Mandag ankom seks av Forsvaret lokalt ansatte i Afghanistan til Gardermoen. Med i følget var 41 familiemedlemmer. Afghanerne kom etter at regjeringen har bestemt at Norge skal ivareta sikkerheten for lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul, ved å gi dem opphold i Norge.

Tirsdag morgen spurte vi Forsvarsdepartementet om det totale antallet som ankom. Her er svaret fra FDs pressevakt:

Det var seks lokalt ansatte og deres familiemedlemmer, totalt 47 personer, som mandag ankom Gardermoen.

De ankomne vil gå på kvoten av overføringsflyktninger som regjeringen har vedtatt.

– Vi vil ta vare på lokalt ansatte som har jobbet for norske sivile eller militære myndigheter og som av den grunn kan få en utsatt sikkerhetssituasjon. Dette var statsministeren tydelig på i redegjørelsen til Stortinget i mai. Vi oppfatter at vi har et moralsk og etisk ansvar for dem som har jobbet for Norge. Jeg er glad for at vi nå har funnet praktiske løsninger på dette og at seks lokalt ansatte, tolker og renholdere med deres familier, er trygt tatt imot i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. (Regjeringen)

Bakgrunnen for overføringene er en instruks fra Justisdepartementet sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) 3. juni i år. Denne tar for seg tidligere vedtak – blant annet Stortingets vedtak i 2015 om å gi lokalt ansatte tolker og deres nærmeste familiemedlemmer opphold. I instruksen skrives det videre:

Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak 17. februar 2015, samt sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, legger departementet til grunn at personkretsen som nevnt i punkt 4 nedenfor, kan gis opphold i Norge ut fra grunnleggende nasjonale interesser.

Sett hen til sikkerhetssituasjonen i Afghanistan mener regjeringen det er behov for å åpne for at også annet personell som er ansatt av norske myndigheter, både på militær og sivil side, kan få sin sikkerhet ivaretatt ved ev. å bli overført til Norge dersom de
skulle anmode om dette. For Forsvaret gjelder dette såkalt «house staff» (renholdere o.l.), mens det for ambassaden gjelder lokalt ansatte med ulike arbeidsområder.

Instruksen er på syv sider. Vilkårene for å søke er som følger:

  • må være afghansk borger
  • må ha gyldig reisedokument eller annen dokumentasjon som underbygger identiteten
  • er ansatt som «house staff» (slik som renholder), av Forsvaret i Afghanistan ifm. RSM, eller som er lokalt ansatt av den norske ambassaden i Kabul på tidspunktet for eller etter avslutningen av RSM
  • ha dokumentasjon/bekreftelse fra hhv. Forsvaret eller ambassaden i Kabul på ansettelsesforholdet
  • ha blitt overflødiggjort som følge av nedtrekk av det norske styrkebidraget i Afghanistan eller ha blitt overflødiggjort som følge av nedskalering, flytting eller stenging av ambassaden i Kabul

Vilkårene for å  opphold er som følger:

En lokalt ansatt kvalifiserer ikke til innreise- eller oppholdstillatelse etter denne instruksen dersom vedkommende:

  • har kjent kriminell adferd eller tungt rusmisbruk
  • har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten
  • har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser
  • har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper
  • vil kunne utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. utl. § 126, jf. instruks GI-08/2018 punkt 5.

Beskyttelse i Norge gis også til familiemedlemmer:

Innreise- og oppholdstillatelse i medhold av denne instruksen kan også gis til den lokalt ansattes ektefelle/samboer og barn, jf. utl. §§ 40, 41 og 42, på søknadstidspunktet. Det kan også gis innreise- og oppholdstillatelse til foreldre og enslige søsken i den lokalt ansattes husholdning og som vedkommende har forsørgeransvar for. Det må ikke foreligge forhold som nevnt i punkt 5 ovenfor.

Lokalt ansatte med familiemedlemmer ved den norske ambassaden ventes å ankomme senere.

Fakta om Norges tilstedeværelse i Afghanistan:

* De første norske styrkene ble satt inn i Afghanistan i årsskiftet 2001–2002. Det var spesialstyrker, mineryddere og spesialister på eksplosiver.

* Norge sendte også transportfly og kampfly.

* Et av Norges hovedbidrag var ansvar for såkalt PRT (Provincial Reconstructions Team) i Faryab-provinsen fra 2005 til 2012.

* Fra 2014 ble den norske militære tilstedeværelsen konsentrert til Kabul.

* I dag trener norske spesialstyrker afghanske styrker. I tillegg driver Norge et militært feltsykehus i Kabul. Til sammen har Norge i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken.

* Til sammen har 9.200 nordmenn tjenestegjort i Afghanistan. Ti soldater har mistet livet i tjeneste. I tillegg har to sivile blitt drept.

Les også:

Voldsom Taliban-offensiv i tidligere «norsk» provins

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂