Nytt

Familien ble uttransportert til Afghanistan etter 20 dager på Trandum. Nå er de tilkjent 210.000 kroner i oppreisning.

Familien som ble fengslet på Trandum utlendingsinternat i 2014 kan etter dommen i lagmannsretten innkassere 210.000 kroner i oppreisning – over 10.000 kroner per dag de satt internert.

Document skrev onsdag at lagmannsretten har dømt staten for ulovlig fengsling av en afghansk familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014. Familien var utvist, men nektet å reise hjem. De satt internert i 20 dager i påvente av utsending.

Vi skrev at staten må betale familien minst 130.000 kroner i erstatning for mindre enn tre ukers internering. Det er nå klart at familien består av fire barn og to foreldre. Dermed blir den totale erstatningen 210.000 kroner. En formue i et land som Afghanistan, som familien til slutt ble sendt til.

Advokat og jussprofessor Mads Andenæs, som saksøkte staten på vegne av familien, er svært fornøyd med dommen. At lagmannsretten mener at en barnefamilie ble ulovlig fengslet på Trandum, kan få stor betydning for lignende saker i framtiden, mener Andenæs.

– Det er en meget klar og grundig dom som avgjør at det er ulovlig å fengsle barn på Trandum. Og det gjelder ikke bare i vår sak. Vurderingen må få konsekvenser for fengslingspraksisen, sier jussprofessoren.

Lagmannsretten har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7–14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014. Lagmannsretten mener fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og barnekonvensjonen. Familiemedlemmene får derfor oppreisning på 40.000 kroner for hvert av barna og 25.000 kroner for hver av foreldrene.

«Grove brudd»

– Det er et visst antall barn som fengsles på Trandum i forbindelse med utsendelser av familier. Når det da strekker seg over flere uker blir det meget grove brudd, som da kan føre til erstatningsansvar slik som i denne saken, forklarer Andenæs.

Den ene jenta var elleve år da hun var på Trandum. Ifølge Andenæs har hun fortalt at hun synes det var veldig vanskelig og skamfullt å være i fengsel.

– Hun er opptatt av at andre barn ikke skal havne i en lignende situasjon. Trandum er et fengsel. Det ser ut som et fengsel og det er like mange dører som skal åpnes til cellene der familien satt. Det er som å være i et norsk fengsel med et strengt regime. Det er altså ikke noe barn skal gå igjennom i Norge, understreker han.

Ble pågrepet

Det var om morgenen 10. august 2014 at familien ble pågrepet ved et asylmottak i Lillesand, der de hadde bodd i omtrent ett år. Familien var pliktet til å forlate Norge, fordi de fikk avslag på sin søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag av Utlendingsdirektoratet (UDI) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda (UNE). Siden familien nektet å forlate landet uten den eldste sønnen, besluttet politiet at familien skulle uttransporteres med åtte ledsagere. Men flyselskapet nektet å medvirke til dette den dagen.

To dager senere ble familien besluttet fengslet i tre uker. Anken ble forkastet i lagmannsretten, og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen. I denne perioden hadde de sittet fengslet på Trandum.

Uvisst om staten anker

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.

– Det er svært sjelden at noen sitter så lenge på Trandum. Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) til NTB.

Den 28. april oversendte regjeringen Stortinget et lovforslag om blant annet styrking av barns rettssikkerhet i saker om internering. Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen har valgt å utsette behandlingen av lovforslaget til høsten, opplyser departementet.

Les også