Nazneen Khan-Østrem anvender noen begreper om ytringsfrihet i kritikken av Per Edgar Kokkvold som er verdt å merke seg.

Hun anvender selv det huntingtonske begrep: sivilisasjonskamp.

Han har gjort kampen for ytringsfridom til ein sivilisasjonskamp på vegner av alle norske journalistar, meiner Khan-Østrem.


– Kokkvolds ytringsfridomsretorikk er einsretta. Det er noko muslimar må tåla.

Det er en interessant oppfatning: Ytringsfriheten har vært under press fra ett hold de senere år. Når Kokkvold forsvarer ytringsfrihet mot disse kreftene, er det han som er ensrettet?

Er det han som utsetter muslimer for noe? Er ikke det å snu oppned på hvem som angriper og gjøre dem til offer?

Det er også interessant at Khan-Østrem anser begrepet «forsvare vår livsform» for å være politisk suspekt.

– Eg meiner han gjer nettopp det i dei innlegga der han gong på gong snakkar om å verna om «vår livsform».

Konflasjon

Khan-Østrem greier også å konstruere en blokk av den vestlige siden, der mediene har støttet sivilisasjonskrigen.

– Mi forståing av internasjonal presse etter 11. september 2001, er at media har gått inn i kampen mot terror, der muslimar er skyteskiva. Noko som mellom anna har gjeve seg utslag i innskrenka menneskerettar. Karikaturane er ein del av den krigen, som også er ein politisk sivilisasjonskrig. Eg meiner det er urovekkjande at ein del norske intellektuelle ikkje forstår at karikaturane er ein del av noko større, og slik sett langt frå harmlause.

Karikaturene som del av noe større? Utvilsomt. Et ledd i en utprøving av om ytringsfriheten var under press i Danmark, hvilket den viste seg å være. Men i Khan-Østrems munn var karikaturene ment som et angrep, som ledd i en større krig.

Dette er islamistenes fortolkning.

Ut fra dette ståstedet blir Kokkvolds forsvar for ytringsfrihet det samme som et angrep på muslimer. Ytringsfrihet er et ledd i krigen mot muslimene og islam.

– Det kjennast som alle må stå i giv akt overfor ein ytringsfridom som er definert ut frå eitt særskilt sivilisasjonsstandpunkt. I større grad enn nokon gong lever vi i eit multikulturelt samfunn. Det inneber at det vil vera kamp om innhaldet i verdiane. Det må vi leva med og ta inn over oss.

Å se ytringsfriheten fra den islamstiske synsvinkel gjør at Khan-Østrem heller ikke ser noen forskjell på de danske karikaturtegningene og grisetegningen til Dagbladet. Hun kritiserer Kokkvold for å skille på de to!

– Då teiknaren Kurt Westergaard vart overfalle i sin eigen heim, var Kokkvolds reaksjon at alle norske aviser burde trykka karikaturteikningane straks. Då Dagbladet slo opp ei teikning av Muhammed som gris på framsida, kritiserte den same Kokkvold handlinga, med den grunngjevinga at teikninga var «hatsk». Kva var skilnaden mellom karikaturteikningane og Dagblad-grisen? Eg forsvarte Dagbladet i denne saka, fordi det var ei alvorleg og relevant nyhendesak.

Absurditeten er komplett.

– Antimuslimsk slagside

Les også

-
-
-
-
-
-