Fritt Ord redegjør for prosessen innen Europarådet som munnet ut i en anmodning til hvert enkelt medlemsland om å avskaffe blasfemiloven. Begrunnelsen var nettopp at siden europeiske land var blitt flerkulturelle, var en blasfemilov meningsløs.

Spørsmålet om straff for blasfemi er svært aktuelt internasjonalt. I 2007 vedtok parlamentarikerforsamlingen i Europarådet at «Tatt i betraktning det større mangfold av religiøse trosretninger i Europa og det demokratiske prinsipp om en adskillelse av stat og religion, burde lover om blasfemi bli revurdert av medlemsstatene og parlamentene,» og at «blasfemi som en krenkelse av religion bør ikke bli ansett som en kriminell handling.» Venezia-kommisjonen (European Commission for Democracy through Law) som ligger under Europarådet (og som har norsk formann) vedtok i oktober en uttalelse om forholdet mellom ytringsfrihet og religionsfrihet der den følger opp og er meget klar på «That the offence of blasphemy should be abolished (which is already the case in most European States) and should not be reintroduced.»

Fritt Ord gjør videre en viktig distinksjon. Diskrimineringsloven er personorientert, blasfemiloven tar sikte på å beskytte abstrakter som trossetninger. Men disse er det ingen som har copyright på. De lever som tanker og følelser inne i menneskenes hoder og hjerter. Å skulle lovbeskytte dem er rett og slett ikke mulig uten å havne i juridisk uføre, eller ved summarisk anvendelse som setter oss i et selskap med diktaturer.

Blasfemiparagrafen er i prinsippet en autoritetsvernparagraf som skal beskytte presteskapets makt til å definere hva som er den rette lære. «Rasismeparagrafen» er en personvernparagraf hvilket er noe annet. Den setter straff for den som offentlig «truer, forhåner, eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller gruppe av personer» på grunn av – blant annet – deres trosbekjennelse. Å sette inn i denne paragraf, som gjelder krenkelse av personer, en bestemmelse som går på krenkelse av abstraktene religion og livssyn, er å sette inn noe som er et fremmedelement i denne paragraf. Det er å gjeninnføre det autoritetsvernet som det tok 200 år å nedkjempe her i landet, og derved begrense den enkeltes menneskerett til å ytre seg.

Fritt Ord vil arrangere et seminar om blasfemi 7. mai.

Seminar om blasfemiparagrafer og internasjonale paralleller

Fritt Ord og Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, vil arrangere seminaret torsdag 7. mai 2009, kl. 17.00–19.00, i Fritt Ords lokaler.

Blasfemi – hva mener regjeringen egentlig?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂