Sakset/Fra hofta

I dag har jeg sendt følgende henvendelse – med enkelte små endringer – til Venstres hovedorganisasjon:

Jeg har vært medlem av Venstre i nesten hele mitt voksne liv, og satt stor pris på partiets engasjement for skole, forskning, kultur og miljøvern. Nå ser jeg meg dessverre nødt til å melde meg ut av partiet. Årsaken er som følger:

I løpet av de siste par årene er det lagt frem flere rapporter (fra Brochmann-utvalget, Frisch-senteret, NHO, Statistisk Sentralbyrå og andre) som viser at norsk innvandringspolitikk, slik den nå praktiseres, ikke er økonomisk bærekraftig. I 2012 innvandret det flere personer til landet enn det ble født av norske statsborgere. Denne innvandringsdrevne befolkningsveksten påvirker alle områder av samfunnet, og de nevnte økonomiske kalkylene viser at den medfører enorme offentlige utgifter, slik at den velferdsstaten vi nå har muligens vil forsvinne om et par tiår.

I debattene i kjølvannet av disse rapportene mener jeg Venstre har markert seg som et virkelighetsfjernt parti på grensen til uansvarlighet ved å nekte å forholde seg til tallene som presenteres, men i stedet ta til orde for økt innvandring. Her er et eksempel. Denne artikkelen inneholder prisverdige forslag til reduksjon av den byråkratiske belastningen som møter mennesker som flytter hit til landet, men Venstres leder velger også her, så sent som i mars 2013, å ignorere de ovennevnte økonomiske rapportene og i stedet ta til orde for økt arbeidsinnvandring.

Det problematiske for meg er ikke at Venstre går inn for en svært liberal innvandringspolitikk der andre ønsker restriksjoner. Det problematiske er at Venstre ser ut til å være totalt avvisende til diskusjon av de økonomiske endringene den nåværende innvandringstakten medfører. Et parti som er representert på Stortinget og som har ønske om en plass i regjeringen til høsten må være villig til å diskutere alle offentlige utgifter.

Alle politikere forsømmer visse områder på bekostning av andre, og Venstres manglende interesse for å forholde seg til de økonomiske og sosiale konsekvensene av en innvandringsdrevet befolkningsvekst kunne kanskje blitt forklart med intellektuell latskap. Imidlertid har Venstre-ledelsens reaksjoner overfor enkelte andre politikere som deltar i innvandringsdebatten vært så ufin at jeg ikke lenger har samvittighet til å være medlem av partiet. Jeg tenker spesielt på Trine Skei Grandes karakteristikk av sin Stortings-kollega Christian Tybring-Gjedde fra FrP under Stortings-debatten som fulgte regjeringens integreringsmelding 21. mars i år.

Der kom hun med følgende karakteristikk, etter at FrPs representanter hadde kritisert deler av integreringsmeldingen:

Til det å bli inte­grert, høre til fel­les­ska­pet og å si noe om fel­les ver­dier, må jeg si: Den jeg har mest lyst til å inte­grere – gi et ordent­lig inte­gra­sjons­pro­gram – i denne debat­ten, er nok repre­sen­tan­ten Tybring-Gjedde. Han hadde hatt godt av å bli litt mer inte­grert i det fel­les­ska­pet som vi andre føler at vi har. Jeg vil gjerne bidra til det.

Med andre ord: En parlamentariker som påpeker faktafeil i en regjeringsrapport er uintegrert i fellesskapet og må omskoleres. En så nedlatende behandling av en kollega som har relevante innvendinger mot deler av regjeringens politikk er særdeles upassende og styrker min antakelse om at Venstres ledelse ikke har oversikt over innvandrings- og integreringsfeltet. På den annen side, alle politikere uttaler seg uhøflig av og til, og jeg kunne vært villig til å la dette passere, hadde det ikke vært for at denne saken de siste par dagene har tatt en personlig vending.

Det har seg slik at jeg er bidragsyter til nettmagasinet Document.no, der jeg primært skriver om musikk. Mandag 15. april skrev min kollega Nina Hjerpset-Østlie en artikkel der hun redegjorde for debatten som har foregått i sosiale medier etter at byrået NyAnalyse offentliggjorde en delvis feilaktig og villedende rapport om innvandringens økonomiske konsekvenser.

Denne artikkelen viser til et Facebook-sitat av Trine Skei Grande, der hun skriver følgende 23. mars 2012 kl. 10.10:

Det er interessant at det faktisk finnes en person som ser på document.no som er (sic) seriøst sted å hente fakta…. Vi vet jo hva nettstedet er kjent for…..

Hun ble bedt av flere om å forklare hvorfor hun mener document.no er useriøst, samt å forklare hvorfor hun mener tall fra ovennevnte økonomiske rapporter blir feilaktige hvis de presenteres på dette nettstedet. Hun svarte imidlertid ikke på slike henvendelser, ei heller på samme forespørsel fra Elin Ørjasæter, som også er sterkt engasjert i denne debatten og en mye brukt kommentator som neppe kan avfeies som «useriøs».

I forbindelse med det nylig avholdte landsmøtet kom Venstre med følgende uttalelse:

For Venstre er det ikke ønskelig at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet. Vi vil gå kompromissløst i rette med de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder. Venstre ønsker et liberalt Norge med rom for mangfold og annerledestenkende.

Dette grunnsynet har jeg alltid støttet, og det var derfor jeg meldte meg inn i partiet i utgangspunktet. Jeg får imidlertid ikke denne uttalelsen til å stemme med de nevnte eksemplene på ledelsens opptreden i innvandringsdebatten den siste tiden. Venstre-ledelsens flåsete og avvisende behandling av politiske motstandere samt oss som driver det liberalkonservative document.no tyder ikke på at det er rom for mangfold og annerledestenkende i partiet. Siden Venstres ledelse åpenbart mener at jeg er useriøs, og mine private vervekampanjer og økonomiske bidrag til partiet likeså, frasier jeg meg herved mitt medlemsskap. Jeg ber om at vanlig post og e-post – med unntak av bekreftelsen på denne utmeldingen – til meg opphører.