«Utenriksdepartementet (UD) kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, brøt reglene for saksbehandling og tok ikke habilitetsspørsmålet på alvor, viser vår undersøkelse.»

Dette er konklusjonen til riksrevisjonen, som har gjennomgått støtten UD har gitt til Rød-Larsens New York-baserte fredsinstitutt IPI.

Utenriksdepartementet gir over 400 millioner kroner i året i tilskudd til ulike aktører for å støtte internasjonalt freds- og forsoningsarbeid. Det er klare regler for hvordan tilskuddene skal forvaltes og følges opp.

Fra 2007 til 2012 gav Utenriksdepartementet 58,2 millioner kroner til den uavhengige «tankesmien» International Peace Institute (IPI), som ble ledet av Terje Rød-Larsen. Riksrevisjonen har undersøkt om departementet fulgte reglene for saksbehandling, styring og kontroll. Konklusjonene er:

Utenriksdepartementets saksbehandling, kontroll med og oppfølging av IPI hadde klare svakheter, og habilitetsvurderinger ble ikke gjennomført.

Les hele undersøkelsen her.

Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan IPI brukte pengene

– Økonomisk støtte til internasjonalt fredsarbeid er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, men skal gis etter bestemte regler. Utenriksdepartementet skulle fulgt opp IPI bedre, og det er sterkt kritikkverdig at deler av pengene ikke ble brukt til formålet, nemlig fredsarbeid, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

Riksrevisjonen skriver i sin rapport at UD:

 • mangler dokumentasjon på egen saksbehandling
 • kontrollerte ikke eller fulgte opp hvordan IPI brukte pengene, blant annet at de brukte for mye av tilskuddet til å dekke egne administrasjonskostnader
 • stilte ikke krav til IPI om å rapportere på måloppnåelse
 • fulgte heller ikke opp mangler ved prosjektplaner, budsjetter, rapporter og regnskaper fra IPI

UD gjennomførte ikke nødvendige habilitetsvurderinger:

 • Habilitetsreglene skal sikre upartisk saksbehandling i statsforvaltningen.
 • Først i 2012 vurderte utenriksministeren sin habilitet til IPI.
 • Embetsverket vurderte ikke sin habilitet, til tross for at ministeren ba om det.
 • Tilliten til de som fattet beslutninger om å gi tilskudd, er svekket.

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

 • påser at dagens kontrollsystem sikrer tillit til dem som fatter beslutninger ved tildeling av tilskudd
 • påser at tilskudd følges opp på en slik måte at departementet er sikre på at tilskuddet brukes i tråd med forutsetningene og at tiltenkte mål nås
 • sikrer kontinuitet og stabilitet i saksbehandlingen over tid
 • gjennomfører nødvendige habilitetsvurderinger av personer som er involvert i departementets tilskuddsforvaltning

– Dette er et eksempel på dårlig kontroll med norsk tilskuddsforvaltning. Både Utenriksdepartementet selv og resten av statsforvaltningen bør lære av dette, og sikre gode systemer og rutiner for tildeling av økonomiske midler. Det skal staten ha, understreker Foss.

– Det er både overraskende og kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke gjorde nødvendige habilitetsvurderinger da de behandlet tilskudd til IPI i perioden 2007 til 2012. De visste godt at dette var viktig og skulle hatt etablerte systemer og rutiner for det, avslutter Foss.

Norsk UD har sponset IPI med hele 130 millioner kroner. En god del av disse midlene har havnet i Rød-Larsens lommer. For lønna og frynsegodene var nokså rause, ifølge Dagens Næringsliv (DN).

Rød-Larsen skyldte på et tidspunkt den pedofile sexforbryteren Epstein om lag 800.000 kroner. Det er uvisst hvordan gjelden oppsto. Men det er helt klart at Rød-Larsen inngikk et samarbeid med Epstein lenge etter at sistnevnte var dømt for seksuelle overgrep.

Terje Rød-Larsen og freds­meglingens fallgruver
Er Mona Juul kompromittert gjennom sin mann Terje Rød-Larsen?
Terje Rød-Larsen: Gode dager på sexforbryteren Epsteins regning?

Kjøp Asle Tojes siste bok her!