Rene Magritte The Double Secret (1927)

For noen år tilbake måtte nye studenter gå i gjennom en forberedende prøve i logikk og metodelære. I dag er det bare en eksamen i filosofi, som er aktualisert med viktige bidrag av feministisk teori og tenkning. Bortfallet av forberedende prøve i logikk og metodelære har ført til en intellektuell svekkelse av det akademiske nivået, spesielt innenfor høyskole-sektoren, der det i lengre tid har vært drevet forskning på selvets grunn.

Nå viser det seg at denne typen forskning også har spredd seg til Universitetet i Oslo, men ikke til så mange akademiske fag må vite. Det er hovedsakelig innen kjønnsforskning, som har navlestrengen knyttet til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UIO. Det er vel kanskje ikke så rart, den tverrfaglige kjønnsforskningen i Norge er jo landskjent for sine uvitenskapelige metoder og sin fordekte politiske aktivisme. Takk til Harald Eia.

Den tverrfaglig kjønnsforskning lot seg ikke affisere av den slags kritikk. De uvitenskapelige metodene er fortsatt i bruk, for nylig ble en masterstudent priset for sin narrative avhandling om livet på Grønlands torg, som metodisk har flere likhetspunkter med en performance fra Kunsthøyskolen enn et vitenskapelig arbeid.

Her handler det selvsagt om vitenskapelig metode, eller mangel på sådan. For manglene er så åpenbare at avhandlingen neppe ville ha blitt godkjent ved et annet seriøst institutt, for eksempel sosiologi.
Den kvinnelige studentens metode kalles «Autoetnografi» og karakteriseres ved en innfølende holdning til det man observerer. Man må ha åpne sanser og være vàr for de indre stemninger som de ytre impulsene skaper i sinnet. Selvsagt er metoden kjønnsstyrt og her går alt på autopilot. Det samme gjelder etterbehandlingen av observasjonsmaterialet, som transskriberes i narrative termer. I klartekst betyr det at alt er diktet sammen til et litterært produkt som er uangripelig med tanke på å etterprøve den vitenskapelige gyldigheten, både i observasjonsmaterialet og masterteksten.

I ethvert vitenskapelig forskningsprosjekt er den metodiske etterprøvbarheten et nødvendig vilkår for å kunne bestemme resultatets faglige gyldighet og vitenskapelige status. Etterprøvbarheten gir en kontrollmulighet som er faglig verdiløs om den mangler. Da er forskningen ubrukelig, som i denne masteravdelingen, og kan klassifiseres som et stykke vitenskapelig sjarlataneri. Men det er jo typisk for den tverrfaglige kjønnsforskningen at den baserer seg på aktivistiske perspektiver og tvilsomme metoder.

Men det er ikke bare den metodiske prosedyren som er vitenskapelig tvilsom. Kjønnsforskningens subjektivistiske begrunnelse for de faglige virksomhetene kolliderer også med seriøs vitenskapelighet. Stadig insisteres det på at både metoder og perspektiver springer ut av subjektive overveielser. Forestillingen om å tilegne seg et objektivt erfaringsmateriale og en ditto kunnskap ansees for å være en vrangforestilling. Alt er subjektivt og dermed det naturlige utgangspunkt for en autoetnografisk kjønnsforskning.

Her skorter det avgjort på filosofisk innsikt. Fordi om forskeren er et subjekt så tror hun også at hun er subjektiv i sin forskning. Men det er stor forskjell på å være et subjekt og å være subjektiv. Alt er ikke subjektivt fordi om man er et subjekt. I så fall er synspunktet logisk inkonsistent. Når filosofen Hans Skjervheim påpeker at subjektet er det sted sannheten kommer til syne, så plasserer han sannheten der den blir realitet. Og er sannheten en realitet, så overskrider den også kjønnsforskningens subjektive relativisme.

Med henblikk på det metodiske påpeker Skjervheim også at forskeren i starten må foreta en nøytralitetsmodfikasjon. Det vil si å sette sin subjektivitet og potensielle aktivisme i parentes inntil forskningsprosessen er avsluttet. Først da kan man, hvis forskningsmaterialet er av en slik art, publisere hele eller deler av materialet med henblikk på faglig diskurs og offentlig debatt. Det er høyst betenkelig at den tverrfaglige kjønnsforskningen ikke bare forurenser sitt fag og sin forskning med kjønnspolitisk aktivisme, men også bryter med en rekke innarbeidede vitenskapelige metoder og perspektiver.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!