Mange snakker om at kriminaliteten går ned, færre snakker om en annen tydelig trend: volden i Norge øker. Også voldtekt og seksuelle overgrep mot barn.

Sør-Øst politidistrikt har publisert straffesakstallene for 2016. Det positive er at det totale antall anmeldelser går ned. Det negative er at den alvorligste kriminaliteten øker: voldtekt og annen grov vold.

nyhetssaken som er lagt ut på politi.no er alt som vedrører denne økningen gjemt langt nede i artikkelen. Utviklingen i voldssaker er verdiget én setning. Ingenting om drap og drapsforsøk.

Kanskje ikke akkurat fake news, men i hvert fall spin.

vold-illustrasjon

Politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark er slått sammen og utgjør nå Sør-Øst politidistrikt, hvor det bor 700.000 mennesker.

Antall anmeldelser gikk ned 4,7 prosent fra året før. Tallene er ikke helt sammenlignbare på grunn av den nye straffeloven som trådte i kraft i oktober i fjor.

– Vi er fortsatt inne i en trend, slik også andre land i Europa erfarer, der færre personer begår kriminalitet, men samtidig ser vi at de organiserte kriminelle miljøene til tider er svært aktive, uttaler politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet er mest opptatt av å fokusere på nedgangen i anmeldt kriminalitet som helhet. Blant annet at vinningskriminalitet gikk ned med 18 prosent i fjor. Og det er jo bra.

Seksual-krim opp 33 prosent

Men ser vi på den groveste kriminaliteten tegner det seg et helt annet bilde. Anmeldte voldssaker økte med 14 prosent – en signifikant økning. Sedelighetssaker øker derimot kraftig: 33 prosent.

Politiet mottar flere anmeldelser om seksuell krenkende adferd mot barn via digitale medier, og etterforskning i disse sakene viser ofte at omfanget av den krenkende adferden er større enn man innledningsvis har trodd. Én anmeldelse på seksuell krenkende adferd kan gjennom etterforskning føre til opprettelse av mange flere saker.

Overgrep mot barn øker

Den nye straffeloven medfører at forhold som tidligere ble kategorisert som seksuell handling/seksuell omgang med barn under 14 år, nå registreres som voldtekt.

I 2016 registrerte Sør-Øst 94 voldtektssaker mot barn, økningen var på vel 20 prosent.

Likeledes økte seksuelle overgrep mot barn med 20 prosent i fjor. Økningen siden 2011 er kraftig: 84 prosent.

Voldtekt opp 45 prosent på fem år

Det har vært en økning i antall anmeldelser av voldtekt mot voksne: 11,7 prosent. Det er ikke bare et blaff, voldtekter har økt også siste fem år, da med nesten 45 prosent.

Vold i nære relasjoner holder seg temmelig stabilt alle de siste fem årene. Derimot øker andelen med den groveste volden. I 2011 gjaldt det 27 prosent av sakene, i fjor 40 prosent.

Det er såpass få drap i Sør-Øst at det ikke gir mening å regne prosent. Særlig siden det var fem drap i fjor og ingen året før… I 2011 var det fire.

Derimot kan det se ut til at drapsforsøk øker noe – fra ett i 2011 til seks både i 2015 og i 2016.

 

Politi.no: Straffesakstall for Sør-Øst politidistrikt (.pdf)

Politi.no: Nedgang i antall anmeldelser i 2016