Sakset/Fra hofta

Tros- og livssynsutvalget ledet av Sturla Stålsett viser med åpningen for religiøse plagg i politi og rettsvesen at det ikke forstått stort av sitt mandat: å beskytte religionsfriheten slik den er forankret i norsk og internasjonal rett. Utvalget har helt enkelt misforstått hva religion er, hva religionsfrihet er, og hva norsk rett er. Ingen dårlig prestasjon.

Religionsfriheten er nemlig to ting: frihet til religion, og frihet fra religion. Ved å tillate religiøse symbolers nærvær i de offentlige institusjoner som forvalter statens makt, ivaretas ikke hensynet til frihet fra religion for de personer som måtte ønske nettopp dette i situasjoner de ikke kan unngå. Man kan ikke ha seg frabedt å ha med politi eller rettsvesen å gjøre hvis man er tiltalt, stevnet, innkalt som vitne, arrestert etc.

Og religionen kan ganske riktig gi de troende mer eller mindre detaljerte anbefalinger om hvordan de bør innrette livene sine, selv om dette ikke er dens kjerne. Men i et samfunn som ikke er teokratisk, vil hensynet til slike krav hele tiden måtte avveies mot kravene stilt fra omgivelsene. Og siden et velfungerende samfunn nå engang bygger på stadige kompromisser, betyr det at religionen ikke kan forlange forkjørsrett hver gang.

Så lenge man har samvittighetsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet for religionens utøvere, så har den enkelte troende full anledning til å utøve sin tro. Trosfrihet betyr ikke rett til å flagge egen religionstilhørighet til enhver tid, i særdeleshet ikke under offentlig embedsførsel.

Hva angår norsk lov, så skal denne etterstrebe å kodifisere den allmenne norske rettsfølelsen. Nordmenn synes ikke det er greit med religiøse plagg i retten. Det er dessuten i strid med nordmenns naturlige bluferdighet når det gjelder slike påtrengende former for markering. Da er det bak mål å legge offentlig til rette for det.

Utvalget har ellers valgt minste motstands vei i en verden hvor islamismen trenger seg på. Større armslag for islamister betyr mindre frihet for alle andre, f.eks. jøder. Er det noen som tror at den fantastiske utfoldelsen av religiøst mangfold som Sturla Stålsett snakker om, vil bety at jødene i Oslo heretter vil rusle over Grønland med kalott på hodet?