Hellig Olav, Norges evige konge. Disse begrepene gir ikke mening hvis det ikke legges et grunnlag i unge år, som modnes med tiden og gir folk en dypere forståelse av Olav den hellige som symbol.

Bare én av fire journalister tror på Gud, viser en meningsmåling som ble offentliggjort under Nordiske Mediedager i Bergen.

Et av spørsmålene i årets undersøkelse var: «Bekjenner du deg til en bestemt religion?»

26 prosent av journalistene svarer ja, 74 prosent svarer nei, skriver Dagen. (NTB)

Det er en meget høy andel ikke-troende. Igjen viser det seg at journalisters holdninger ikke gjenspeiler befolkningens, hverken den gamle eller den nye.

Den som har lyttet til NRK og lest aviser i en årrekke, vil ha merket en stadig mer uttalt anti-kristelig tendens. Målinger som viser synkende oppslutning om Den norske kirke, blir rapportert som en glad-nyhet:

Samtidig viser tall fra Norsk Monitor, der Ipsos annethvert år stiller folk spørsmålet «Tror du på Gud?», at andelen troende her i landet har falt markert siden 80-tallet.

Andelen som svarer at de tror på Gud har falt fra 52 prosent i 1985 til 34 prosent i 2017. I samme periode har andelen ikke-troende økt fra 21 til 46 prosent. (NTB)

Den synkende andelen troende har ikke bare med medienes kristendomsfiendtlighet å gjøre. Den har enda mer med politiseringen og ideologiseringen av skolen. Elevene lærer ikke lenger hva kristendom går ut på. De er fremmede overfor sentrale begreper som synd og frelse. De blir fremmedgjort for sin egen kultur og tradisjon.

Hvis man leser Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet», vil man se at dette ikke er noen tilfeldig utvikling, men resultatet av en bevisst politikk som står nedfelt i en rekke stortingsmeldinger helt fra Odvar Nordlies tid på begynnelsen av 1970-tallet.

Norge skulle avnorskes, og avkristnes. Det er to sider av samme sak.