Psy­kia­tri­rap­por­ten til Tor­geir Husby og Synne Sør­heim rom­mer svært vik­tig mate­riale for å for­stå Anders Behring Brei­vik. Pres­sen har i noen grad under­slått den mer­ke­lige blan­din­gen av kalk­yle og gal­skap som er ABBs sig­na­tur.

Fel­les­nev­ne­ren er kan­skje ikke poli­tikk, men mord­lyst. Fan­ta­sier om drap i mas­siv skala.

Kan­skje Utøya ikke ble valgt fordi Brei­vik anså AUF-erne for å være et vik­tig mål, men fordi de var et lett­vint mål. Ube­skyt­tede unge uten flukt­mu­lig­het. Det leg­ger en eks­tra sadisme til hans gjer­ning.

Den poli­tiske begrun­nel­sen for Utøya er svært varie­rende. I det ene øye­blikk at de var radi­kale marx­is­ter, i det andre at han ville ramme Arbei­der­par­tiet, i det neste at de står for poli­tik­ken som har øde­lagt Norge. At det var ment som en advar­sel, er kan­skje det som kom­mer nær­mest, for der­med røper Brei­vik at han begikk masse­mor­det for å sta­tu­ere et eksem­pel: Han øns­ket å drepe flere, mange flere. Dette var bare begyn­nel­sen.

ANNONSE

4.500 men­nesker sto på B-lis­ten, klare til å lik­vi­de­res.

Bre­vik begynte å samle våpen før han bestemte hvem han skulle bruke dem mot.

Sig­na­tur

Pres­sen har kon­sen­trert seg om det kalk­u­lerte, men uten å ta med hele kalk­y­len, som vit­ner om en spe­si­ell form for gal­skap. Hvil­ket ord man bru­ker om den er mindre vik­tig. Men nor­male men­nesker vil raskt opp­dage gal­ska­pen når de leser rap­por­tene om Brei­vik.

Det fin­nes i smått som i stort, i den spe­si­elle måten å ord­legge seg på. Husby og Sør­heim er kri­ti­sert for å ha skre­vet at ABB anvendte neo­lo­gis­mer. De mener å kunne bevise at ordene ikke er nye. Men det er ikke poen­get: ABB anven­der dem på sin egen måte, han har en helt egen stil, han lever i sitt eget språk.

Bil­det av Brei­vik samme kveld som han blir pågre­pet, er utvil­somt av doku­men­ta­risk verdi og der­for et sup­ple­ment til teks­ten.

Det fin­nes pas­sa­sjer i politi­av­hø­ret fra kvel­den 22/7 som sier det meste. Det er lako­niske set­nin­ger som rom­mer et helt uni­vers av gal­skap og ond­skap.

Plan B anser sik­tede som 100 % vel­lyk­ket. Han end­rer dette senere i avhø­ret hvor han for­klarte at ufor­ut­sette ‘logis­tikk pro­ble­mer” gjorde at han måtte utsette spreng­nin­gen av regje­rings­kvar­ta­let som egent­lig skulle bom­bes kl 10:00. “Denne utset­tel­sen var kata­stro­fal for hele greia”. Sik­tede vet at folk slut­ter kl 14:00 på fre­da­ger. Sik­te­des opp­rin­ne­lige plan B ville ha kos­tet mange flere men­neske­liv i Oslo samt at han ville ha hatt tid nok til å komme seg til Utøya innen kl 11:00 hvor Gro Har­lem Brundt­land opp­holdt seg. Sik­tede ser på sist­nevnte som en for­ræ­der klasse A og skulle såle­des “hen­ret­tes”.

Bare synd at folk slut­ter kl 1400 på fre­da­ger og at han ble for­sin­ket.

Dette min­ner om Ame­ri­can Psycho.

Eli­ten var delt inn i tre kate­go­rier, og de som ble ram­met til­hørte kate­gori C, dvs. de var egent­lig ikke vik­tige. Men hvor­for slo han da til, og hvor­for for­sva­rer han det og sier at de var radi­kale marx­is­ter som er skyld i den førte poli­tik­ken i Norge? Dette er ikke logisk og kon­sis­tent. AUF’erne har svært liten inn­fly­telse på poli­tik­ken i Norge. Det var til­gjen­ge­lig­he­ten som trakk ABB til Utøya, og det at målene var så sår­bare.

På hans A-liste står 12 navn og på B-lis­ten 4.500. Alle skulle utryd­des, og det var han som øverste kom­man­dør for Knights Temp­lar i Norge som hadde befal over liv og død. Igjen et utslag av hans draps­lyst.

Dette er fan­ta­sier om masse­død og har lite med høyre­ra­di­kal ideo­logi å gjøre. Det hand­ler om Brei­viks draps­fan­ta­sier.

Han har tre krav til myn­dig­he­tene som han vil ha inn­fridd hvis han skal sam­ar­beide. Et av dem er at det må inn­føres døds­straff i Norge og tor­tur av fan­ger med water­board­ing. Han øns­ker selv å bli tor­tu­rert, og tror hele hans fami­lie vil bli hen­ret­tet. Igjen mas­sive døds­fan­ta­sier.

Han hev­der å ha 15.000 sym­pa­ti­sø­rer i Norge, hvorav mange innen poli­tiet. Det er to andre cel­ler i Norge. Dem var han vil­lig til å røpe.

Sik­tede er vil­lig til å overgi to andre celle­med­lem­mer i Norge som plan­leg­ger ter­ror­ak­sjo­ner mot marx­is­tiske par­tier eller par­tier som støt­ter multi­kul­tu­risme. Både navn og loka­li­sa­sjon på celle­med­lem­mene skulle han gi. Kra­vene for dette var at PST sje­fen Janne Kris­ti­an­sen skulle pre­sen­tere et til­bud for jus­tis­ko­mité om å inn­føre døds­straff i Norge ved hen­ging, og at water­board­ing inn­føres som tor­tur.

Utover det var det 80 cel­ler i Europa, og i Frank­rike trodde han de ville ta mak­ten innen 15 år.

Brei­vik vet han vil bli frem­stilt som et mons­ter, men han sier at det ikke er første gang monstre gjør det let­tere for mode­rate. Her ser han for seg at hans monst­røse hand­lin­ger skulle gjøre det let­tere for mot­stan­derne av isla­mi­se­ring av Europa!

Man mer­ker at poli­tiet møter en vir­ke­lig­het som er helt uten­for deres sol­sys­tem. Bre­viks ver­den er et sort hull, som suger all energi og mate­rie til seg. Man mer­ker at både politi og psy­kia­tere måtte verge seg mot ham. Han utstrå­ler noe helt spe­si­elt, og hans opp­fat­nin­ger og gjer­nin­ger pas­ser sam­men. Tan­kene er like gale som hand­lin­gene. Å si at det er andre som ten­ker som ham, er sim­pelt­hen å svikte en sann­fer­dig frem­stil­ling av Bre­vik. Da vil man koble ham til rasjo­nelle men­nesker og han blir ikke mulig å for­stå.

Vi mener at det er vik­tig at disse pri­mær­do­ku­men­tene kom­mer ut og gjø­res til­gjen­ge­lige. Det står der alt sam­men. Selv det første politi­av­hø­ret rom­mer ele­men­ter av alt det ABB står for, og man for­står at psy­kia­terne Husby og Sør­heim brukte adjek­ti­vet “bisarrt”.

Document.no vil der­for pub­li­sere psy­kia­tri­rap­por­ten i les­bart for­mat, både på norsk og på engelsk, med noen opp­sum­me­rende kom­men­ta­rer der dette er nød­ven­dig. Vi synes ikke at pres­sen har ytt mate­ria­let rett­fer­dig­het.

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Guest

  Et godt og vik­tig pro­sjekt, Rustad!

  Men, jeg vil nok si at intens mord­lyst alene gjør ingen mann straffe­retts­lig util­reg­ne­lig, selvom til­stede­væ­rel­sen av en slik lyst på mange måter desen­tre­rer det politiske/ideologiske man­nen måtte mene.

  Dette under­byg­ges av at ABB selv lekte seg frem og til­bake med ulike moti­va­sjo­ner for hvor­for han skulle myrde ung­dom­mer på Utøya.
  Det var mord­lys­ten som kom først, der­nest kvasi-poli­tiske rasjo­na­li­se­rings­stra­te­gier.

  • Buddy Ogilvy

   Tre ord det kan være verdt å ha i bak­ho­det når man for­sø­ker å for­stå ABB: Dis­so­nans, for­nek­telse, rasjo­na­li­se­ring. 
   Dis­so­nan­sen er åpen­bar. ABBs ugjer­nin­ger bar et sjokk for oss alle. For­nek­tel­sen er også klar: ABB var ikke en av oss. Rasjo­na­li­se­rin­gen? Artik­ler som denne? 😉

   Dis­so­nans­teorien gjel­der alle men­nesker, også oss. Greit å ha i bak­ho­det. 

   • Guest

     Jeg synes man litt for begjær­lig gri­per tan­ken om at ABB er gal.
    Jeg synes han er ond, og har ingen kog­ni­tive pro­ble­mer med det, ond­skap er natur­lig utbredt, slik god­het er det.
    At en ond per­son anven­der, bla., enkelte ideo­lo­giske punk­ter han har fel­les med meg  som rett­fer­dig­gjø­ring av å omsette sin mord­lyst til hand­ling er natur­lig nok emo­sjo­nelt ube­ha­ge­lig, men jeg føler ingen skyld i den sam­men­heng.

    Fordi de punk­tene ABB og meg selv fak­tisk har til fel­les over­ho­det ikke kan legi­ti­mere hva han gjorde den 22.juli, den “legi­ti­me­rin­gen” kom­mer fra et ond­sin­net opp­kok av punk­ter han har jeg ikke har, samt en bob­lende mord­lyst inne i ham selv.

    • Buddy Ogilvy

     Ond­skap eller gal­skap. De to eneste fag­folk som har stu­dert ABB, kon­klu­derte med at man­nen led av para­noid shi­zo­freni. Ingen andre, oss inklu­dert, har hatt til­gang til ABB, og de fleste andre, oss inklu­dert utta­ler seg som hobby­p­sy­ko­lo­ger og syn­sere. Med det utgangs­punk­tet vel­ger jeg å si at han var gal. 

     Nå kan man selv­sagt være både ond og gal sam­ti­dig. Det ene ute­la­ter ikke det andre. Men en psy­kiatrisk dia­gnose, gitt at den er kor­rekt, er mer abso­lutt enn ond­skap. Ond­skap er mye mer rela­tivt. 

     • Guest

       Iog­med at psy­kia­tri-disi­pli­nen har, som pre­miss, utde­fi­nert ondskap/godhet som psy­ko­lo­giske kate­go­rier, så er den såpass indok­tri­nert i sitt Rousseau-pro­sjekt om at vonde hand­lin­ger må skyl­des “syk­dom”, at disi­pli­nen som sådan ikke er å stole noe nevne­ver­dig på.

     • jonei­rik

      Ond­skap og gal­skap kan godt være ett og samme ord bare fra ulike tids­pe­rioder. ‘Ond­skap’ som kir­ke­lig eller mytisk ter­mi­no­logi mens ‘gal­skap’ vel opp­står med psy­kia­trien, altså innen­for noen av de siste århund­rene. Hvis man sam­men­lig­ner hvilke asso­sia­sjo­ner som knyt­ter seg til de to ordene vil det være en høy grad av over­lap­ping. Men kan­skje er vi litt uopp­merk­somme på hvor sterk dom en dia­gnose egent­lig er. Kan­skje er det blitt så van­lig å stemple folk som gale (fobiske, for eksem­pel) ut fra opport­u­nis­tiske makt­hen­syn at kul­tu­ren er blitt språk­blind.

   • ytto

    Hva er patrio­tisme idag? For meg ‚ikke det kon­ven­sjo­nelle

 • Jeg har lest rap­por­ten og jeg vil påstå at det kun er en eneste logisk kon­klu­sjon som auto­ma­tisk mel­der seg når man har lest rap­por­ten: Mor­de­ren er sprøyte gal!

  Jeg er enig i at Docu­ment bør pub­li­sere rap­por­ten, men jeg fore­slår at dere også adva­rer folk mot å lese den.  Det er lett å bli over­vel­det av et sterkt ube­hag når man via rap­por­ten blir tatt med inn i en ver­den som er så uhyg­ge­lig mørk og tra­gisk som det ABB repre­sen­te­rer.

  • Guest

    Vel, jeg er uenig med deg og Rustad på det punk­tet.

   Han er ond, sadis­tisk og eks­tremt for­fen­ge­lig på egne vegne, men gal i straffe­retts­lig for­stand?
   Jeg kjø­per ikke det, men hel­dig­vis er det ikke opp til meg å avgjøre det.

   Den straffe­re­ak­sjo­nen jeg øns­ker meg mot Anders Behring Brei­vik ble dess­verre avskaf­fet i 1902.

  • Bal­t­ha­mel

   Det er lett å bli over­vel­det av et sterkt ube­hag når man via rap­por­ten blir tatt med inn i en ver­den som er så uhyg­ge­lig mørk og tra­gisk som det ABB repre­sen­te­rer.”

   Jeg har lest de deler av rap­por­ten som er blitt over­satt av Skaug. Det er skrem­mende les­ning. Han er ravende gal, det er det liten tvil om, men det mest sjok­ke­rende er den onde, kalk­u­le­rende vil­jen. Jeg trodde opp­rik­tig ikke det fan­tes men­nesker så blot­tet for et følel­ses­re­gis­ter, så fat­tig på empati og med­fø­lelse, men til­bake står Brei­vik, århund­rets uhyre. De poli­tiske uenig­he­ter som far­ger hver­da­gen blek­ner til sam­men­lik­ning.

   Brei­vik vil endre Norge gjen­nom vold. Iste­det har han for­ent alle i et fel­les opp­rop mot vold og ter­ror. Rose­to­get viste for en hel ver­den at Brei­vik tar feil. Han har tapt på alle are­naer, til­bake står bare beis­tet, nakent og alene. Han har absurde fore­stil­lin­ger om egen betyd­ning, men i vir­ke­lig­he­ten er han et ingen­ting. Ver­ken intel­li­gent, krea­tiv eller dyk­tig på noe måte, han er og for­blir et null. His­to­rien vil huske ham som en skurk, en lal­lende gal­ning, et psy­kria­tisk til­felle, et defekt men­neske.

 • eagle­head

  Det er jo en kjent sak at det er kom­mu­nis­ter som står bak SOS Rasisme. Kom­mu­nis­men har aldri vært redd for å ta men­neske­liv for å fremme sine inter­es­ser.  ABB har hele tiden påstått at han har flere cel­ler i Norge som er klar til å utføre ter­ror. I dag kom­mer det frem at det er flere med sterke bånd til SOS RASISME som har infil­trert ledel­sen av NDL og som har rap­por­tert til ledel­sen i SOS RASISME. En som går inn i ledel­sen av NDL for å lage en mot­stan­der til SOS RASISME må man vel være til­bøye­lig til å tro vil støtte sterke virke­mid­ler for å oppnå nett­opp dette. Er ABB støtte­spil­lere egent­lig venstre­eks­tre­mis­ter som har gitt mat til ABB sitt syke sinn om at ter­ror­ak­sjo­nene i som­mer var  “for­nuf­tig”. Er det egent­lig per­soner som har en for­tid i AP, SV og Rødt som har gitt ABB “gale tan­ker”?