Lagdommer Mette D. Trovik har nedlagt forbud mot å gjøre lydopptak i Borgarting lagmannsrett under behandlingen av en gruppevoldtektssak. Document har anket forbudet inn for Høyesterett.

Document skriver i dag at Borgarting behandler ankesaken om gruppevoldtekt av «Beate» (15) i full åpenhet – i skarp kontrast til en tilnærmet full blackout under Oslo tingretts behandling av saken i fjor vinter. Tingrettsdommer Siv K. Kvåli bestemte at forhandlingene skulle gå for lukkede dører da seks gutter stod tiltalt for gjentatte voldtekter av «Beate». Pressen fikk være tilstede, men med totalforbud mot å referere fra forhandlingene.

I Borgarting lagmannsrett er det full åpenhet og ingen restriksjoner på adgangen til å referere, men torsdag la rettens administrator, lagdommer Mette D. Trovik, uten forvarsel ned forbud mot lydopptak under rettsforhandlingene.

«Orden og værdighet»

Fredag oppga Trovik domstollovens § 133 som hjemmel for beslutningen. Paragrafen omhandler orden og verdighet i retten, og at forhandlingene ikke skal forstyrres. Den lyder slik:

Rettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar med orden og værdighet. Han kan tilrettevise enhver, som forstyrrer forhandlingen, eller som kommer med upassende uttalelser eller utilbørlige personlige angrep eller forøvrig optræder paa en maate, som strider mot domstolens værdighet.

Naar en part eller hans stedfortræder, procesfuldmægtig eller forsvarer er tilrettevist, kan retten beslutte at frata ham ordet, hvis han fremdeles optræder utilbørlig.

Folk, som forstyrrer forhandlingen eller krænker domstolens værdighet, kan vises ut. De, som er med i saken, kan dog bare vises ut, hvis de optræder utilbørlig, efterat de er tilrettevist; beslutningen træffes av retten.

Naar det regnes like med fravær i saken, at en part eller hans stedfortræder eller procesfuldmægtig vises ut eller fratages ordet, bør han først være gjort opmerksom paa denne følge.

– Alminnelig orden

På Documents spørsmål om hvilken del av paragrafen man viser til, leste Trovik fra starten: «Rettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar med orden og værdighet.»

– Du kan lese resten selv. Hvis det forstyrrer forhandlingene med videoopptak (red. anm.: Trovik mener trolig lydopptak), så kan retten beslutte det. Når det er sagt, så vil jeg si at alminnelig orden er at hvis man ønsker å gjøre lydopptak, så pleier man å ta det opp med retten på forhånd.

– Nei, det stemmer ikke. Det har jeg aldri tatt opp med noen tingrett eller lagmannsrett på forhånd, og jeg har heller aldri blitt nektet å gjøre lydopptak.

– Jeg sier at det er alminnelig orden.

– Så jeg har forstyrret retten ved å gjøre opptak?

– Det er veldig mange mobiltelefoner her…

– Men har jeg forstyrret retten? Det er jo dét du sier.

– Jeg vil ikke gå inn i en diskusjon med deg nå. Dette er hjemmelen.

– Jeg tviler på at den holder.

Anket til Høyesterett

Ironisk nok gjør Borgarting lagmannsrett selv lydopptak av hele rettssaken, en såpass sjelden foreteelse at det ble opplyst om dette ved forhandlingenes start 18. januar.

Document sendte fredag anke over forbudet mot lydopptak til Høyesterett. Slik anke stiles til Høyesterett, men sendes til lagmannsretten, som får anledning til å kommentere anken før oversendelse til Høyesterett. Eventuelt kan lagmannsretten omgjøre sin beslutning.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.