Antallet anmeldte seksuallovbrudd stiger kraftig, og går mot trenden: Samlet sett gikk registrert kriminalitet i Norge ned i årets fire første måneder.

Seksuallovbrudd har økt hele 21,3 prosent fra samme periode i fjor, viser politiets STRASAK-rapport for årets første tertial. Siden 2014 har det vært en dobling – økningen er på 102,8 prosent på fem år.

Det er overgrep mot barn som øker mest, seksuelle overgrep mot de under 16 år har økt kraftig det siste året. Dette er er ikke et blaff; økningen har vært tydelig de siste årene, som Document påviste allerede i fjor.

Under 14 år: opp 60 prosent på ett år

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har hatt den største økningen i anmeldelser; 60,5 prosent fra i fjor til i år (første tertial 2017 til 2018), heter det i rapporten:

Den største økningen er innenfor kategorien Seksuell omgang med barn 14-16 år, seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn u/16 år og kategorien Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, der antall oppklarte saker
økte med henholdsvis 197,9 og 125,2 prosent. Årsaken er trolig de nettrelaterte sakene der politidistriktene gjennom sin etterforsking har identifisert et stort antall fornærmede og dermed oppklarer mange saker.

Tredobling på fem år

Seksuell omgang med barn 14-16 år, seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn u/16 år viser en marginal nedgang siden i fjor (- 1,9 %), men trenden de siste fem årene er overtydelig, med nesten en tredobling på fem år; opp 187,6 prosent.

STRASAK-rapporten er satt sammen av Politidirektoratet og Riksadvokaten. Den viser at det i første tertial i år ble anmeldt i alt 98.057 lovbrudd, en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene bekrefter en trend vi har sett i flere år; mens stadig færre vinningsforbrytelser anmeldes, går seksualforbrytelser motsatt vei.

Sammenlignet med første tertial i fjor er registrerte vinningslovbrudd redusert med 3,1 prosent. Også antall registrerte narkotikalovbrudd viser en markant nedgang.

Vold: Trenden peker oppover

Antall voldslovbrudd viser en liten nedgang sammenlignet med første tertial i fjor, men det har vært en økning blant annet knyttet til mishandling i nære relasjoner. (NTB)

Men den som kun leser NTBs knappe melding får ikke med seg følgende fra rapporten: «Antall voldslovbrudd har i den siste femårsperioden hatt en økning på 20,6 prosent, mens det nå ses en liten nedgang sammenlignet med første tertial i fjor.»

Trenden peker altså tydelig oppover, uansett den ubetydelige nedgangen siden i fjor.

Økning i familievold

Økningen har blant annet vært knyttet til mishandling i nære relasjoner, skriver politiet:

Mishandling i nære relasjoner har de siste årene hatt en økning i antall saker og fra første tertial 2014 til 2018 har økningen vært på
23,9 prosent. Vold generelt, og kanskje særlig mishandling i nære relasjoner, innebærer et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Mishandling i nære relasjoner er derfor et høyt prioritert saksområde som skal gis forrang ved knapphet på ressurser.

Som Document påviste i 2016 er denne kategorien lovbrudd dominert av innvandrere: Ett år i Oslo tingrett: Familievold i det nye Norge

I april viste vi at innvandrere dominerer når det gjelder partnerdrap: Dramatisk økning: To av tre partnerdrap begås av utlendinger

Vinning og bedragerier

Antall anmeldte økonomilovbrudd økte med 272,8 prosent fra første tertial 2014 til 2018. Økningen skyldes at alminnelige bedragerier nå er tilordnet økonomilovbrudd. Av de 9.345 anmeldelsene for slike lovbrudd i første tertial, er 5.965 bedragerianmeldelser som tidligere ville vært tilordnet kriminalitetstypen vinning.

Hvis bedragerisakene fjernes fra datamaterialet har antall anmeldelser for økonomilovbrudd økt med 34,8 prosent siden første tertial 2014, og 10,5 prosent sammenlignet med første tertial i fjor.

Fra første tertial 2017 til første tertial i år var det 936 flere anmeldelser av økonomilovbrudd. Bedragerier som tidligere lå under vinning, står for 66 prosent av disse anmeldelsene.

Bekymret over saksbehandlingstid

Antall påtaleavgjorte saker er noe redusert. Sammenlignet med første tertial i fjor er nedgangen på 1,9 prosent. Oppklaringsprosenten for de prioriterte områdene vold og seksuallovbrudd viser en svak økning, mens vinning fortsatt har lav oppklaringsprosent.

Saksbehandlingstiden for voldssaker med særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager har økt. Den gjennomsnittlige behandlingstiden for disse sakene er nå 141 dager.

«At det registreres en økning i saksbehandlingstid for disse sakene er bekymringsfullt da det over tid, og gjentatt, er blitt anmodet om at sakene skal gis nødvendig prioritet», heter det i STRASAK-rapporten.

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre. 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.