En mann i 20-årene som ble dømt til fengsel i to rettsinstanser for å ha voldtatt en sovende kvinne, har fått dommen opphevet av Høyesterett. Nå går saken i retur til lagmannsretten.

Kvinnen og to menn var på fest sammen en juli-natt i Oslo i 2022. De hadde drukket alkohol og sniffet kokain sammen, alle tre.

Kvinnen og en av mennene hadde senere frivillig sex. Da de to senere lå og sov, kom den sovende mannens kamerat inn og begynte å kysse kvinnen på kinnet og slikke henne på kinnet og opp mot øret.

Det gikk frem av rettsbehandlingen at kvinnen våknet, men var «i en sterkt omtåket tilstand».

Hun trodde dessuten det var mannen hun hadde hatt frivillig sex med som kysset henne og som like etterpå førte flere fingre inn i skjeden hennes uten noe forvarsel i det Borgarting lagmannsrett beskriver som «ein samanhengande sekvens».

Dommen ble ubetinget fengsel i to år og ti måneder og erstatningsbetaling på 165.000 kroner til voldtektsofferet.

Ankespørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var om straffelovens paragraf 291 bokstav b virkelig beskytter noen som er sterkt omtåket etter å ha våknet opp fra søvn. Lovparagrafen lyder:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som […]

b. har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen […]

Er man bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen når man akkurat har våknet opp og er sterkt omtåket?

Førstevoterende dommer Per Erik Bergsjø argumenterte for at svaret er nei.

«sterkt omtåket» er ikke et vilkår for straff − vilkåret er at fornærmede er «ute av stand til å motsette seg handlingen». Som jeg nettopp har redegjort for, har denne formuleringen et klart språklig innhold. […]

Terskelen ligger høyt; at det har vært vanskelig å motsette seg [handlingen], er ikke tilstrekkelig.

Jeg er kommet til at lagmannsrettens dom må oppheves.

Høyerettsjustitiarius Toril Marie Øie og dommerne Kristin Normann og Kine Steinsvik var enige med Bergsjøs vurdering. Men dommer Hilde Indreberg hadde en annen oppfatning.

Jeg mener anken skal forkastes. Jeg slutter meg fullt ut til førstvoterendes utlegning av hvordan straffeloven § 291 bokstav b skal forstås. Men jeg deler ikke hans tvil om hvorvidt lagmannsretten har stilt strenge nok krav når den har kommet til at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Heller ikke mener jeg lagmannsretten burde ha foretatt en bredere vurdering opp mot vilkåret «ute av stand til å motsette seg handlingen». […]

Retten bruker betegnelsen «overrumpla» og skriver at det hele skjedde i en sammenhengende sekvens. Dette kan ikke forstås på annen måte enn at den seksuelle omgangen har kommet brått på, mens fornærmede var omtåket av søvn. Jeg kan ikke se at det er noe å utsette på lagmannsrettens konklusjon om at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Tidligere denne måneden tok lagdommer Rune Bård Hansen ved Agder lagmannsrett til orde for en revurdering av det politikerstyrte, forhøyede straffenivået for sovevoldtekter. Han peker i en kronikk i Aftenposten på at straffene for denne typen lovbrudd ble ganget med 12 i 2010, en historisk skjerpelse som han mener skulle fått varselklokkene til å ringe.

– Resultatet er at i dag straffes selv overgrep i nedre sjikt – av det som etter loven er voldtekt – langt strengere enn svært grove overgrep som etter loven faller utenfor. Jeg tenker spesielt på misbruk av overmaktsforhold, kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige og fremstilling, spredning eller befatning med overgrepsmateriale med barn, skriver lagdommeren.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.