Gjesteskribent

Av Sorle S. Hovdenak:

Det amerikanske samfunn er et pionersamfunn der dristighet og guts blir verdsatt. Tycoon er et begrep som ble brukt på de som svingte seg opp og ble store og steinrike, gjerne innenfor industri. I nyere tid kan man kanskje se på Bill Gates og Steve Jobs som tycoon’er.

Hans Nielsen Hauge

Norge har hatt sine. Den første og fremste var kanskje Hans Nielsen Hauge. Det er vel egentlig underkommunisert hva han har betydd for norsk industrireisning og selv tok han ingen fortjeneste. Han ble konstant motarbeidet, forfulgt og fengslet av den norske lutherske stat. Svært mange haugianere utvandret til Amerika og utrettet store ting med sitt pågangsmot i den nye verden.

Penger skal arbeide

I USA er det tradisjon for at penger ikke nødvendigvis er et mål i seg selv. Penger er et middel. Penger skal strømme og kanaliseres og distribueres. Penger er makt og makt skal ikke samles på ett sted. Penger og makt skal spres, som møkk. På mange måter er kapitalens frie flyt det blod som gir liv til hele det amerikanske legemet.

Hemmeligheten med pengesystemet, forenklet sagt, er begrensning på tilgang, belønning og investering. Hvis du vil tjene penger må du jobbe for det, du må yte, selge ditt talent og din tid. Den amerikanske drøm ville ikke levd i hodene på folk hvis ikke onkel Skrues pengebinge kunne skimtes i horisonten. Talentet, ytelsen og belønningen. Penger er en metafor for dette.

Talent ringaktes

I det tungt belastede sosialdemokratiske Norge belønnes ikke talentet på samme måte. Individet skal tre tilbake til fordel for det kollektive. Staten skal være pengebingens vokter. Det er gjort mye for å begrense den private kapitalens frie flyt og innflytelse i Norge. Pengefolk skal helst ses på med mistenksomhet, ofte kombinert med dårlig skjult misunnelse. Vi har heller ingen god tradisjon for sterkt samfunnsengasjerte kapitalkrefter som også investerer i ting som ikke nødvendigvis gir monetær avkastning, slik man tross alt har i våre naboland.

Jante

I det sosialdemokratiske samfunn skal alle inn i den samme kverna, knappestøpeformen. Norge er og blir et luthersk Peer Gynt land der man hverken tør å synde skikkelig eller å leve dydig. Ingen skal reise seg opp over andre. Fellesskapet i det norske samfunn har i århundreder dreid seg om homogenitet.

Ap – enevoldskongedømme

På en måte så er sosialdemokratiet i sitt vesen en mutasjon av den lutherske statsideologi: enevoldskongedømmet. Det har helt klare autoritære og antidemokratiske trekk som kan føres tilbake til monarkiet som statsform. Ved Augsburgfreden i 1555 var løsenordet cuius regio eius religio, regentens religion/ideologi skulle være enerådende i hans område. Slik ble vårt moderne homogene samfunn skapt. Homogenitet er selve det bærende prinsipp. Jøder, munkeordener og jesuitter hadde ikke tilgang til kongeriket Norge før henholdsvis 1851, 1897 og 1956.

Revolusjon

I dette homogene samfunn der man til og med ennå opererer med en statsreligion, og der det i prinsippet ikke eksisterer religionsfrihet før i 1956, åpner man plutselig alle dører, slik at man på noen få tiår risikerer at en ny innvandrerbefolkning, der mange har et fremmedartet verdisyn, får majoritet. Det fremstår jo unektelig som ganske pussig, og ganske så absurd, sett i et perspektiv der man ønsker å leve mest mulig i fred og ro.

La skure

Man kan spørre seg om det egentlig er noen som har forstått hva som har skjedd? Er det noen som kan ansvarliggjøres for det samfunnsmessige kaos som man nå kastes ut i og som man skal oppdra sine barn i? Eller er nettopp det store samfunnsmessige problem at ansvaret egentlig ikke finnes noen plasser, men er pulverisert og sugd opp i diffuse antidemokratiske maktstrukturer?

Flukten fra friheten

USA har brukt århundrer på å etablere et system for etnisk, kulturell og religiøs toleranse; den nye verdens orden. I Norge forventer man at dette skal skje over natten. I USA er man fullstendig klar over alle de konflikter og ubehageligheter som et slikt samfunn fører med seg, og man fører en kontinuerlig debatt om disse forhold. I Norge skal det være forbudt å tenke rasjonelt og kritisk og ytringer skal medføre smekk på munnen og utestengelse fra det gode selskap. I USA er målet at individet skal reise seg og hevde seg i kraft av sitt talent. I Norge skal individet presses inn i en bestemt ideologisk form. Makten er konsentrert på alt for få hender, og frykten for makten skal virke hemmende.

Feil ideologi

Sosialdemokratiet som ideologi og maktsystem er ikke konstruert for et flerkulturelt samfunn. Fellesskapsløsninger må reduseres til et minimum for at et slikt samfunn skal kunne fungere. Det må åpnes opp for mest mulig valgfrihet, selvbestemmelse, ansvar og individuell frihet. Det må slås hardt ned på alle autoritære og totalitære tilbøyeligheter som vil tiltvinge mennesker bestemte livssyn, slik Amerika alltid er allergisk mot enhver form for sosialisme. Dette er lærdommen som kan trekkes fra den amerikanske flerkulturelle samfunnsmodell, den mest vellykkede i verden. Dette er også mekanismen bak at sosialdemokratiet, som innførte det flerkulturelle samfunn i Norge, vil gå til grunne nettopp på grunn av det flerkulturelle samfunn. FrP koden ligger gjemt i Arbeiderpartiet.

Gründer – en urkraft

Hva med tycoonen? Tycoonen er en urkraft. Det er Jakob, som betyr luring og kjeltring, skildret med kjærlighet og visdom og innsikt i Europas skjebnetid av Tysklands store sønn Thomas Mann i hans ubestridte mesterverk Josef og hans brødre. Det er pasjonens og viljens seier over korridorlabyrinter i det kafkaske slott. Det er dette mennesket som springer opp og som blir larger than life uten at noen egentlig skjønner hvorfor og hvordan. Tycoonen strør om seg med talenter og penger og sammen med titusen andre tycooner sikrer han og hun drømmene for andre som vil strekke seg opp og fram.

Flerkultur – likhetssamfunnets motstykke

Den sosialdemokratiske samfunnsmodell er ført til sin ende ved at den har undergravd seg selv. For at Norge skal fungere sånn noenlunde i fremtiden må man gå bort fra sosialismen. I stedet må individet med dets talenter og tilbøyeligheter få mest mulig spillerom og ansvar. Et flerkulturelt samfunn vil nødvendigvis synliggjøre de store forskjeller som finnes mellom individer og mellom kulturer. Det er likhetssamfunnets motstykke.

Sorle S. Hovdenak bor i St. Paul, Minneapolis.