Når man leser og hører/ser NRKs repor­ta­sjer om Nor­we­gian Defense League og Stopp isla­mi­se­rin­gen av Europa, gripes man av en klaus­tro­fo­bisk følelse. Det er vans­ke­lig å skille på hva som er NRKs poli­tiske grep og hva som er akti­vis­te­nes enfol­dig­het. It takes two to tango.

Repre­sen­tan­tene snak­ker vil­lig vekk for kamera og bryr seg enten ikke om hvor­dan de vir­ker eller for­står det ikke. Det er å neg­li­sjere både en medial over­makt og den sam­funns­mes­sige situa­sjo­nen. I det post-22/7 fler­kul­tu­relle Norge kan man ikke igno­rere kon­teks­ten. Spe­si­elt ikke når repor­terne kom­mer for å bruke alt som sies mot inter­vju­ob­jek­tene. Det gjør at inn­sla­gene får en kvalmende/kvelende virk­ning. De er for fulle av mot­set­nin­ger og skjulte agen­daer og er en under­lig blan­ding av alvor og tri­via­li­te­ter.

Man sit­ter ikke i stua på Sand­nes og snak­ker ube­svæ­ret om at islam er dje­ve­len og at det aldri skulle vært slup­pet inn mus­li­mer til Norge. Det går bare ikke an. Men det går hel­ler ikke an av NRK å starte mor­gen­sen­din­gen med at NDL og SIOE mener det vil bli bor­ger­krig i Norge i løpet av tre år. Det er skrekk­prop­ganda og på linje med utta­lel­sene til fol­kene fra Sand­nes.

ANNONSE

NRK vet godt at dette skrem­mer folk, og det er da også menin­gen. Man pleier, som fors­ker Jup­s­kås og andre gjerne gjør, å si at eks­tre­mis­tene på begge fløyer spei­ler og dri­ver hver­andre. Men det spørs om ikke NRK i like høy grad er pådri­ver i kon­flik­ten.

Hvis NDL og SIOE hadde for­stått eller tatt mediene mer på alvor, hadde de ikke stilt opp til den slags inter­vjuer på TV. De vil aldri få en fair sjanse.

De for­ut­set­ter at ordene deres blir for­stått, men synes ikke å ta inn over seg at folk for­står dem på en helt annen måte. Noen gan­ger kan selv ord med en kjerne av sann­het ha en helt annen virk­ning. De kan slå folk med skrekk. Nett­opp fordi de har en kjerne av sann­het.

Det er dette mediene spe­ku­le­rer i. De kjø­rer frem de mest sjok­ke­rende utsagn fra NDL og SIOE som ledd i et kalk­u­lert spill. Stra­te­gien er at folk vil bli så redde av å høre de for­budte tan­kene sagt høyt at det slår dem med skrekk. Men det er en far­lig stra­tegi, for hvis sam­funns­ut­vik­lin­gen fort­set­ter i samme ret­ning, kan det være at den nær­mer seg noen av de kjer­ner av sann­het som disse akti­vis­tene er opp­tatt av. Hva skal NRK og mediene gjøre da? De risi­ke­rer selv å bli moto­rer i den pola­ri­se­rin­gen de offi­si­elt bekjem­per. De blir selv en del av pro­ble­met.

Hvor­dan skal man ellers for­holde seg? Man kunne for­søke å prak­ti­sere noen av jour­na­lis­tik­kens grunn­prin­sip­per: fai­r­ness og objek­ti­vi­tet. Begynne med å for­stå objek­tene på deres egne pre­mis­ser. Men det tør eller vil man ikke. Jour­na­lis­tene er blitt så opp­slukt av sin egen kam­panje­jour­na­lis­tikk at de ikke for­står at leserne/mottagerne regist­re­rer dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjo­nen og får sym­pati med dem som henges ut. Det er en skjult sym­pati, for folk flest har ikke spe­si­ell sans for slike som ikke bryr seg om omgi­vel­sene. Men det er en sym­pati som kan bli større hvis utheng­nin­gen fort­set­ter og sam­funns­ut­vik­lin­gen fort­set­ter i samme ret­ning. Det er et ele­men­tært poli­tisk regne­stykke.

Men akti­vis­tene spil­ler fra seg de kor­tene de har så effek­tivt det lar seg gjøre. Det å skulle demon­strere på offent­lig sted og gjerne der det bor mange inn­vand­rere, er et håp­løst fore­tak. I teorien kan NDL-leder Rune Hauges tan­ker om å vise at også Grøn­land er Norge, ha noe for seg. Men man kan ikke overse kon­se­kven­sene: at det vil pro­vo­sere omgi­vel­sene og at mot­kref­tene vil mobi­li­sere, og blant dem fin­nes også folk som føler de er i sin fulle rett til å ty til vold.

Mediene bærer et ansvar når de pas­sivt har aksep­tert at Blitz-mil­jøet bru­ker vold mot nyna­zis­ter, selv når de sam­les til jule­bord. God­tar man poli­tisk vold, krys­ser man en grense, uan­sett hvem det går ut over.

Det er grunn til å tro at NDL og SIOE risi­ke­rer samme behand­ling, og man kan ikke skyve ansva­ret fra seg selv om det er andre som står for vol­den. Det er alvor­lig hvis folk kom­mer til skade. Da skal det svært gode grun­ner til for å for­svare det i offent­lig­he­ten.

Hvis akti­vis­tene mener noe med sitt enga­sje­ment, må de lytte til hva folk øns­ker og vil. Folk god­tar ikke kon­fron­ta­sjo­ner hvis det ikke er en kon­kret sak som er av så stor betyd­ning at man ikke kan la være å si fra. At folk ikke stil­ler seg bak dem på Grøn­land lør­dag, betyr ikke at de ikke tar utvik­lin­gen på alvor. Man får ikke folk i tale ved å skremme dem.

Det er mediene eks­per­ter på. De gjør det med alle sine res­sur­ser, og det er en kamp akti­vis­tene er dømt til å tape. Skal man ha noe håp om å nå frem, må man vise klok­skap. Det er for mye av venstre­si­dens akti­visme i den til­lyste mar­ke­rin­gen på Grøn­land. Den gang hand­let det om “å gjøre noe”. Man var besatt av tan­ken på hand­ling. Men i dagens situa­sjon er det mis­for­stått. Nett­opp fordi sam­fun­net er blitt kon­flikt­fylt i en grad vi aldri har opp­levd maken til, skal man opp­tre med var­som­het.

 

Hev­der islam er «Dje­ve­lens verk»

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • bjorn­seo

  Vi bør ha respekt for de som står opp for det de tror på. Vi bør ikke lat­ter­lig­gjøre de som tar til gatene og demon­stre­rer mot “isla­mi­se­rin­gen” av Norge, noe mange ser på som ett pro­blem.  Alle kan ikke sitte på fine kon­to­rer og skrive dyp­sin­dige artik­ler og inn­legg.

 • Kuf­far­Von­Shirk

  Jeg støt­ter NDL 100 %, synes Rune Hauge fram­står som jord­nær og sym­pa­tisk i media uan­sett hvor mye media for­sø­ker å svart­male ham og NDL.

 • Tore_Hund

  De risi­ke­rer selv å bli moto­rer i den pola­ri­se­rin­gen de offi­si­elt bekjem­per.

  Et slikt sta­dium er, om det noen gang har eksis­tert, for lengst pas­sert. Man bekjem­per ikke pola­ri­se­ring med demo­ni­se­rin­gen og brun­pis­sin­gen av sak­lige og kunn­skaps­rike debat­tan­ter, slik man har bedre­vet (selv og ved frem­ming av proxy repre­sen­tan­ter) i lang tid.

  Pas­si­vi­tet i for­hold til pro­blem­stil­lin­ger som åpen­bart blir større for hver dag som går, er kjer­nen. Jo len­ger tid som går før debat­ten kan føres fritt og åpent, uten beskyld­nin­ger om høyre-eks­tre­misme, fascisme og nazisme mot de som mener de har noe å bidra med, jo flere fysiske mani­festa­sjo­ner vil vi få av opp­dem­met frust­ra­sjon.  Trykk­ven­ti­len slip­per sta­dig ut mindre trykk, da den skrus sta­dig har­dere til. For å sitere redak­tø­ren en gang til:

  Det er basic poli­tisk regne­stykke.

 • arild­nordby

  Man kan synes mye er trist og leit.
  Også at “mus­li­mer kom til lan­det”.
  Men, da har man fak­tisk et valg og for­plik­telse til å vur­dere hvilke til­tak som er aksep­table, og hvilke som ikke er det.
  Eksem­pel­vis revi­de­ring av inn­vand­rings­po­li­tikk, men også opp­ford­ring til en mer kon­fron­ta­tiv debatt.
  Så får man se hvor det bærer hen. 

 • Tore_Hund

  De apo­ka­lyp­tiske visjo­nene er skrem­mende, men jeg er ikke like sik­ker som du på at de nød­ven­dig­vis er hak­kende gale, gitt at utvik­lin­gen går videre i samme spor som nå.
  Jeg har selv vært sosial­de­mo­krat og kon­ser­va­tiv (som i prak­sis er en sosia­list), men har jo mer jeg har opp­le­vet, lest og tenkt, beve­get meg over til ren libe­ra­lisme.
  Jeg tror ikke len­ger det blir mulig å opp­rett­holde sam­funn der posi­tive ret­tig­he­ter til­kjen­nes. Dette går all­tid på bekost­ning av grup­per eller indi­vi­ders neg­a­tive ret­tig­he­ter (frihet/fred og resul­ta­tet av eget arbeid/eiendom), og må der­for gjen­nom­føres med tvang. Tvang vil av indi­vi­der oftere og oftere opp­fat­tes som des­po­tiske over­grep, enten de er gjen­nom­ført på vegne av 50,1% av befolk­nin­gen eller en selv­ut­nevnt dik­ta­tor. Hva som da kan skje er behand­let i Atlas Shrugs av Ayn Rand.
  FrP er hoved­sak­lig sosial­de­mo­kra­ter de også. De er rik­tig­nok mer skep­tiske til inn­vand­ring og høye skatter enn de andre, med for­skjel­lene er så små at de ikke repre­sen­te­rer noe reelt alter­na­tiv. De kjø­per makt/aksept ved å bevege seg mot de andre sosia­lis­tiske par­ti­ene, en pro­sess som har pågått i mange år.
  Så lenge alle som stil­ler seg skep­tisk til fort­satt trygde­dre­vet inn­vand­ring reg­nes som eks­tre­mis­ter, så har nok sita­tet du gir rett.

  Dilem­maet er at det store fler­tal­let norske bor­gere frem­de­les tror de selv eller de fleste tje­ner på (eller moralsk plik­ter å støtte opp om) skatte og omsorgs­sys­te­met orga­ni­sert gjen­nom sta­ten, sam­ti­dig som polititke­rene de vel­ger insis­te­rer på (fordi de mener det er “nasjo­nens plikt”, basert på “inter­na­sjo­nale kon­ven­sjo­ner”) til­nær­met fri inn­vand­ring. Disse to syn/ordninger kan ikke kom­bi­ne­res over tid.

 • Tore_Hund

  Å gi næring til hans vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning er vel i dette til­fel­let egent­lig å gjøre akku­rat det han hev­det? 

 • Bipe­dal_Pri­mate

  Man pleier, som fors­ker Jup­s­kås og andre gjerne gjør, å si at eks­tre­mis­tene på begge fløyer spei­ler og dri­ver hver­andre.

  Pro­blem – Reac­tion – Solu­tion

  Skap et pro­blem. Vent på reak­sjo­nen. Beskriv en falsk diko­tomi og tilby løs­nin­gen. Lurer på hvor­dan løs­nin­gen kom­mer til å se ut? Og hvem skal plukke opp bitene når spei­let knu­ses?

 • Stei­n­ad­ler

   Vil sna­rere si det er Anders Behring Brei­vik som “har gått i fel­len” ved at den frust­ra­sjonsen som det rådende “multi­kul­tura­lis­tiske regi­met” øyen­syn­lig har utløst hos ham tip­pet over i eks­trem og direkte kon­tra­pro­duk­tiv volds­bruk.

  Det blir litt som mobbe­of­fe­ret som til slutt bik­ker over, går amok i skole­går­den og ender med å bli utvist, alt mens mob­berne lever videre i beste vel­gå­ende og har lyk­kes i sitt for­sett om å støte ham ut i det rene van­vidd.

 • Stei­n­ad­ler

  Som Siv Jen­sen sa det (fritt etter hukom­mel­sen) da hun holdt en liten tale i Dan­mark ikke så lenge etter 22. juli ifjor: Frem­skritts­par­tiet er først og fremst et libe­ra­lis­tisk parti. Det kan man jo også lese som et klart sig­nal om hvor vek­ten i sam­ar­bei­det med Høyre vil ligge.

  Der­for fin­nes det hel­ler ikke mye grunn til å tro annet enn at masse­inn­vand­rin­gen til Norge vil fort­sette i uover­skue­lig frem­tid. Det er rik­tig­nok et spørs­mål om hvil­ken form det skal ha og i hvil­ken grad man vil være i stand til å sakte men sik­kert avvikle vel­ferds­sam­fun­net frem­for å la det skje gjen­nom en åpen­bar krise. Denne grad­vise demon­te­rin­gen har for­res­ten vært igang gjen­nom ganske lang tid nett­opp fordi asyl­inn­vand­rin­gen ikke er for­en­lig med de vel­ferds­ord­nin­ger som før gjaldt. Det gjel­der både de redu­serte offent­lige til­leggs­pen­sjo­nene for alle født etter 1960 og diverse end­rin­ger i NAV-sys­te­met – eller for den saks skyld for­søk på å spare pen­ger ved sam­men­slå­ing av syke­hus osv. Dette er en utvik­ling som for­lengst er godt igang, og lite eller ingen­ting tyder på at den vil stoppe, om ikke en bety­de­lig andel av  av befolk­nin­gen får store pro­ble­mer med å klore seg fast innen­for “mid­del­klas­sen”.. I Norge tyder lite på at det vil skje før ska­dene er uopp­ret­te­lige.

 • kaj60

  Per­son­lig synes jeg NDL & Co er noen erke­tul­lin­ger, som er med på å for­kludre en vik­tig debatt, som sam­fun­net før eller senere må ta over seg. Tak­ket være dem blir vel debat­ten helst for­sin­ket, ten­ker jeg.
  Men ytrings­fri­het betyr ytrings­fri­het og demon­stra­sjons­fri­het betyr demon­stra­sjons­fri­het. for dem som for Arfan Bhatti.

  Ytrings­fri­he­tens gren­ser skal set­tes av loven, ikke av Blitz eller andre selv­opp­nevnte myn­dig­he­ter.

  • Edvin Vik

   Per­son­lig synes jeg NDL & Co er noen erke­tul­lin­ger, som er med på å for­kludre en vik­tig debatt, som sam­fun­net før eller senere må ta over seg.

   Bedre å være ano­nym fei­ging på docu­ment?
   Hvil­ken debatt, hvor fin­nes den annet enn på docu­ment?
    

   • kaj60

    Over­la­ter vi debat­ten til mer eller mindre for­vir­rede per­soner- med hand­lings­mønstre som bekref­ter medias for­dom­mer- vil debat­ten ikke bli ført stort andre ste­der enn her, og det er den for vik­tig til.

 • bjorn­seo

  Det er jo bare å komme seg ut av god­s­tole og kom­fort­so­nen. Jeg reg­ner med at tale­føre og for­nuf­tige mot­stan­dere av “isla­mi­se­rin­gen” blir godt mot­tatt som talere.

 • Jan Mysen

  Det er vel et mye større pro­blem at folk som er kri­tiske til islam ikke gid­der å foreta seg noe annet enn å skrive indig­nerte kom­men­ta­rer og inn­legg på inter­net der de kritisere/latterliggjøre de som fak­tisk er vil­lige til å komme seg ut av sofaen og gjøre en inn­sats?

  Slutt med å rake ned og gi idiot­ka­rak­te­ris­ti­ker på folk som øns­ker å gjøre noe med situa­sjo­nen. Slik jeg ser det så er de islam­kri­tiske som del­tar i slike akti­vi­te­ter kun å betrakte som venstre­si­dens nyt­tige idio­ter.

  • glen­nik

   Pro­ble­met er at hvis du er opp­gå­ende, ikke eks­tre­mist, ikke har noe ønske å asso­si­e­res med NDL, SIAN, SIOE osv. så kan du ganske enkelt ikke demon­strere. 

   For det første ville en slik demon­stra­sjon mest sann­syn­lig bli kup­pet av de over­nevnte, og du ville blitt fysisk angre­pet av mot­stan­dere hvor målet hel­li­gjør midd­let. Det du står igjen med, er nett­opp og skrive, argu­men­tere og stå for det du skri­ver. Og det kan du gjøre her på document.no. Så fort­sett med det.

 • 7ba844

  Helt rik­tig ana­lyse Tore: – Det er de opp­stilte hon­ning­kruk­ker med til­hø­rende suge­rør – fer­dige til gra­tis benyt­telse – uten krav til nogen­som­helst gjen­ydel­ser – som er den dri­vende fak­tor for inn­vand­ring fra ikke vest­lige land.

  Alle poli­tiske par­tier er ansvar­lige for denne poli­tik­ken – men i sær­lig grad de sosia­lis­tiske, da med “over­re­gje­ringa” LO, som sta­dig har kre­vet mer “gra­tis lunch” for sine med­lem­mer.

  Denne til­stan­den ser dess­verre ut til å fort­sette fordi ingen av de poli­tiske par­ti­ene  (av frykt for å tape vel­gere) har vilje og  mot til å si stopp.
  For­and­rin­gen kom­mer først når svek­ket øko­nomi får syn­lige føl­ger for LOs med­lem­mer.

 • kaj60

  Tja, hva annet kan jeg si enn at jeg er enig?

 • er det ikke sos rasisme som dri­ver hele NDL for å ha en fiende å sloss mot? drar ikke NDL islam-mot­stan­den sin litt langt, så det blir for dumt? og får ikke sos rasisme stats­støtte, kan du “vinne” mot noe sånt? vi som er her får vel kun lov å holde på for vår egen men­tale helses skyld og så lenge det ikke er alt for mange lesere

 • AOM

  Så var det dette med ord­leg­gin­gen da. Det er nå ikke så avgjort at tenk­nin­gen bak er så for­skjel­lig fra de som behers­ker pk-sjar­gon­gen.
  Same goods – new wrap­ping?

 • Mot­stand1

  Din eks­trem­li­be­ra­lis­tiske – høyre­eks­tre­mis­tiske – ana­lyse er som van­lig total­fjer­net fra vir­ke­lig­he­ten. Vir­ke­lig­he­tens empiri, fra land uten­for den norske model­len som for eksem­pel USA, til­sier ikke at masse­inn­vand­rin­gen til Norge vil stoppe selv om man leg­ger ned vel­ferds­sta­ten, tvert i mot.

  I vir­ke­lig­he­ten er masse­inn­vand­rin­gen til alle hvite/europeiske land like stor eller større enn til vel­ferds­sta­ten Norge, uav­hen­gig av hvor­vidt de er vel­ferds­sta­ter eller ei. Vel­ferds­stats­løse USA er utsatt for den samme masse­inn­vand­rings­drevne demografiske/etnokulturelle end­rin­gen som Norge.

  I vir­ke­lig­he­ten vil ikke masse­inn­vand­rin­gen til Norge stanse selv om vel­ferds­sta­ten ble lagt ned. Masse­inn­vand­rin­gen til Norge vil ikke stanse før Norge er på samme øko­no­miske, sosiale, etno­gra­fiske og poli­tiske nivå som den tredje ver­den.

 • Mot­stand1

  USA er ikke en vel­ferds­stat! Å late som om at det ikke fin­nes empiri som til­sier at masse­inn­vand­rin­gen ikke lar seg stoppe ved å legge ned vel­ferds­sta­ten, er rett og slett use­riøst tull­ball som ikke for­tje­ner respekt.

  • Chris­tian Skaug

   Defi­nér vel­ferds­stat. Det fin­nes ord­nin­ger i USA som vi nor­malt kal­ler vel­ferds­ord­nin­ger i Europa, som alders­pen­sjo­ner. Det er vel ellers opp­lagt at vel­ferd ikke er et nød­ven­dig incen­tiv for alle, men at det er en viss kor­re­la­sjon mel­lom vel­ferd og masse­inn­vand­rig, er vel ikke så i tåka? Det er vel bare å plotte noen land inn i skje­maet, og man ser teg­nin­gen nokså raskt. Sve­rige vs. Por­tu­gal for eksem­pel.

  • Tore_Hund

   Du må lære deg gjengi andres syn kor­rekt, nå kan enhver se at du lyver om det som står over. Herske­tek­nik­ker fun­ge­rer ikke her. “Jeg vet bedre enn deg” er ikke et argu­ment, det er et utsagn som mer enn anty­der mang­lende kunn­ska­per og føl­gende despe­ra­sjon. Det er ikke all­tid vik­tig at man er enige om alt, det som er vik­tig er å kunne dis­ku­tere sitt syn uten herske­tek­nikk, merke­lapp­slen­ging og sta­dige følel­ses­ut­brudd. På dette har du fei­let totalt, i løpet av kun noen få mel­din­ger.

 • The­rion

   Her fin­ner vi en tem­me­lig full­sten­dig for­teg­nelse over spreng­stoff-ter­ror i Norge i de senere år – før ABB.

  http://www.omag.no/aktuelt/terrorhandlingene_i_norge

  Hva Kyvik angår, har man ute­glemt at han samme dag også kas­tet en annen bombe,  (på Konge­ter­ras­sen i Oslo) som ska­det en annen per­son for livet.

  Så vidt jeg kunne se, var hel­ler ikke sky­ting mot Tronsmo bok­han­del i Oslo nevnt. 

  Ter­ror er og blir ter­ror, og kan ikke tole­re­res. Sky­ting mot syna­go­gen inklu­dert.

 • jonei­rik

  Ikke for å terpe, men ble ikke NDL star­tet av Tjen Folket? 

  • Og er det ikke Tjen Folket som står bak Folk er Folk ?