En Novus-undersøkelse fra månedsskiftet viser at hele 73 prosent av de spurte mener at integrering og innvandring er et stort problem i Sverige. En stor majoritet mener likevel at forskere og andre eksperter har de kunnskapene som trengs for at Sverige skal kunne håndtere disse spørsmålene. Mer alarmerende er det at det samtidig finnes en uttalt lav tiltro til dem som forsker på integrasjon og innvandring, skriver generalsekretær i Vetenskap & Allmänhet, Camilla Modéer, og opinionsanalytiker i Novus, Arne Modig.

Novus har i en ny opinionsundersökning (30 september till 5 oktober 2010) ställt frågor till sammanlagt 1 000 svenskar om hur de ser på invandring och integration. En stor majoritet (73 procent) anser att integration och invandring är ett stort problem i Sverige. Samtidigt visar undersökningen att det bland många svenskar finns en stor osäkerhet i dessa frågor. Bara drygt en av tre, 35 procent, tycker att de själva har de kunskaper de behöver för att kunna bedöma hur vi i Sverige på bästa sätt ska hantera olika frågor om invandring och integration.

Något överraskande visar undersökningen att det samtidigt hos många finns en högt ställd förväntan på expertkunskaper. En stor majoritet, 74 procent, tror att forskare och andra experter helt eller delvis har de kunskaper som behövs för att vi i Sverige på ett bra sätt ska kunna hantera olika frågor om integration och invandring.

Mycket alarmerande är att det samtidigt finns en uttalad misstänksamhet mot denna expertis och den verklighetsbild de ger av dessa problem. Fyra av tio menar att forskare och andra experter i dag inte ger en rättvisande bild av vilka problemen är när det gäller integration och invandring. Av dem som själva ser frågor om integration och invandring som ett mycket stort problem är andelen hela 65 procent. Av SD:s sympatisörer svarar fler än nio av tio att den bild forskare och experter ger är felaktig.

Dagens Nyheter: ”Fyra av tio hyser misstro mot experter på invandring”

Via Snaphanen