorgen for barna.

Vurderer anke

Retten kom etter en samlet vurdering til at utvisningsvedtaket ikke er uforholdsmessig når man tar hensyn til at Bujak er dømt for meget alvorlig kriminalitet. Familietilknytning tillegges også etter fast praksis mindre vekt ved alvorlige straffbare forhold, ifølge dommen, som var enstemmig.

Bujak dro først til Nord-Irak etter utvisningen fra Norge, men bor i dag i Istanbul i Tyrkia, ifølge dommen.

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Bujak, sier de vil diskutere en anke til Høyesterett.

– Vi har ikke bestemt oss ennå, det må vi diskutere. Ankefristen er en måned, sier Sjødin til NTB.