Mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, stiger antallet anmeldte seksuallovbrudd kraftig, viser ferske tall fra politiet.

Politidirektoratets statistikk for årets første fire måneder, som NTB har fått tilgang til, avdekker både positive og negative utviklingstrekk i kriminalitetsbildet.

Totalt ble det i årets første fire måneder anmeldt knappe 100.000 lovbrudd, en nedgang på 6,4 prosent sammenlignet med i fjor og en nedgang på 17,9 prosent i forhold til 2013. Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.

– Hvert år i den siste femårsperioden har det vært nedgang i antall anmeldte lovbrudd, skriver Politidirektoratet (POD).

Tallene fra politiets straffesaksregister (STRASAK) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene.

Overgrep mot barn

Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.

Sammenlignet med samme periode i fjor har det i årets første fire måneder vært en økning på 16,8 prosent.

Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14–16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013. Antallet anmeldelser har økt fra 239 til 733 på fem år.

– Økningen kan blant annet knyttes opp til at enkelte politidistrikt har store internettrelaterte saker med mange fornærmede, skriver POD, og peker selv på flere årsaker til de dystre tallene:

* Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.

* Gjerningsmenn når mange ofre gjennom internett.

* Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.

* Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes».

Vinning stuper

Samtidig faller antallet anmeldte vinningsforbrytelser, som er den desidert største kategorien av alle lovbruddene, som en stein.

Antallet anmeldelser har falt kraftig både sammenlignet med i fjor og med 2013. Dette gjelder uavhengig av om bedragerier, som nå er trukket ut av statistikken for vinningskriminalitet, regnes med eller ikke. Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.

POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen.

– Noe kan ha sammenheng med svingninger knyttet til markedet for omsetning av nye mobiltelefoner og andre elektroniske apparater. Samtidig har politiet hatt en betydelig satsing for å redusere vinningsforbrytelsene, heter det.

Satsingen vil fortsette, fremholder avdelingsdirektør Kristin Kvigne i PODs politifagavdeling.

– Vinningstyverier utgjør en stor del av hverdagskriminaliteten som folk utsettes for, og det er viktig at politiet fortsatt holder fokus på dette, sier hun.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.