Arbei­der­par­ti­ets inte­gre­rings­ut­valg øns­ker nå å tvinge barn inn i barne­ha­gen hvis de ikke pra­ter norsk. Nå er det plut­se­lig ikke like vik­tig med mors­mål som før. 

Mors­mål som har blitt frem­els­ket i mange år ønskes nå til­side­satt til for­del for norsk. Dette står å lese i Aften­pos­ten 7. februar.

Det kan bety at for­eldre til fire­årin­ger som ikke behers­ker norsk språk godt nok, kan bli pålagt å sende dem i barne­ha­gen for å lære norsk.

– Vi mener den største hind­rin­gen i bar­nets mulig­het til å delta i sam­fun­net og gjøre seg klar til skole­start, er vel­dig svik­tende språk­kunn­ska­per. Ved fire­års­al­der vil vi ta tak i dette og sette i gang til­tak som gjør at bar­nets språk kan utvikle seg. Vi vil se på ulike meto­der, sier Jonas Gahr Støre, som i denne anled­ning utta­ler seg som leder i Aps inte­gre­rings­ut­valg.


– For­eldre som av en eller annen grunn ikke vil sende fire­årin­gen sin i barne­hage, skal kunne tvinges til det?

– Det er ikke slik det er ment, men det er en sterk føring for at barn skal lære norsk. For barn er barne­hage det mest effek­tive.

– Men det er et tvangs­ele­ment her?

– Også i dag kan man pålegge barn som er under barne­ver­net, barne­hage i en viss alder. Her er det snakk om ett til to år før skole­start.

Det er åpen­bart at dette er en inn­røm­melse av at det fin­nes store pro­ble­mer når det gjel­der norsk­språk­lige fer­dig­he­ter. Men når man ser hvor­dan situa­sjo­nen i Gro­rud­da­len utvik­ler seg, så er det vans­ke­lig å se at medi­si­nen som nå fore­slås vil hjelpe i sær­lig grad. 

Man må innse at det sta­dig blir flere barne­hager hvor majo­ri­te­ten av barna ikke behers­ker norsk i til­freds­til­lende grad. I til­legg er situa­sjo­nen slik at sta­dig flere ansatte også behers­ker norsk mindre bra. 

ANNONSE

Hvil­ken stan­dard vil det være på språ­ket som barna lærer i en slik situa­sjon? I til­legg vet vi at de tar mel­lom fem og syv år å lære språ­ket aka­de­misk, dvs slik at det kan bru­kes i under­vis­ning.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­nene har og vil få utford­rin­ger av store dimen­sjo­ner i deler av Gro­rud­da­len og ett av gre­pene til Arbei­der­par­ti­ets inte­gre­rings­ut­valg er å inn­skrenke mors­måls­un­der­vis­nin­gen. Plut­se­lig ser også Ap-folk at mors­måls­un­der­vis­ning kan begrense mulig­he­ten til å lære norsk:

Får det Støre-ledede utval­get det som det vil, blir det helt slutt på at skole­ele­ver som behers­ker norsk godt nok til å følge norsk­un­der­vis­nin­gen, skal få til­bud om mors­måls­opp­læ­ring. I ste­det vil utval­get styrke den sær­skilte norsk­opp­læ­rin­gen.

– Vi under­vur­de­rer ikke mors­må­lets betyd­ning. Men vi leg­ger klare førin­ger på at ele­vene skal over til norsk. De skal ikke henge igjen i en under­vis­ning som begren­ser mulig­he­ten til å lære norsk fullt og helt, sier Støre.

Andre poli­ti­kere slip­per til med kom­men­ta­rer, men leder i Oslo SV Per Øst­vold kom­mer med den mest spe­si­elle. For­ven­ter han at Pakis­tan skal bli vår vik­tigste han­dels­part­ner?

– Vi er enig i hoved­må­let, at barna skal lære norsk, men uenig om veien. I frem­ti­den er det en verdi å beherske mer enn ett språk – som for eksem­pel urdu, sier han.

Aps lands­møte skal vedta ny inte­gre­rings­po­li­tisk platt­form i april.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Fore­lede til barn som går i barne­hage, mis­ter kon­tant­støt­ten og må i ste­den batale for barne­ha­gen. JGS har et pro­blem her… Ehm; utford­ring heter det visst.

 • Asdic, det du sier er nokså sant i mange til­fel­ler men, er ikkje det galt at de pen­gene “spa­res” på bekost­ning av unge­nes utdan­ning?.. barne­hage er ikkje et sted der et barn bare “er” det er et sted en lærer også 🙂 barn i barne­hager utvik­ler sine språk fer­dig­he­ter som skulle hjelpe de videre i utda­nin­gen deres. er ikkje det menin­gen at vi skal heve men­nes­kets inte­li­gens iste­det for å dempe den? tror noen vir­ke­lig at det er greit at ungene så vidt for­står ka som blir for­klart for de i fore­les­nin­ger eller ka som står i bøkene? 

 • Space­man_­Spiff

  Dags­avi­sen har en av tide­nes beste opp­slag i dag: 

  Arbei­der­par­ti­ets nye inte­gre­rings­po­li­tikk omfat­ter bare men­nesker med lov­lig opp­hold i Norge. Ikke ett av de 99 til­ta­kene har til hen­sikt å bedre inte­gre­rin­gen av ulov­lige inn­vand­rere.

  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article513920.ece

  Neste gang slår kan­skje Dags­avi­sen et slag for bedre fri­het for de fri­hets­be­rø­vede på Ila?

  Selv­mot­si­gel­ser av gigan­tiske dimen­sjo­ner ser ikke ut til å være noen hind­ring i Dags­avi­sens kam­panje.

  • Hed­vig­Char­lotta

   Lol – dette er komi­time, ja. 

   Jeg er imid­ler­tid for­bau­set over at Dags­avi­sen fak­tisk bru­ker uttryk­ket “ulov­lige inn­vand­rere” for ellers insis­te­rer man stort sett på å kalle dem “papir­løse” – uan­sett hvor store bun­ker med avslag de sit­ter på.

   Ellers var også kom­men­ta­ren til Per Kris­tian inter­es­sant – og tanke­vek­kende:

   Etter å ha lef­let med en rekke mer eks­treme til­tak om tvang og for­bud, har Ap-utval­get lan­det på Høyres mer mode­rate linje, mener Foss.”

 • Dags­avi­sen pres­te­rer å skrive føl­gende: “Arbei­der­par­ti­ets nye inte­gre­rings­po­li­tikk omfat­ter bare men­nesker med lov­lig opp­hold i Norge. Ikke ett av de 99 til­ta­kene har til hen­sikt å bedre inte­gre­rin­gen av ulov­lige inn­vand­rere.”

  Et av for­sla­gene dreier seg om å styr­ket retur, og ett om melde­plikt. Dette høres rela­tivt for­stan­ding ut. Hvor­dan avi­sen ten­ker seg at man skal inte­grere og retur­nere sam­ti­dig kunne vært inter­es­sant å høre mer om …. 

  Hvor er NRKs under­hold­nings­av­de­ling når vi tren­ger dem?!

 • Guest

  Støre har ikke snø­ring. Det er ikke språk som gjør alt pro­ble­ma­tisk. Selv­sagt også språk, men det er ikke avgjø­rende.
  Som inn­vand­rer hus­ker jeg hva det var som var vik­tig. Utvikle meg, vokse, inte­grere og bli som nord­menn, som euro­pe­ere. Språk er bare første trappe­trinn, men ikke det- HVORFOR.
  Hvis en hel gruppe IKKE øns­ker det i utgangs­punk­tet- er alle opp­læ­rings­til­tak lat­ter­lige. De bare gjør ska­den større.
  Jeg skjøn­ner ikke hva de ten­ker på.

  • Per Ulv

   Språ­ket ditt er så godt, at jeg mis­ten­ker deg for å være etnisk nord­mann. Har hatt arbeid hvor møte med frem­mede uten­landske menn har repre­sen­tert en noe større risiko for utford­ring enn med etniske nord­menn. Men hver gang jeg hører en inn­vand­rer snakke godt norsk, blir jeg all­tid bero­liget og skjøn­ner at her er en per­son jeg kan kom­mu­ni­sere godt med. Når en kan kom­mu­ni­sere godt er det svært sjel­dent nød­ven­dig med kon­flik­ter. Per­soner med ikke­vest­lig etni­si­tet som snak­ker godt norsk, asso­si­e­rer jeg over­ho­det ikke med alle de neg­a­tive egen­ska­pene jeg har opp­levd med per­soner med begren­set norsk språk.

   Med folk som snak­ker godt norsk våger jeg å være ærli­gere, dis­ku­tere ting som islam, ter­ror, homo­fili, døds­straff, tvangs­ek­te­skap, document.no og andre “kon­tro­ver­si­elle” tema på en fre­de­lig og respek­ta­bel måte. Da spil­ler det plut­se­lig ingen rolle om du er mus­lim, mørk­hudet, anner­le­des etc, for da er vi straks mer på samme nivå. En liten aksent er ikke det ver­ste, om en for­mu­le­rer seg godt med et rikt norsk språk. Er nok ikke ofte Gahr Støre site­res i posi­tiv for­stand på document.no, men jeg er enig i at en *god dia­log* gjør godt for så mangt.

   Dette er hva jeg per­son­lig opp­le­ver i for­hold til nye lands­menn og deres språk. Det er for­øv­rig kom­met frem i under­sø­kel­ser at men­nesker som art, instink­tivt er mer skep­tiske til å gå inn i kon­flik­ter, skade eller benytte vold mot per­soner som har et iden­tisk språk. Noe som kan komme godt med i de heteste debat­tene og situa­sjo­nene som det all­tid er en viss fare for, om de mest eks­treme fra hver sin kant møtes.

   • Guest

    Vet ikke om jeg skal takke eller ikke… Jeg er ikke nord­mann. Men jeg er lojal mot nord­menn og kul­tu­ren. Og det dre­per meg å se at nord­menn utveks­ler sin århundre­lang kul­tur og his­to­rie mot Stø­res påfunn og vås.
    By the way, det er ikke all­tid den som som snak­ker godt språk er din venn. Det kan være også mot­satt.