EU har ende­lig tatt sig­na­let fra omver­de­nen om å gjøre noe for å avverge en euro-kol­laps. Men det skjer til en høy pris. Tro­lig vil Hel­las for­late euro-sonen.

Hva det vil utløse, vet ingen.

Finan­cial Times avslørte igår at Tysk­land har fore­slått at det skal utnev­nes en bud­sjett­kom­mis­sær på EU-nivå med full veto-makt over skatter og bud­sjet­ter i lan­dene som må ha krise­hjelp. I første rekke Hel­las. Hel­las for­hand­ler om å få en ny pakke på 100 mil­li­ar­der euro. Det får lan­det kun hvis det god­tar det nye kra­vet om å under­kaste seg den nye bud­sjett­kom­mis­særen. Med andre ord vil Hel­las oppgi sin selv­sten­dig­het.

Dette er inte­gra­sjon på tysk, og det har alle­rede utløst et rama­skrik i Hel­las.

In an angry reac­tion from the Greek govern­ment, the edu­ca­tion minis­ter, Anna Dia­mantopou­lou, a for­mer EU com­mis­sio­ner, slam­med the idea as “the pro­duct of a sick ima­gi­na­tion” in an inter­view with local tele­vi­sion.

Angela Mer­kel viser med et slikt for­slag at hun ikke har for­stått noe av his­to­rien, og hvor­dan det påvir­ker gre­ker­nes syn på Tysk­land.

Hel­las er alle­rede så hardt pres­set at nye inn­skjæ­rin­ger, og opp­gi­velse av selv­råde­ret­ten, utlø­ser en reak­sjon, et vilt opp­rør. Selv­re­spek­ten er det siste gre­kerne har igjen. Hvis tys­kerne tror de kan tukte gre­kerne i en pres­set situa­sjon viser de at de ikke for­står noe av hva Europa hand­ler om. 

ANNONSE

Europa er mer enn bud­sjet­ter og øko­nomi. Regn­skaps­mes­sig og mone­tært har Mer­kel rett: hvis euro­so­nen skal fun­gere og over­førs­ler skje fra rike til gjelds­tyn­gede land, må det være samme disi­plin over alt.

Men gre­kerne har alle­rede skå­ret til benet. Det fin­nes ikke mer fett, nå går det på mus­kel­mas­sen løs. Høyt kva­li­fi­serte gre­kere røm­mer lan­det i hope­tall, og de drar langt av gårde, til land som Aust­ra­lia.

Selv USAs finans­mi­nis­ter Timo­thy Geith­ner er bekym­ret for virk­nin­gen av ned­skjæ­rin­gene på vekst­mu­lig­he­tene.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Dette er å snu pro­blem­stil­lin­gen på hodet. Her er det Tysk­land som presses for pen­ger. Å for­vente at Tysk­land betin­gel­ses­løst skal betale for andres feil­trinn, er i beste fall naivt eller i ver­ste fall et utslag av eks­trem teuto­fobi.

  • Guest

   Dette er helt feil for­stå­else.
   Tysk­land kunne utmer­ket godt nek­tet å over­føre en eneste krone.
   Det de der­imot vel­ger å gjøre, er å for­lange bud­sjett-og-skatte-sty­ring av andre land.

   Det er dette som er det nye, kra­vet om rase­ring av andre lands selv­råde­rett.

   • jonei­rik

    Det er visst helt nor­malt innen­for en fel­les valuta at man må over­føre res­sur­ser mel­lom regio­ner for å kom­pen­sere for for­skjel­ler i pro­duk­ti­vi­te­ten. Vi glem­mer også hvor tru­ende valuta­spe­ku­la­sjo­nen er; en trus­sel som fel­les­va­lu­taen opp­he­ver. Det som skjer med Hel­las er vel bare at den inn­til nå ufer­dige ord­nin­gen kom­plet­te­res. Også Hel­las vil ha det bedre innen­for enn uten­for, hvor George Soros står og ven­ter. Når han går i gang kan man like gjerne bare glemme alt som heter finans­po­li­tikk. Hvem vil du bli styrt av – Mer­kel (for­myn­deri) eller Soros (kaos, opp­rør, rui­nert mid­del­klasse)? Det val­get er ikke så vans­ke­lig. 

    • Guest

     Mer­kel har en for tung og kve­lende moders­byste for min del..

     • ripss

      Fy deg, når skal man slutte å snakke om kvin­ners utse­ende både på den ene og andre måten?
      Jeg for­står hva du hin­ter, men dog! Fy!

     • Guest

      Hvite rid­dere skal man all­tid bakke ut av figh­ten fra. Unn­skyld..

     • Fy Nordby ! ( : )

     • Guest

      Matri­ar­ker skal man si enda mer unn­skyld til enn til hvite rid­dere.
      Så der­for:
      Unn­skyld, unn­skyld..

    • hel­ga123

     Bank of Eng­land kunne valgt å stenge ban­ken den gan­gen Soros hand­let. Han hadde jo ikke dek­ning for mer enn en brøk­del av det han hand­let for. En suve­ren stat er ikke nødt å la seg finan­si­elt ræ*kj*** av enhver finan­sakro­ba­tisk dritt­sekk. Men de valgte å gjøre det. 

     Sva­ret er: jeg vil hel­ler være med å styre i en demo­kra­tisk nasjo­nal­stat, der også sen­tral­ban­ken har lan­dets inter­es­ser på første plass. 

     Og selv­sagt må valu­taen speile det lan­dets pro­duk­sjon. Hva ellers skal en valuta være? gull­stan­dard? De rike (enn så lenge) og fat­tige (rela­tivt sett ) lan­dene i Europa er jo ikke i nær­he­ten av hver­andre i pro­duk­sjon. Dette er ikke bare å vedta i Brus­sel eller Davos!!

     Euroen må sprekke opp i natur­lige valu­taer som spei­ler lan­de­nes pro­duk­sjon. Det blir gull verdt for Hel­las å få en valuta som fal­ler til bånns, for så å kunne starte pro­duk­sjon og bil­lig eks­port + turist­næ­ring. Men de kla­rer jo ikke det nå som de er okku­pert av EU

   • hel­ga123

    ja, men for­så­vidt sam­ti­dig som dei tar livet av seg selv. For­stå det den som kan.