Klassekampen har i dag, 11. september, et interessant intervju med Grete Brochmann. Grethe Brochmann ledet Brochmann-utvalget som ble satt ned av Stoltenberg 2-regjeringen for å se hvordan økt migrasjon påvirker den norske modellen

Rapporten har av mange blitt tatt til inntekt for et innvandringsrestriktivt syn, noe utvalgsleder Grethe Brochmann innrømmer overfor Klassekampen at hun ikke alltid er like fornøyd med.

Men Brochmann er en av dem som klarer å ha to tanker i hodet samtidig, hun peker på at dagens innvandringsnivå gir den norske velferdsmodellen store utfordringer.

Hun er opptatt av at arbeidsmigrasjon og flukt er to ulike ting, og sier til Klassekampen:

Innvandring betyr mange forskjellige ting. I norsk sammenheng er innvandring bra for økonomien hvis nykommerne blir integrert i arbeidslivet på linje med majoritetsbefolkningen. En del vil mene at lavlønnskonkurranse er fint og at det er bra at lønningene presses nedover. Hvis man også synes at det er ok at velferdsmodellen blir reformert grunnleggende, og at det ikke er viktig med likebehandling, kan man være mer liberal.

Og legger til:

Få politikere tar inn over seg denne virkeligheten.

Brochmann sier videre at

Det er viktig med en klargjøring av premissene. I Norge står velferdsmodellen veldig sterkt – tverrpolitisk. Nå i valgkampen vil alle politikerne ha mer velferd og bedre velferd. Det kan hende det like fullt blir nødvendig med justeringer for å tilpasse modellen en ny og mer internasjonalisert virkelighet.

Brochmann peker på at Tyskland, som tar imot store mengder flyktninger, har en økonomi som har stor etterspørsel etter lavt kvalifisert arbeidskraft, samtidig som landet har tradisjon for å sende flyktninger hjem igjen når forholdene tillater det, som under Bosnia-krisen. Problemet i Norge, sier Brochmann, er at vi betaler lavt kvalifisert arbeidskraft relativt høyt, noe som gjør det ekstra krevende å innlemme folk med lavere kvalifikasjoner.

På spørsmål fra Klassekampen om vi må takle mer ulikhet dersom innvandringen øker, sier hun

Jeg tror økende ulikhet er en sannsynlig følge av mer omfattende innvandring, Vi kommer til å ha barnefattigdom også i fortsettelsen, selv om alle ønsker å bekjempe den.

.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂