Nytt

Et enstemmig styre i sentralstyret til Presteforeningen går inn for at prester skal vie homofile par i kirken.

Det er i et innlegg på debattsidene i dagens Vårt Land at Presteforeningen for første gang tar tydelig til orde for at Kirkemøtet bør fastsette en liturgi slik at prester kan vie likekjønnede par.

..

– Mange prester opplever det nå vanskelig for sin samvittighet at de ikke får lov til å vie likekjønnede. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, sier Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen, til Vårt Land.

Sammen med sentralstyret i foreningen som organiserer det store flertallet av Den norske kirkes prester, tar han nå til orde for at Kirkemøtet må gjøre vedtak for å få på plass en vigselsliturgi som også omfatter homofile.

Åtte av tolv bisper var for vielse av homofile, men bispemøtet landet likevel på at prester kun skulle stå for forbønn etter at et homofilt par hadde fått borgerlig vielse, av hensyn til de ulike synspunkt innen kirken.

http://www.vl.no/troogkirke/presteforeningen-sier-ja-til-a-vie-homofile/