Nytt

Innanriksadministrasjonen vart av det tyske parlamentet oppmoda til å oppgi kva dei veit om dei store arabiske klanane – om kriminelle strukturar og om utbreiing. Dette melder Berliner Zeitung.

Svaret var nedslåande: Svært lite. Og ikkje nok med det; det eksisterer INTET samarbeid mellom myndigheitene i Berlin og dei andre føderale statane på dette feltet – ei heller er det utarbeidd eitt einaste ord om dei strukturelle forholda som råder på landsbasis.

Dette kan ifølgje BZ stadfestast gjennom eit upublisert svar instituttsekretær Torsten Akmann (SPD), gav sin partikollega Tom Schreiber. Schreiber ville vidare vite om det kan utelukkast, at det i Berlin vert kvitvaska pengar i høve kjøp av tomter og leiligheitskompleks, og om det ekisterar rettsgyldige paragrafar som kan kome denne problematikken til livs.

Statssekretær Akmann benektar dette, i og med at han overlet ansvaret til dei som SEL slike eigedomar: «I slike saker er det viktig å utøve særskild aktsemd over kven ein vel som forretningspartnarar.»

Sjølv definisjonen manglar
På landsbasis er omgrepet «klankriminalitet» særs ulikt definert; påtalemyndigheitene har difor ingen einsarta taktikk eller presedens for handsaming av slike saker.

Desse opplysningane opprører Tom Schreiber; korleis kan ein meine at det ikkje er samanhengar mellom ein Berlin-basert klan og ein med base i Bremen?

Document skreiv for ei tid tilbake om varaordføraren i Neukölln, Martin Hikel (SPD), som lova å rydde opp i bydelen sine klanproblem. Ikkje mindre enn åtte klanar (eller storfamilier) opererer i Neukölln, kvar med om lag tusen medlemar.

Men problema er ikkje avgrensa til Neukölln; også i andre bydelar slit dei med den same problematikken (ein reknar med 12-13 klanar i Berlin totalt), men heller ikkje innad i den tyske hovudstaden vert det samarbeidd om dette. Eit konsept for å kome uvesenet til livs, vart tinga av ekssenator Frank Henkel (CDU) for lang tid sidan. Dette skrivet vart dog aldri publisert eller vidareformidla.

Ny giv i kampen mot klanane
No forpliktar imidlertid den nye ansvarlege innanrikssenatoren, Andreas Geisel (SPD) seg til å bekjempe klankriminaliteten på tvers av bydelane. 26. november skal eit møte haldast; her er alle involverte departement innbodne til å dele både kompetanse og ressursar, og strategien er å auke trykket på dei arabiske storfamiliane.

Kritikarar har hevda at det ikkje krevjer stor tankeverksemd å forstå at personar som samtidig som dei går på sosialtrygd, har råd til flotte husvere eller heile bygardar, dyre bilar og dei beste advokatane, også har tilgang på midlar dei ikkje oppgir. Det har tidlegare heller ikkje vorte satsa på å kome denne form for «økonomisk svindel» til livs. Dette skal no endrast radikalt.

Forut for møtet, krevjer Daniel Kretzshmar (i «Bund Deutscher Kriminalbeamter») at det vert utarbeidd ein langsiktig og generell personalstrategi for kriminalpolitiet. «Politipresidenten må auke investeringane gjeldande dei teknologiske etterforskingsmetodane, samstundes som Senatet må støtte politiet sine anstrengingar i langt høgre grad, særleg når det gjeld kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet,» uttalar Kretschmar.

Så er det berre å vone at satsinga gir snarlege resultat.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.