Hva er årsaken til det? Dette spørsmålet stiller Leo A. Grünfeld
forskningsleder i Menon. Produktivitetsveksten defineres utfra «hvor mye mer som skapes av hver arbeidstaker».

Produktivitetsveksten beregnes ned til individnivå. Og her sakker Oslo-regionen akterut. 

Det er den høye produktivitetsveksten i Stavanger-regionen, Bergensregionen og Trondheimsregionen som gjør dem til vekstmotorer for landet.

 Men Oslo er ikke lenger landets vekstmotor.

Fordi Oslo-regionen hverken kan vise til høy produktivtetsvekst eller høy vekst i antall sysselsatte, sakker hovedstadsregionen akterut. Regionens verdiskaping (per innbygger) vokser faktisk saktere enn de delene av landet som ikke er del av en storbyregion. Med denne typen utvikling går man fort fra å være landets rikeste region til å bli en middelmådighet i nasjonal sammenheng.

Utviklingen går i feil retning for hovedstaden og området rundt. Det eneste som øker er antall innbyggere.

Forskningsleder Grünfeld leter etter svar. I sitt innlegg i Dagbladet skriver han at det er mangel på eksport som gjør at Oslo ikke henger med de andre storbyene. I rapporten fra Menon peker han på andre faktorer: 

Er det mulig å finne tegn blant indikatorene til hvorfor Oslo-regionene har hatt lav vekst per innbygger det seneste tiåret? Oslo-regionen skårer kun lavt på en av indikatorene, vekst i antall sysselsatte i service og underholdning, men her har regionen mange ansatte i utgangspunktet, noe som skulle gjøre regionen attraktiv fra et bostedsperspektiv. For en rekke indikatorer er resultatet i kategorien «middels», noe som kan bidra til å trekke veksten noe ned: Veksten i andelen med lang høy utdanning er moderat, næringslivets andel av FoU-utgiftene er moderat og veksten i antall studieplasser er middels.

Det er viktig å fremheve at den primære årsaken til lav vekst per innbygger i Oslo-regionen knytter seg til at man ikke har klart å sysselsette befolkningen i tilstrekkelig grad.

produktivitet1

Helt på slutten av rapporten våger man seg frempå med en mulig forklaringsvariabel:

Oslo-regionen har som tidligere nevnt lav sysselsettingsvekst i forhold til befolkningsveksten. Dette skaper lav vekst i verdiskapingen per innbygger fordi det blir flere innbyggere bak hver arbeidstaker. Dette kan være et resultat av høy innvandring i de gruppene der yrkesdeltakelsen er lav (særlig kvinnelig yrkesdeltakelse).

Det er befolkningen som skaper produktiviteten. Høy innvandring av grupper med lav yrkesdeltakelse er nødt til å gi lavere produktivitet per innbygger.

Vi kan bidra til å oppklare Oslo-regionens lave produktivitetsvekst:

Man er i ferd med å skifte ut befolkningen.

Veksten i befolkningen består i hovedsak av innvandrere. Innvandrerne med lavere utdannelse og lavere sysselsettingsgrad. Trodde man virkelig at alt bare skulle fortsette som før?

produktivitet2

Verdiskapingen per innbygger i Oslo-regionen er lavere, ikke bare enn de andre storbyområdene, men for resten av landet!

At innvandring av grupper med lav yrkesdeltakelse er en mulig årsak til lav produktivitetsvekst, utelot forskningsleder Leo A. Grünfeld høflig i sitt innlegg i Dagbladet. For å snu den negative trenden peker Manon-rapporten blant annet på:

Det er avgjørende å få flere av de bosatte i arbeid og å snu trenden med høyere befolkningsvekst enn sysselsettingsvekst

Men dette er ikke noe som Oslo-regionen har noen kontroll over. Alle kan bo hvor de vil i Norge. Man kan heller ikke tvinge folk til å arbeide hvis de velger å leve av én inntekt selv om det betyr at de har dårligere råd.

Å snu trenden med høyere befolkningsvekst enn sysselsettingsvekst er et nasjonalt politisk anliggende og foreløpig er det ingen politisk vilje eller ønske om å begrense innvandringstakten.

Thomas Hylland Eriksen stilte en gang spørsmålet om hvorvidt det var interessant at Oslos demografi endret seg. Han var usikker. Det trengte han ikke å ha vært. Et rungende «JA» var svaret til det.

Du kan se hele rapporten fra Menon her.

Dagbladet 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂