– Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Konsekvensene er blant annet avhengig av omfanget og sammensetningen av innvandringen, utviklingstrekk i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet, framtidige kompetansebehov, innretning av velferdsordninger og av forhold knyttet til økt ulikhet, fellesskapsfølelse og tillit.

Mandat og sammensetning 

Utvalget ledes av professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, og utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:

  • I hvilken grad høy innvandring kan komme til å påvirke graden av samhold og tillit i Norge, og hvilken betydning større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet kan ha for samfunnsutviklingen på sikt.
  • De samfunnsøkonomiske konsekvensene for det norske samfunnet av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
  • Hvordan arbeidsmarked, arbeidsliv mv. bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.
  • Sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring, herunder utforming og dimensjonering av generelle inntektssikringsordninger, arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, utdanningstilbud og annet offentlig tjenestetilbud, samt spesielle ordninger for asylsøkere og flyktninger.
  • Ulike strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til høy innvandring.