Drammens mest omstridte politiker Yousuf Gilani (V) har på nytt fått overskrifter i riksmediene. Flere av hans familiemedlemmer er mistenkte i en stygg korrupsjonssak, og Document har gått ham nærmere etter i sømmene. Våre funn stiller ham ikke i et gunstig lys, for bak den smilende fasaden finner vi en person som synes å være mer opptatt av å bygge sitt eget omdømme enn å få gjennomslag for sitt partis program. I denne saken ser vi på Venstres oppsiktsvekkende svik etter valget 2015 og Gilanis nye økonomiske hverdag.

Selv om valgresultatet i Drammen i fjor høst gav et borgerlig flertall, har det oppstått en svært krevende politisk situasjon for Høyre-ordfører Tore Opdahl Hansen. Årsaken heter Venstre og Yousuf Gilani. I 2011 gjorde Høyre et knallvalg og fikk rent flertall med 25 av 49 representanter i bystyret. Selv om det strengt tatt ikke var nødvendig, valgte Høyre å samarbeide med sine borgerlige venner av strategiske årsaker. Det kommer nemlig alltid et nytt valg. I 2015 beholdt Venstre og Krf sine to representanter hver, Frp fikk 5, mens Høyre fikk 18. Til sammen 27 og fortsatt borgerlig flertall. En våken leser vil se at H/FrP og Krf også gir flertall, akkurat om H/Frp og V, men Høyre ville ha med alle. Nå angrer trolig Tore Opdahl Hansen på avtalen som gav Yousuf Gilani symbolsk makt, og penger.

De fire partiene kunngjorde 21. september at de var blitt enige om en politisk plattform og valgteknisk avtale. Her står det hva de fire partiene har forpliktet seg til å stemme for de neste fire årene. Samtidig med at samarbeidsplattformen ble meislet ut, fordelte også de fire partiene ulike politiske verv.

I Drammen mottar bl.a. ordfører, varaordfører, leder og nestleder i tre komitéer samt partienes gruppeledere en økonomisk godtgjørelse. Høyre, KrF og Frp ønsket reell politisk innflytelse for sine fremste folkevalgte, og fikk lederverv i ulike komiteer. Ingen av dem ønsket den mer seremonielle varaordførerposisjonen. Det åpnet døren for Yousuf Gilani, som i hele sitt politiske liv tilsynelatende har vært mer opptatt av å synes i mediene enn å ha reell politisk innflytelse.

Det la neppe noen demper på samarbeidsviljen hans da han forsto at han var den som økonomisk sett ville komme best ut av forhandlingene i forhold til forrige bystyreperiode, fordi han etter valget også overtok som leder av Venstres bystyregruppe. Riktignok en «gruppe» hvor han alene utgjorde halvparten, siden de bare er to, men gruppeleder ble han. Husk også at Høyre, KrF og FrP faktisk ikke trengte Venstres to stemmer for å få et knappest mulig flertall i bystyret, og med det gjennomslag for sin politikk. Idyllen mellom det borgerlige blågrønne firkløveret varte ikke lenge, og det var Gilani og Venstre som sviktet sine venner.

I samarbeidsavtalen står det:

«Mottak av flyktninger kan ikke økes utover IMDIs anmoding fra august 2015 i fireårsperioden. Reduksjon i antallet må ses i sammenheng med utviklingen og forhandles i budsjettprosess. Faglig råd fra rådmannen skal vektlegges.»

I november, to måneder etter at samarbeidsavtalen var undertegnet, anmodet IMDi Drammen om å ta i mot ytterligere 60 flyktninger ut over de 170 som lå til grunn for samarbeidsavtalen. Venstre mente Drammen skulle ta i mot enda flere flyktninger enn avtalt bare to måneder tidligere, og Gilani begrunnet avtalebruddet med at det snart var jul!!

«Det er juletider og jeg håper vi kan vise at vi fortsatt er byen med det store hjertet,»

sa han i bystyremøtet. Selv om KrF også har et nært forhold til julehøytiden, kanskje nærere enn muslimer flest, og gjerne skulle tatt i mot fler flyktninger, hadde de vett nok til å stemme i tråd med samarbeidsavtalen. Selv om Venstres to stemmer ikke var nok til å påføre ordføreren et nederlag, har Høyre, KrF og FrP siden valgt å holde Venstre utenfor alle viktige samtaler. Naturlig nok. Venstre og Gilani er i realiteten sendt på gangen. Omvendt kan man si at Gilani valgte å ta pengene og stikke av. Da Gilani ble varaordfører sa han:

«– Jeg ser på dette som en soleklar tillitserklæring fra velgerne og det politiske miljøet i byen, og går til oppgaven i møte med en stor dose ydmykhet. Jeg vil være en varaordfører for alle drammensere og ser frem til å utforme en politikk for alle drammenserne med dette nye borgerlige styret i årene frem til 2019.»

Ordene fremsto tre måneder etter valget som det de var: tomme floskler.

Under årsmøtet til Drammen Venstre i midten av januar, gikk Gilani av som leder for å «konsentrere seg om jobben som gruppeleder og varaordfører,» som han sa. Det vil si de betalte vervene. Ny leder ble Asgeir Osnes, som i lokalavisen omtales som en gammel ringrev. Under sitt årsmøte vedtok forresten Drammen Venstre langt på vei at partiet bør bryte regjeringssamarbeidet. Igjen handlet det om flyktninger:

«Drammen Venstre mener det er så viktig at flertallet på Stortinget setter en stopper for Regjeringens og FrPs kalde og umenneskelige asylpolitikk, at om det er nødvendig må Venstres støtte til Regjeringa trekkes.»

Til tross for den krasse uttalelsen fra årsmøtet, sa Osnes noen dager senere at han

«ønsker seg tilbake til et samarbeid med blant andre FrP»

i Drammen. Hva med å bestemme seg snart? Hva med å ta en alvorsprat med Yousuf Gilani? Hva med å få varaordføreren og gruppelederen til å vise at han faktisk er en det går an å samarbeide med? Gilani har selv plassert seg selv og Venstre på gangen. Der sitter han godt, og der blir han sittende.

Nå har Gilani bidratt til at ordføreren har blitt enda gråere i håret, og enda mer overbevist om at det ikke er mulig å forholde seg til ham som en seriøs politiker. I tillegg til bystyret har Drammen kommune også et annet politisk organ: Formannskapet. Her sitter 13 medlemmer valgt av bystyret, og ordføreren er leder. Her sitter også Gilani, og han sitter på vippen, som det heter. Forrige uke behandlet Formannskapet en stor og viktig sak: Områdereguleringsplan for nytt sykehus på Brakerøya. MdG tok til orde for at det ikke trengs så mange parkeringsplasser på sykehuset som planene legger opp til. De mener vel at besøkende skal reise kollektivt eller sykle. MdG fikk med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og … Venstre. Lokalavisen var på møtet:

Tore Opdal Hansen (H)

«Da ble ordfører Tore Opdal Hansen (H) rar i fjeset, avbrøt møtet og ba rådmannen og byutviklingsdirektøren bli med på bakrommet.

Han kom tilbake, og ba formannskapet høre nøye etter. For det vedtaket flertallet nettopp hadde gjort, kunne forsinke hele reguleringsprosessen.»

På nytt hadde Gilani vist at han ikke er til å stole på, og samarbeidsklimaet mellom ordfører og varaordfører er trolig langt under frysepunktet. Husk at en varaordfører ikke selv har plikter. Han er kun stedfortreder når ordføreren selv av ulike årsaker ikke har anledning til å tenne et juletre på torget eller ta i mot en gruppe besøkende på rådhuset. Jeg tar derfor for gitt at Opdahl Hansen ikke gir Gilani mange oppdrag nå for tiden. Det innebærer at Gilani som varaordfører ikke gjør noen verdens ting for tiden. Som gruppeleder har han også rolige dager siden han er den ene av to, og ikke deltar på gruppemøtene sammen med de andre gruppelederne fra borgerlig side. Han har med andre ord ganske stille dager på rådhuset, og det er etter min mening vel fortjent og selvvalgt.

Så hvorfor sitter han der bare? Spørsmålet er heller; hvorfor ikke? Han får godt betalt for å gjøre nesten ingenting.

Document har bedt om, og fått, innsyn i Gilanis nye økonomiske hverdag i Drammen kommune og det takker vi administrasjonen for.

«Drammen kommunes godtgjøringsreglement for valgperioden 2015 – 2019 ble enstemmig vedtatt av bystyret 20. oktober 2015. All godtgjøring til politikerne i Drammen kommune er prosentberegnet på bakgrunn av gjeldende statsrådslønn som p.t. er kroner 1 264 040. Basert på bestemmelsene i gjeldende godtgjøringsreglement har Yousuf Gilani i dag følgende godtgjøringer:

Som varaordfører har han en fast godtgjøring på 15 % av statsrådenes lønn, jf § 8.5 i vedtatt godtgjøringsreglement. P.t. utgjør dette kroner 189 606 pr. år.

Som leder av partssammensatt samarbeidsutvalg (PSU) har han en fast godtgjøring på 6,6 % av statsrådenes lønn, jf § 4.3 i vedtatt godtgjøringsreglement. P.t. utgjør dette kroner 83 427 pr. år.

Varaordfører har også krav på utbetalt møtegodtgjøring ved deltagelse i politiske organer oppnevnt av bystyret, jf § 8.5. Møtegodtgjøringen er p.t. på kroner 1896 pr. møte (0,15 % av statsrådslønnen). Dette innebærer at varaordfører, i likhet med gruppeledere som har fast godtgjøring, får utbetalt møtegodtgjøring for eksempelvis ved deltagelse i møtene til bystyret, formannskapet og PSU.»

Som leder av Venstres bystyregruppe mottar Gilani i tillegg 11.060 kr pr. måned, i følge utskriften fra kommunen, tilsvarende 132.720 pr. år, forutsatt at beløpet utbetales hver måned. Totalt mottar derfor Gilani nå 405.753 kroner i fast årlig godtgjøring. I tillegg får han utbetalt 1896 kroner per møte i bystyret, formannskapet, PSU, Honorarkomiteen og for

«ordinære plenumsmøter og befaringer/seminar som inngår i organets arbeids- og ansvarsområde,»

som det heter i kommunens regelverk. Gilani møter i dag i flere organer enn tidligere, bortsett fra gruppemøtene som ikke utløser møtegodtgjørelse. I 2014 mottok han 54.964 kroner i rene møtegodtgjørelser. Nå møter han oftere enn noen gang og det innebærer at han med all sannsynlighet kommer til å motta godt over 500.000 i godtgjørelse i 2016.

Over en halv million i året for å gjøre nesten ingen ting er godt betalt.

Smil, Gilani – du har gjort en god deal. Spørsmålet er om han overlever som politiker etter denne perioden. Jeg har mine tvil.