Nytt

Kjell Magne Bondevik var på hjemtraktene og mottas som en helt, eller rettere; en statsmann, en klok mann. Han liker å snakke om religion og dialog. Bondevik har lært de riktige ordene, at dialog ikke er å stryke folk med hårene, at det handler om å lytte.

Bondevik representerer den frilynte kristendommen, om ikke anti-autoritær, som moderne. Men skraper man i fernissen så tyter det gamle frem, bare på en annen måte. Bondeviks kristendom kan leve i fred med islam, men det er på ytringsfrihetens bekostning. Mohammedkarikaturene skulle aldri vært trykket, sier Bondevik. Dette er den kristendommen som forråder den sekulære borgerligheten, ateistene, de homoseksuelle. Gjør det noe, så lenge de kristne blir akseptert for deres tro? Slik synes Bondevik å tenke.

Han bøyer av, «forstår», forstå vil si å innstille seg. Men hva gjør han når den ene innstiller seg på å utrydde den andre?

– I dag er den kalde krigen over, det same er konflikten mellom dei store ideologiane. Etniske og religiøse skiljelinjer er stadig oftare opphav til konfliktar, og krigar vert førde på tvers av kontinent og innafor same landegrense. Mellom deler av den islamske verda og den vestlege verda er det bygt opp eit fiendebilete som kan verta farleg om me ikkje grip tak i det, sa Bondevik.

– Her hjelper berre dialog. Dialog er ikkje det same som å vera snill og hyggeleg. Dialog er like mykje å lytta, forstå og respektera. Det er ikkje snakk å verta samde i tru, men å leva fredeleg side om side. Truande muslimar har ingen vanskar med å forstå truande kristne, men har vanskar med å forstå ateistar.

Felles verdiar

– Me må også leita etter det som er felles. Bibelen og Koranen har nok av fellesverdiar. I Koranen finn me tankar om fred og rettferd, og vørnad for det heilage. Den danske karrikaturteikninga av Muhammed skulle aldri vore trykt. Det er ikkje naudsynt å fornærma muslimar på den måten, sa Bondevik.

– Kva er det som skaper terroristar og ekstremistar? Kjensla av å verta audmjuka ved at kultur og religion vert sett ned på. Lang tids okkupasjon kan føra til det same. Skal me kunna skapa avspenning må me veta noko om dette. Øydelegging av heilage stader skaper enorme kjensler, noko me kjenner att i den palestinsk-israelske konflikten. Me får aldri fred i dette området før me har fått fred om dei heilage stadene. Oslosenteret har eit prosjekt i Bosnia som handlar om dette, sa Bondevik.

Sunnhordland: Kjempar med ord for fred