Nytt


Tysk politi ledsager en gruppe på omtrent 50 avviste asylsøkere fra Afghanistan ombord på et fly til hjemlandet på lufthavnen i Frankfurt den 14. desember 2016. Foto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix.

 

At mye av uvesenet med asyl­innvandring til Europa er omspunnet av løgn, har lenge vært åpenbart for de fleste. De opp­diktede historiene om for­følgelse er noen ganger så like­lydende, og andre ganger så usann­synlige, at tolker fra tid til annen slår alarm. Og selv høyt oppe i det inn­vandrings­vennlige EU-hierarkiet inn­rømmes det at meste­parten av asyl­migrasjonen til vår verdens­del er økonomisk motivert.

Selv om myndighets­personer som ser hva som foregår, gjerne føler seg bundet av taushets­plikten, og det dermed blir asyl­søkernes egne historier som når offentlig­heten, godt supplert av advokater, levebrøds­humanister og ideologer, lar ikke folk seg lure lenger. De ser etter hvert igjennom lureriet.

Det spesielle med denne bransjen er at det knapt er noen side ved den som ikke er preget av løgn, juks og fanteri.

Nye tall fra Tyskland, som nylig er blitt omtalt i Die Welt, forteller klart at det også jukses massivt i forbindelse med utvisninger av asyl­søkere som er blitt avvist – som i løpet av året vil nærme seg en halv million i Tyskland. Resultatet er at de færreste rent faktisk drar sin vei.

For et halvt år siden ville Innen­riks­departe­mentet i del­staten Mecklen­burg-Vor­pommern finne ut hvor mange av de avviste asyl­søkerne som ikke kunne sendes tilbake på grunn av lege­erklær­inger. Resultatet var sjokkerende: 2120 av 3643, eller nesten seksti prosent av de utviste.

Det er utvilsomt et resultat av pill råtten korrupsjon. Flere tyske politikere gir da etter hvert også offentlig uttrykk for at de ikke tror det så ofte handler om reell sykdom av det til­strekke­lig alvorlige slaget (post-traumatisk stress-syndrom holder ikke lenger), men om med­liden­het eller politisk over­bevis­ning blant leger. Temaet lojalitet berører de ikke i samme grad.

«Til dels påfallende dårlig begrunnede medisinske aspekter blir anført for å forhindre ut­trans­port­ering, eller i det minste få utsatt den», sier Bayerns innen­riks­minister Joachim Herrmann (CSU).

Tysklands innenriks­minister Thomas de Maizière (CDU) har tidligere antydet at 70 prosent av de mannlige asyl­søkerne under 40 år blir erklært for syke til ut­trans­port­ering, uten å ha vært i stand til å belegge tallet.

Den tyske avisens under­søkelser viser at påtale­myndig­hetene har inn­ledet etter­forskning mot en rekke leger som er mistenkt for å ha utstedt falske lege­attester, av og til uten engang å ha under­søkt pasienten – hvilket kan straffes med tre års inne­sperring.

I den innvandrer­dominerte Berlin-bydelen Neukölln er tre praksiser inndratt. Mistanker hadde oppstått fordi flere personer hadde ordrett like­lydende attester på at de ikke kunne fly.

Kay Hailbronner, som leder forsknings­senteret for europeisk og inter­nasjonal utlendings- og asyl­rett ved Universitetet i Konstanz, sier han har inntrykk av at det er relativt enkelt å konstruere et medisinsk hinder for ut­trans­port­ering. Han legger til at endel leger kun føler seg for­pliktet overfor pasienten, og ikke mot staten.

Det er fort gjort å tenke at Hail­bronner går rundt grøten her. Hva slags medisin­utdannede personer er det som ikke føler lojalitet overfor staten de arbeider i?

Siden dette er Tyskland, forsøker man å løse problemet med å lage enda bedre kontroll­systemer. En lege nummer to får i oppdrag av staten å kontrollere arbeidet til lege nummer én. I Bayern er man allerede i full gang med å rekruttere et team av kontrollerende leger.

Som med alt annet asyl­vesen går regningen naturligvis til skatte­betalerne. Men kanskje investeringen svarer seg. Kanskje. Et spørsmål som melder seg, er i hvilken grad problem­stillingen er relevant for Norge. Den kan vanskelig være helt irrelevant.

 

Die Welt