Innenriks

Migranter på vei gjennom Ungarn nærmer seg grensen mot Kroatia høsten 2015. Foto: Laszlo Balogh / Reuters / Scanpix.

 

«Laveste nettoinnvandring på ti år» lyder over­skriften til Statistisk sentral­byrås presentasjon av inn­vandrings­tallene for 2016, som SSB selv offentlig­gjorde i går. Det er ikke usant, men er det den mest interessante informasjonen statistikken inneholder?

SSB opplyser riktignok at to separate trender gjør seg gjeldende: Det kommer færre fra Europa, men flere fra Asia – i særdeleshet Syria:

Nettoinnvandringen av asiatiske stats­borgere økte med 8 700 mens antallet europeiske stats­borgere (ekskludert norske) ble redusert med 10 600. […]

Nettoinnvandringen av asiatiske stats­borgere nær fordoblet seg fra 9 000 i 2015 til 17 700 i 2016. Veksten skyldes i hoved­sak økt inn­vandring fra krigs­rammede Syria.

Men vi blir ikke gjort kjent med det samlede bildet av ut­vik­lingen for ikke-vestlige, som utgjør den største sosiale og økonomiske byrden for verts­samfunnet.

Det er ikke så mye hjelp å få i mediene. Nesten ingen har dekket offentlig­gjøringen av inn­vandrings­tallene. Gunnar Stavrum har blogget om den i Nettavisen, men tilføyer ingen analytisk dybde utover SSBs egen. NTB har ikke laget noen melding om saken, så avisene er hjelpe­løse. I Aften­posten har de like godt overlatt dekningen til SSB selv. Resultatet blir deretter. Man blir en smule målløs.

Det er altså ikke bare makt­kri­tikken som er avgått ved døden. Hvor ble det av samfunns­opp­draget om å informere allmenn­heten om de viktigste endringene i landet? Spiller ikke de demo­grafiske omvelt­ningene noen rolle?

Vår vane tro innhenter vi tall­grunn­lag direkte fra SSBs data­baser, nærmere bestemt stati­stikk­bankens tabell 07822 over inn­vandringen til Norge etter opp­havs­land, hvor det er mulig å dele inn tallene etter forskjellige verdens­regioner. Utviklingen fra årtusenets begynnelse til i dag ser slik ut:

Mens netto­innvandringen fra Norden, Vest-Europa og Øst-Europa i noen år har vist en klart nedad­gående trend, utvilsomt som følge av endrede økonomiske betingelser, er det absolutt ingen tegn til at den minker fra de ikke-vestlige landene. Faktum er at netto­inn­vandringen derfra, fremfor alt fra Asia og Afrika, har økt jevnt og trutt siden år­tusen­skiftet. I fjor utgjorde den 26.498, mot 20.371 i 2015. I øyeblikket svarer den altså til nesten halv­parten av et norsk fødsels­kull. Det er et galehus.

Den ikke-vestlige inn­vandrings­rekorden er med andre ord knust, og den klare trenden som har ved­vart i lang tid, kan ikke for­ventes å bli brutt med det første. Vi er kort og godt vitne til en demo­grafisk revo­lusjon, men hverken myndig­heter eller medier informerer befolkningen om den. Spørsmålet som melder seg, er om borgerne av Sovjet­unionen ville ha hatt noen grunn til å misunne oss mediene våre.