Nytt

Berlin, Berliner Morgenpost. I kampen mot kriminelle medlemer av store arabiske familier/klanar ynskjer CDU å liberalisere forskriftene om datavern. Dei eksisterande reglane gjer det nemleg umogleg for dei ulike bydelsadministrasjonane å utveksle funna sine på ein effektiv og formålstenleg måte.

Styresmaktene i Berlin vil no fremje overfor Bundestag at lova om datavernet vert revidert. Forslaget skal leverast i høve CDU sitt årsmøte 7. og 8. desember. Målet er altså ei endring i lova.

CDU-politikaren Falko Liecke (som er leiar av bydelen Neukölln si distriktsforening), ventar seg ein intens debatt. Om nokon kjenner problema med kriminelle familieklanar, er det Liecke og hans medarbeidarar i Neukölln; bydelen som har heile åtte operative klanar (av totalt 13-14 i heile Berlin).

«For å lette personvernet til barn og ungdom, bør ein passasje i Sosialkoda endrast. Målet er å gi ungdomsvernkontora høve til – umiddelbart! – å samanlikne data om det føreligg mistanke om noko kriminelt.
«Dersom vi virkeleg ynskjer å endre noko, har vi ikkje anna val enn å liberalisere datavernlova, slik at den kan brukast i praktisk politiarbeid» sa Liecke.

Hard kamp om revisjonen

Det er venta at SPD vil stemme imot ei lovendring, så CDU jaktar no intenst på støttespelarar for å kunne oppnå det naudsynte fleirtalet i Bundestag. Eitt av områda partiet ventar å få tilslutning i, er i landsdelen Nordrhein-Westfalen, der arabiske klanar i stadig aukande utstrekning skaper bekymring og problem for myndigheitene. I denne landsdelen (NRW), har CDU i Herbert Reul den stadfortredande innenriksministeren; noko partiet forventar gir ekstra tyngde når lovendringa skal handsamast.

Initierande møte 26. november
Som tidlegare nemnt her i Document, vart det i regi av Neukölln si distriktsforening halde eit møte om klanproblematikken 26. november. Ein fruktbar diskusjon førte – om ikkje anna – til at bydelane i Berlin no (for første gong) står samla i kampen mot klanane.
Og med Heinz Buschkowsky (SPD), borgarmeister i Neukölln 2001-2015, vann CDU ein viktig og verdfull støttespelar. Buschkowsky skapte landsdekkjande overskrifter allereie i 2004, då han uttalte: «Multikulti ist gescheitert» («Det multikulturelle prosjektet har slått feil»).
Buschkowsky talar partiet sitt «midt imot» i denne saka, og for CDU gir dette årsak til optimisme når saka skal handsamast om ei knapp veke.

Saklege innspel også frå politiet si side
Også Klaus Kandt (CDU), sidan februar pensjonert politimeister i Neukölln, tala varmt for ei tillemping av datavernlova. Kandt har sidan han gjekk av, halde ein nær på usynleg profil, men no tok han bladet frå munnen, og gav til beste alt politiet har å vinne på ei endring av lova.

Fempunktsplan
Den raud-grøne koalisjonen har tidlegare vedteke ein fem-punktsplan for nedkjemping av kriminelle klanmedlemer. Ifølgje denne skal sjølv små regelbrot – som offentleg bråk/uro, straks straffast. Og allereie 17. desember skal ei eiga avdeling etablerast; dette i regi av justissenator Dirk Behrend (Grüne). Denne har som einaste mål å undersøkje, etterforske, kartleggje og straffe kvitvasking av pengar. Eit forebyggings- og eliminasjonskonsept skal også utviklast.

Nytt senter åpna 1. desember

Det viktigaste punktet i debatten, var likevel etableringa av eit nytt «Koordinerande senter for organisert kriminalitet», kort sagt KO-OK. Dette kontoret er allereie i drift; oppstart var laurdag 1. desember.

Det hender altså noko i Tyskland for tida. Vi lar Dirk Behrend få siste ordet:
«Für Geldwäsche wird in Berlin in Zukunft die Luft immer dünner» («for kvitvasking av pengar vil lufta i Berlin verte stadig tynnare»).