Nytt

Etter 20 år ønsker Nordbybråten asylmottak i Våler i Østfolds naboer at mottaket skal legges ned. Til tross for at asylmottaket har endret form og at forholdet til naboene bedret seg etter masseslagsmålet i fjor sommer, har naboene fått nok. Assisterende direktør i UDI, Frode Forfang, hevder at de alltid lytter til hva folk mener, men legger imidlertid til at norske myndigheters «primæroppgave er å opprette tilstrekkelig antall plasser» for asylsøkere, og at dette er det «mest styrende hensynet» når det gjelder asylmottak:

Det er nå ett år siden nesten 50 tsjetsjenske menn gikk til angrep på Nordbybråten asylmottak. De kurdiske beboerne skulle tas, etter en uoverenstemmelse inne i leiren. Mer enn 20 personer ble kjørt til sykehus, den yngste bare elleve år.

Naboene mener Våler kommune har gjort nok for norsk asylpolitikk.

– Nå har vi hatt mottaket her i en generasjon, nærmere 20 år. Det har fungert veldig bra, og fungert mindre bra. Nå synes jeg at andre enn oss kan få ha muligheten til å ha et mottak et annet sted, mener Skallerud.

Kapasiteten i norske asylmottak er sprengt. UDI har nok en gang opprettet teltleire for å huse alle som kommer til Norge. At naboene til Nordbybråten er lei mottaket, bryr ikke myndighetene seg om.

– Det er klart vi alltid lytter til hva folk mener, men vi er også helt avhengig av å etablere tilstrekkelig antall plasser. Det er vår primæroppgave og det vil være det mest styrende hensynet hvis vi virkelig er i en kritisk situasjon, sier Frode Forfang, assisterende direktør i UDI.

NRK opplyste tidligere i år at så godt som samtlige anker over norske kommuners avslag om å opprette asylmottak blir omgjort av landets Fylkesmenn, i den grad at UDI indre Østland kun har opplevd èn anke der et negativt vedtak fra kommunen fikk medhold. – Hvis UDI ønsker det, blir det asylmottak, konkluderte NRK. Fylkesmannens vedtak kan ikke ankes.

I et brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommuner og Fylkesmenn går det klart frem at de «samfunnsmessige interessene som ligger i Norges forpliktelser til å ta i mot og innlosjere asylsøkere» har høyest prioritet:

I grunngjevinga heiter det mellom anna at når det gjeld den konkrete dispensasjonsvurderingen viser Fylkesmannen til brev frå Kommunal- og regionaldepartementets til kommunar og fylkesmenn av 26.02.04. Departementet framhever her at dei samfunnsmessige interessene som ligger i Noreg sine forpliktelsar til å ta imot og innlosjere asylsøkarar, vil kunne vere et grunnlag for å seie at det foreligger «særlige grunner».

Det følger av punkt 5 i brevet:

«Det bør kunne påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske hindringer, for at kommunen skal vektlegge slike konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo nærmere opp til tidligere bruk driften av mottak ligger, desto mer bør det kreves for å avslå en søknad om bruksendring».

TV2: Naboer krever asylmottak nedlagt