Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar). Forvarer Brynjar Meling tv. Foto: Terje Pedersen / NTB.

Sammen med sin advokat forsøker Mulla Krekar fortsatt å holde saken mot Norge gående. Nå gikk han på nok et sviende tap, men tospannet Krekar &Meling gir seg ikke så lett.

Mange regnet med at vi her i landet har hørt det siste fra Mulla Krekaer, eller Najumuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter. Men spillet om den omstridte mullaen er ikke helt over for Norges del, selv om han er overført til Italia.

Etter nærmest utallige runder i norsk rettsapparat har nemlig mulla Kreaker og hans advokat Brynjar Meling gått i gang med nye anker og begjæringer. Men det ser ikke ut til å gå mullaens vei. Rett24 omtaler saken:

Krekar er for lengst overlevert til italienske myndigheter, men den norske rettsprosessen er ikke over. Nå har lagmannsretten forkastet anken over utleveringen, skriver Rett24.

For mullaen og hans advokat har det aldri vært meningen å gi seg, videre kamp ble varslet allerede  i fjor:

– Dette kommer til å bli rettslig overprøvd både i Norge og Strasbourg, sa Brynjar Meling til Rett24 i fjor vinter, etter at Justisdepartementet vedtok å utlevere Mullah Krekar til Italia.

I denne (foreløpig) siste runden har de to saksøkt staten. Påstanden er at vedtaket om utlevering var ugyldig, fordi statsminister Erna Solberg var fornærmet i Krekars straffesak. Meling mener denne inhabiliteten også gjelder de andre statsrådene.

Men ingen sprell fra advokat Meling klarte å forhindre det mange hadde ventet på:

Fra stevningen ble levert, til Krekar ble satt på flyet i fjor vår, tok det bare en ukes tid. Spørsmålet domstolene har måttet ta stilling til, er derfor om Krekar fortsatt har rettslig interesse i å få gyldigheten av utleveringsvedtaket vurdert, skriver Rett24.

Dette spørsmålet har nå retten behandlet, forteller Rett24:

Svaret fra Borgarting lagmannsrett er «nei».

I likhet med tingretten peker lagmannsretten på at ettersom Krekar er utvist fra Norge, så vil han uavhengig av status i utleveringssaken ikke ha rett til å komme tilbake.

Og videre:

«Det er i anken anført at tingretten har lagt til grunn «feil bevismessig vurderingstema». Anførslene er begrunnet med at tingretten ved sin avgjørelse har lagt vekt på rettens egne «prejudisielle vurdering av utfallet av diverse tvister som vil være aktuelle følger av at ankende parts søksmål om den kongelige resolusjonens gyldighet fører frem.».

Dersom tingretten hadde anvendt «feil bevismessig vurderingstema», ville dette vært en rettsanvendelsesfeil. Lagmannsretten kan ikke imidlertid ikke se at tingretten har begått noen slik feil. Det tingretten har gjort, er å vurdere om en dom – uavhengig av resultat – vil ha slike konsekvenser for A at han har et beskyttelsesverdig behov for å få dom for sitt hovedkrav. Dette er riktig rettslig vurderingstema.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at A, etter at vedtaket om utlevering ble effektuert 26. mars 2020, ikke lenger har et reelt behov for å få avgjort kravet om ugyldighet. En avgjørelse i saken har ikke lenger rettslig eller faktisk betydning for A.»

Mulla Kreaker ble i 2019 – in absentia – i Italia dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Anken over dommen ble forkastet i juli i fjor, etter at Krekar var blitt utlevert.

En videre anke til Høyesterett stanset i vår opp da Krekar ikke fikk betalt sin italienske advokat. Årsaken til dette var at Krekars midler i Norge er frosset av norske myndigheter, som følge av at Krekar står på FNs terrorliste.

Kjennelsen finner du her.

Få tror at siste ord er sagt i saken.

Les også:

På knærne for Mulla Krekar

Nå er den her, årets viktigste boknyhet, forhåndsbestill i dag:

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Bestill også:

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Husk å gi et bidrag til vårt arbeid, stort eller lite:

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.