En landsomfattende undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenns holdninger til innvandrere har blitt mer negative i løpet av det siste året. I tillegg viser undersøkelsen at nesten halvparten av de spurte ønsker en innstramming av dagens asylpolitikk og at færre mener at innvandrere bidrar positivt i arbeidslivet.

Men langtidsutviklingen fra 2002 viser likevel en klar trend med økt velvillighet mot innvandrere, sier forsker ved SSB, Stein Blom:

Andelen som mener at det bør blir vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, økte med elleve prosent sammenliknet med fjoråret.

Større mediefokus
Dataene til undersøkelsen ble samlet inn i juli i år da det var mye fokus på nettopp de høye asyltallene i Norge.

Denne bevisstheten kan ha bidratt til at flere nå ønsker en innstramming, tror Stein Blom, forsker ved SSB og ansvarlig for årets statistikk om holdninger til innvandrere og innvandring.

– Spørsmålet er formulert slik at man blir bedt om å svare i forhold til hvordan man selv oppfatter asylsituasjonen. Det har vært såpass mye om dette i media at folk flest har fått inntrykk av at det er ganske høy asyltilstrømning, sier Blom og fortsetter:

– Man blir fort bekymret når man hører om det. Da kommer det et ønske å justere tilbake til det nivået som var for et par år siden.

Utlendingsdirektoratet (UDI) regner med at det vil komme 18.000 asylsøkere til Norge i 2010, noe som er på høyde med antallet som kom til landet i 2002. Også da registrerte SSB – som nettopp hadde begynt med denne typen undersøkelser – større skepsis til asyltilstrømmingen.

I forhold til tidligere undersøkelser er det i følge årets statistikk flere av de spurte som er uenige i at innvandrere bidrar positivt i arbeidslivet.

Syv av ti er helt eller nokså enige i påstanden om at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norske arbeidsliv».

13 prosent er uenige i dette, mens 15 prosent svarer både og.

Nedgangen i velviljen mot innvandrere er fire prosentpoeng sammenliknet med 2008. En nedgang som SSB selv karakteriserer som relativt beskjeden.

– Vi går ut i fra at dette er en reell nedgang og de fire prosentpoengene er betydningsfulle nok til at de krever en viss forklaring. I så fall kan finanskrisen med økt arbeidsledighet ha bidratt til denne utviklingen.

Årsgjennomsnittet for ledigheten i 2008 var 1,7 prosent, ifølge tall fra NAV. I år tegner det seg til å bli nærmere 2,8 prosent.

– 2,8 er fortsatt et lavt, men det er en relativt rask økning i antall arbeidsledige. Det kan hende at noen oppfatter at det har blitt en hardere kamp om jobbene og det gjenspeiles i nedgangen i velviljen.

I årets undersøkelse har SSB konfrontert de spurte med en ny påstand om hvorvidt arbeidsinnvandringen fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi. To av tre sier seg enige i dette, men da påstanden er ny finnes det ikke noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere år.

– Dette er noe som vil bli interessant å følge med på senere. Jeg vil tippe at det tallet ville vært enda høyere hvis spørsmålet hadde blitt stilt sommeren 2007, før man så at det ville bli en økonomisk krise og norsk arbeidsliv gikk så det grein, sier Blom og utdyper:

– Langtidsutviklingen fra 2002 viser likevel en klar trend med økt velvillighet mot innvandrere.

Positive i urbane strøk
Holdninger til innvandrere følger ellers en etablert trend fra de siste syv årene.

Det er spesielt to grupper som utmerker seg i sin skepsis mot innvandrere – de eldre og de med lavest utdanning.

Beboerne i de store byene og de mest folkerike områdene slik som Oslo og Akershus er gjennomgående mer tolerante mot innvandrere enn resten av landet.

Personer med mye kontakt med innvandrere er mest positivt innstilt enn dem med lite eller ingen kontakt.

Dagbladet: Halvparten vil ha innstramming av asylpolitikken