Den nederlandske forfatteren Dirk van der Blom påviser i sin nye bok «De Nederlandse Schijndemocratie, Dictatuur van een ongekozen elite» (2023) – Det nederlandske skinndemokrati, en ikke-valgt elites diktatur – at vestlige demokratier generelt og det nederlandske spesielt ikke lenger gjør seg fortjent til betegnelsen «demokrati». 

Jihad-flørting og brunbeising

I boken «Verdamping van de Nederlandse democratie: Van een politiek correcte naar een geïslamiseerde onrechtstaat» – Fordampningen av det nederlandske demokrati: Fra politisk korrekthet til islamisert urettferdighet – som kom i 2019, tok van der Blom i detalj for seg den virkelige nasjonalsosialismen og viser hvordan efterkrigstidens venstreorienterte nazi-stemplet sine politiske motstandere – og at deres flirt med jihadisme undergraver sikkerheten og demokratiet i Europa:

– Hele det 20. århundret er fullt av venstreekstrem vold som har krevd millioner av ofre, men helt siden 1960-tallet har det pågått en propagandakrig for å få det til å se ut som om den største trusselen kommer fra ytre høyre. Venstresiden dyrker myten om at vold er «høyreekstremt» og tar enhver Breivik som kan opprettholde og «bekrefte» denne myten, til sitt hjerte. Stalinismen og maoismen blir glemt eller omdefinert til «ikke-autentisk» venstreorientert.

Ikke bare Nederland

Vi har spurt forfatteren om de temaer, de scenarier, han med utgangspunkt i nederlandske forhold, behandler i sine bøker, er tenkelig også i andre land. Hans svar er kort og godt:

– Ja.

– I Nederland og faktisk i alle nordeuropeiske land (Skandinavia og Tyskland), har den politisk korrekte dydseliten – tidligere kjent som sosialdemokrater, nu kjent som venstreliberalister eller nymarxister – gradvis skapt en umoralsk ideologisk woke-stemning ut fra en utopisk forestilling om et samfunn som «kan skapes». Denne tenkningen diskriminerer i økende grad landenes opprinnelige innbyggerne institusjonelt, og det verste av alt er at kritikk av myndigheter og NGOer avfeies med ikke-argumenter som rasisme, fascisme, fremmedfrykt, islamofobi osv.

Dirk van der Blom

– Det ovennevnte kombinert med flere tiårs ubegrenset adgang for alle som ønsker å være her, har ført til at nederlendere, tyskere og skandinaver, har fått nok av denne vanvittige selvmordspolitikken: Det nederlandske valgresultatet 22. november 2023 kan oversettes til egne land. 

Demokratiet overstyres av internasjonale organer 

Ifølge forfatteren har parlamentsvalg i vestlige demokratier utviklet seg til en farse fordi så snart valgurnene er stengt, bytter partiene ut sine intensjoner med overnasjonale organisasjoner som FN, EU og til og med det private World Economic Forums (WEF) intensjoner. Resultatet er at internasjonale organer overstyrer lokale folkevalgtes indflydelse på nasjonal politikk. 

Internasjonale konvensjoner står idag i veien for nasjonale hensyn og nasjonal tilpasning av politikken. Rapporter fra for eksempel WEF kan av myndighetene nektes offentliggjort fordi WEF er en privat organisasjon – til tross for at de samme rapporter er med på å styre avgjørelser av nasjonal betydning.

Europas forvitring

Til Document sier van der Blom at alle hans tre bøker viser forvitringen av det europeiske demokrati fra ulike vinkler:

– Disse observasjonene avspeiles i min første bok, «De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving» – Forholdet mellom stat og religion i et nederlandsk samfunn i endring – i min avhandling av 2016, i min annen bok som kom i 2019: «Verdamping van de Nederlandse democratie, van een politiek correct naar een geïslamiseerde onrechtsstaat» hvor jeg beskriver dette blant annet med utgangspunkt i muslimenes numeriske innflytelse i et land; det verste eksempel er Libanon – og nu altså i min tredje bok, «De Nederlandse schijndemocratie, Dictatuur van een niet gekozen elite».

Kontroversielt å ha egne meninger

Å innta en posisjon på grunnlag av egne resonnementer og samvittighet er blitt kontroversielt i et omfang som tar farlige former. Men i realitetenes verden er det ikke slik at hva borgerne tenker, er nonsens. Tvert imot: Ofte viser almindelige folks mavefølelse seg å være en bedre rådgiver enn for eksempel departementenes konsulenter – som leies inn for de samme almindelige folks skattepenger. 

Myndighetenes narrativer innprentes hver dag grundig og gjentagne ganger av et regimetro propagandaapparat med tilslørende benevnelser som «allmennkringkaster» og «fri presse». De som opponerer blir korrigert av et nettverk av «influensere» og «faktasjekkere».

Sannhetsministerium mot «desinformasjon»

van der Blom viser hvordan myndighetene tar tankekontrollen et skritt videre ved å opprette et «sannhetsministerium» som skal bekjempe «desinformasjon». At slike tiltak har totalitære og etisk forkastelige sider, blir rasjonalisert bort av systemet og dets regimetro apparat.

van der Blom har under skrivningen av sin siste bok gjort mye research på – og han tar nøye for seg – det tyske medisinske etablissementet i perioden 1935 til 1945 – og trekker paralleller til myndighetenes håndtering av koronakrisen.

Likheter med nazistenes eutanasiprogram

Med «Denktank Desinformatie» – Tenketank desinformasjon – promoterte nederlandske myndigheter vaksinen samtidig som tenketanken bragte kritikere og uønskede meninger til taushet. Støtten til leger som skulle administrere de eksperimentelle covid 19-vaksinene hadde klare likheter med nazistenes eutanasiprogram (Aktion T4) som «omskolerte» vanlige tyske leger, jordmødre, farmasøyter etc. til å utføre grusomme og kriminelle oppgaver. 

van der Blom stiller seg kritisk ikke bare til myndighetenes moral, men også til legestandens og vaksinasjonsfrivilliges moral som kunne støtte sentralmyndighetene i å administrere den eksperimentelle covid 19-vaksinen uten den minste protest. van der Blom antyder at med det kan Nürnberg-kodeksen – som har eksistert siden 1947 – ha utspilt sin rolle.

I den senere tid er samfunnet ifølge van der Blom, bevisst søkt polarisert. Den opprinnelige hvite befolkningen pålegges et skyldkompleks for hendelser som skjedde for flere generasjoner siden. Samfunnet forvandles aktivt til et stammesamfunn ved at lite kompatible, tildels voldsforherligende kulturer, i stigende grad krever gratis penger og privilegier.

Gjelder dette også Norge?

På Documents innledende spørsmål svarer Dirk van der Blom:

– Spørsmålet ditt er om dette også kan eller vil skje i Norge og/eller andre skandinaviske land? Jeg kan fatte meg i korthet: Ja.

Det jeg personlig frykter, selv om jeg nok ikke kommer til å oppleve det på grunn av min alder – er at Nederland og resten av de nordlige EU-landene og Skandinavia, i stor grad vil bli islamisert og kriminalisert av denne hjemstedshatende politikken. Med unntak av Tyskland har de nordlige landene få innbyggere, så islamisering via innvandring og livmoren vil være uunngåelig. Men før det skjer og det er faktisk allerede ved å skje, vil det finne sted en kulturkrig der jødisk-kristne, humane europeiske normer og verdier i stigende grad blir tilsidesatt til fordel for islam. 

«Overøses» med fakta

Dirk van der Blom overøser leseren med fakta, ikke en eneste påstand fremsettes uten henvisninger via bokens nesten 700 fotnoter. Han dissekerer dagens politikk og viser hvordan en ikke-valgt elite uhindret kan styre diktatorisk.

 

De Nederlandse Schijndemocratie
Dictatuur van een ongekozen elite
ISBN : 978-94-646-8875-7, 323 sider, paperback
Språk: Nederlandsk
Forfatter og utgiver: Dirk van der Blom 2023
Boken kan bestilles fra dirkvanderblom7@gmail.com
Pris: € 27,50 (frakt inkludert i Nederland)

 

 

Kjøp «Europas underlige død»!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.