For å komme til bunns i spørsmålet om hvor ytterliggående de franske patriotenes politiske plattform er, ser vi nærmere på partiprogrammet.

I en kommentarartikkel i anledning dagens andre valgomgang i Frankrike, gikk vi gjennom noen av anklagene om høyreekstremisme mot Rassemblement National og den nasjonalistiske folkebevegelsen i Frankrike.

Hva sier så det politiske handlingsprogrammet? Hvor ekstremt er det?

Statsministerkandidat Jordan Bardella lover to handlingsfaser, hvis han blir valgt.

 1. Det skal ryddes opp i den sosiale og sikkerhetsmessige «nødsituasjonen». Lovendringer forsøkes gjennomført i en ekstraordinær parlamentssesjon.
 2. Reformfasen. Blant annet med endringer i skattestrukturen og en lovpakke som gjør endringene mulig.

Ting skal bli billigere og enklere. Det er ekstremisme på høyt plan:

 • Sette ned MVA på energi (strøm, gass, osv.).
 • Lempeligere regler for å kombinere jobb og familie og for sykepleiere og leger.
 • Pensjonerte leger og sykepleiere som vender tilbake til arbeidslivet, slipper å betale skatt på arbeidsinntekt.
 • Utmelding fra europeiske ordninger som dikterer strømprisene.
 • Reversere Macrons reform som ga dårligere vilkår for arbeidsledighetstrygd (og som nå er blitt lagt på is av Macron selv)

Innstramminger i innvandringen, slik at den kommer mer på linje med norsk politikk:

 • Oppheve unntak som hindrer utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse. (Slik tvangsretur håndteres i Norge.)
 • Gjeninnføre kriminalisering av ulovlig opphold. (Dette er dagens politikk i Norge, som vi nylig har sett i en rekke saker.)
 • Avskaffelse av «droit du sol» (at barn som fødes av illegale i Frankrike automatisk blir franske borgere). (I Norge blir ingen automatisk norsk av å bli født i Norge)
 • Avgrense familiegjenforening, ved å skjerpe kravene til stabil sysselsetting og inntekt osv. (Som i Norge)
 • Opphør av amnesti til ulovlige innvandrere gitt av prefekter (på «fylkesplan»). (Som i Norge, der kun sentrale myndigheter (UDI) kan gi opphold.)

Forenklinger og bedre oversikt over økonomien:

 • Opprettelse av en kommisjon for å evaluere offentlige regnskaper
 • Lansering av en generalkomité for forenkling
 • Avskaffelse av dagens helsehjelp for folk uten lovlig opphold (Aide Médicale d’Etat) til fordel for en redusert løsning (Aide d’Urgence Vitale) med forebygging og behandling av alvorlige sykdommer og akutte smerter, svangerskapsrelatert behandling, lovpålagte vaksinasjoner og forebyggende medisinske undersøkelser. Forventet innsparing: 1,5 milliarder euro. (I Norge må gravide uten lovlig opphold betale fødselen selv)
 • Organisering av en konferanse om lønns- og arbeidsvilkår.

Under overskriften «Plikten til (å yte) beskyttelse» kan vi lese dette om forsvaret:

 • Bevare full suverenitet over vår kjernefysiske kapasitet og garantere integriteten for den omfattende hærmodellen vår.
 • Avvise enhver overføring av makt til EU på forsvars- og diplomatiområdet
 • Fremme innkjøp av militærmateriell fra europeiske selskaper
 • Gi spesielt budsjettvern til Lov om Militærplanlegging

En annen overskrift lyder «Beskytte det franske folk mot oversvømmelse fra migrasjon».

Gitt den kaotiske situasjonen i Frankrike ser tiltakene ut som sunn fornuft, men det er kanskje dette gammelmediene kaller høyreekstremt?

Døm selv:

Flere tiår med ukontrollert innvandring har gjort det umulig å assimilere utlendinger på det franske territoriet. Det har ført til kommunitarisme og separatisme. I påvente av en grunnlovsreform, som vil bli lagt frem som en folkeavstemning så snart som mulig, vil vi iverksette en rekke tiltak for å begrense og kontrollere både ulovlig og lovlig innvandring.

 • Innlede forhandlinger med våre europeiske partnere for å begrense fri bevegelse i Schengen til kun å gjelde europeiske statsborgere.
 • Skjerpe straffen for å ansette ulovlig arbeidskraft.
 • Gjøre det obligatorisk å levere asylsøknader ved ambassader og konsulater.
 • Innføre nasjonal prioritet (hvis nødvendig gjennom en folkeavstemning om grunnlovsendring). (Kun franske statsborgere kan gjøre krav på støtteordninger)
 • Betinge utbetaling av sosialstønaden RSA av at personen har hatt minst fem års arbeid i Frankrike. RSA står for Revenu de solidarité active og er en sosialstønad som sikrer minimumsinntekt til fattige.

Bardella, Le Pen, Ciotti og de andre i RNs allianse vil også øke sikkerheten og «finne tilbake til et rettsvesen som jobber for fellesskapet»:

 • Innføring av minstestraff for kriminelle gjengangere, narkotikahandel og angrep mot offentlige ansatte som lærere og politifolk.
 • Avvikle offentlige tilskudd til foreldre med kriminelle mindreårige eller gjengangere.
 • Støtte til offentlig ansatte som har blitt angrepet eller truet.
 • Lansere en plan for å identifisere steder som kan omgjøres til lavsikkerhetsfengsler for mindreårige og for korte dommer.
 • Sette i gang bygging av de fengselsplassene Frankrike trenger.
 • Innføre minstestraffer og begrense muligheten for straffereduksjoner, særlig for kroppsskade (styrke «helligheten av menneskets fysiske integritet»).
 • Senke den kriminelle lavalder til 16 år med mulighet for umiddelbar fremstilling, m.m.
 • Gjøre det obligatorisk for kommuner med mer enn 10 000 innbyggere å opprette et kommunalt politikorps.
 • Intensivere kampen mot narkotikahandel og -bruk.
 • Registrere utøvere av (seksalisert) trakassering på gaten i register for seksualforbrytere.

Programmet fortsetter med «Stoppe tyveri fra Frankrike og franskmenn. Kamp mot svindel»:

Momssvindel utgjør rundt 15 milliarder euro per år, trygdesvindel opp mot 25 milliarder euro. Det vil bli opprettet et eget departement mot svindel.

 • Gi trygdemyndighetene tilgang til dataarkivene de trenger for å bekjempe svindel.
 • Kontrollere at personer som mottar trygdeytelser fortsatt er i live, særlig hvis de bor i utlandet.
 • Innføre biometriske helseforsikringskort.

Helse-ekstremistiske tiltak:

 • Redusere administrasjon på sykehusene til fordel for operative avdelinger.
 • Avvikle de regionale helseforetakene
 • Øke antallet medisinstudenter
 • Lansere en strategisk plan for autonomi for legemidler, og innen 2026 innføre salg av individuelle legemidler for å bekjempe mangel og svinn
 • Styrke støtten til familieomsorgspersoner
 • Forbedre forebyggingen, særlig gjennom skolemedisinske undersøkelser.

Ellers vil RN avvikle «grønne» tiltak som virker som «økologiske straffetiltak» som hemmer kjøpekraft og vekst. De vil stoppe det kommende forbudet mot salg av fossilbiler og jobbe med franske bilprodusenter for å utvikle rene og rimelige kjøretøy. De vil avvikle lavutslippssoner og energimerking av boliger.

Videre vil de sette ned skatten på industriproduksjon, beskytte hydroelektriske anlegg fra EUs varslede konkurranseutsettelse, bygge nye småskala atomkraftverk og få slutt på bruken av kull.

De vil også gjøre det umulig for andre enn folket selv å endre grunnloven, gjennom folkeavstemminger.

Familiepolitikk:

– Vi blir forklart at innvandring er det eneste alternativet for å bevare den franske modellen, men vi ønsker i stedet en økt fødselsrate, den eneste måten å sikre nasjonens og sivilisasjonens kontinuitet på.

 • Innføre fullt skattefradrag fra og med barn nummer to.
 • Gjøre rentefrie lån fra staten om til stipend for par som får et tredje barn.

Famileliv er jo noe nokså nynazistisk, men hva med landbruket? Hvor brunt kan det bli på det feltet?

 • Styrke importkontrollen, stoppe salg av utenlandske produkter som ikke er i samsvar med franske standarder.
 • Garantere lønnsomme priser for bøndene.
 • Forbedre opprinnelses- og kvalitetsmerking av matvarer.
 • Lansere en omfattende «Spis fransk»-plan som krever at offentlige kantiner skal bruke 80 % franske landbruksprodukter innen 2027.

Uffda, påfallende senterpartistisk. Og så vil de ha bedre utdanning i høyreekstremt tankegods:

 • Fokusere undervisningen på grunnleggende kunnskap (naturfag, fransk, historie).
 • Oppgradere læreryrket gjennom hele karriereløpet.
 • Redusere byråkratiet, for å gi lærerne friheten og ressursene tilbake.
 • Gi økonomisk støtte til ungdom og bedrifter som velger lærlingplasser eller vekselstudier.
 • Tilpasse utdannings- og videreutdanningstilbudet til de reelle behovene på arbeidsmarkedet.

RN foreslår også en del stimulitiltak å få flere til å satse som gründere og bedriftseiere. Her må det påpekes at den ekstremistiske politikken er nokså motsatt av den norske, som bare legger hindringer i veien for å drive for seg selv.

Partiet vil også fjerne all skatt på inntekt for unge under 30 år, slik at det blir lettere for de å etablere seg.

Dessuten vil de gjøre det lettere for franske familier å slå dypere røtter gjennom generasjonene, ved å fjerne arveskatten for familier med middels og lav inntekt og gi foreldre og besteforeldre lov til å gi barn og barnebarn inntil 100 000 euro i forskudd på arv hvert tiende år.

Skatt på eiendomsformue virker ifølge programmet mot sin hensikt og skal derfor erstattes av en skatt på finansformue.

Programmet legger også opp til å «ta vare på den franske sivilisasjonen»:

 • Innføre lovgivning rettet mot islamistiske ideologier, «den virkelige totalitære trusselen i moderne tid»
 • Gi den fransktalende verden igjen en fremtredende plass i vår utenrikspolitikk
 • Etablere en frivillig nasjonal kulturarvstjeneste for å restaurere, beskytte og fremme vår bygde kulturarv og naturarv.

Det store flertallet av franskmenn nekter å finne seg i at Frankrike fortsetter nedover veien mot forfall. Vi oppfordrer våre landsmenn til å gjøre en stor innsats for å gjenreise og forene seg på alle områder av det nasjonale liv. Den nasjonale enheten vi foreslår, er en forutsetning for den sivile freden som vi er så opptatt av.

Programmet avsluttes med et bilde av en klappende Bardella foran vaiende franske flagg. Uhørt. Ekstremt.

Det er kanskje derfor noen titalls millioner franske velgere vil stemme på ham i dag.

Hvor ytterliggående er det franske «ekstremhøyre»?

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.