Tavle

Er flyktningkrisen ein viktig sak for val av kva parti du skal stemme på? Vil du i tilfelle foreta eit slikt val på fundamentalt manglande informasjon, treng du ikkje lese vidare.

Norsk media har i over ein månad dekka valkampen. Flyktningkrisa har vore grundig dekka, særskild på individnivå, men norsk media har knapt vore til kjelda av problemet før Per Sandberg i slutten av valkampen praktisk talt drog dei dit. Då var det vanskeleg å unngå å lage ein reportasje om korleis flyktningane har det i flyktningleirane. Denne reportasjen er såleis verd å få med seg.

Kva er så tallanes tale?

I 2014 var det 60 millionar flyktningar på verdsbasis. Dei siste tre åra har det blitt 13 % fleire flyktningar per år på verdsbasis.

Tal for 2015 føreligg ikkje enno, men med 13% auke også i 2015 vil det då vere 68 millionar flyktningar å ta hand om.

I 2014 handterte FN 49,4 millionar flyktningar. Dette skulle utgjere 82 % av alle flyktningar.

For 2015 har FN så langt i år fått i hamn eit budsjett på 7,65 mrd. USD. Med ein dollarkurs på 8,23 utgjer dette 62,95 milliardar NOK. Det skulle igjen utgjere 1270 NOK per flyktning så langt i år, eller rundt 5 kroner dagen. FNs høgkommissær for flyktningar har så langt i år berre fått dekka 39% av budsjettet. Målet for FNs høgkommissær for flyktningar er på 19,52 mrd. USD eller 160,65 mrd. NOK.

Dette skulle utgjere 3250 NOK per flyktning så langt i år, eller 13 kroner dagen.

Hovudprioriteringa burde vere å gje flyktningane den mest basale hjelpen der dei er.

Så lenge desse behova ikkje er møtte, er det hyklerisk å snakka om å ta imot syriske kvoteflyktningar.

Ein syrisk kvoteflyktning er vurdert til å koste stat og kommune 7,1 mill. NOK i løpet av livsløpet.

Dette er ein kostnad som i hovudsak vil løpa heile livsløpet sidan ein kan rekne med at det vert gjeven opphaldsløyving, uavhengig om når det vert fred i Syria.

Antek me at den gjennomsnittlege kvoteflyktningen er 30 år når han kjem til landet og vert i snitt 80 år, kostar denne altså; 7100000 /(80-30) / 365 = 389 kroner døgeret.

Med andre ord vil ein kunne hjelpe 389/13= 30 gonger så mange flyktningar lokalt som å ta dei inn som kvoteflyktningar.

Ein kan først snakka om å hjelpe betre, når det mest basale behov til alle trengande menneskjer er møtte. Det er det ikkje, og då må menneskjer flykte til blant anna Europa for å overleve.

Når det i slutten av August 2015 vart anslege at 2500 menneskjer hadde drukna i forsøk på å kome seg over Middelhavet, kan ein forstå kvifor alle partileiarar med unntak av Siv Jensen byrjar å bli hysteriske i argumentasjonen under den siste partileiardebatten.

Godt val!