Alle som kommer til Oslo Lufthavn fra utlandet må teste seg. Om du har vært på en såkalt nødvendig reise, kan du reise hjem å holde deg i karantene der. Om du har vært på ferie, må du på karantenehotell. Nok en jurist setter nå spørsmålstegn ved om denne praksisen er lovlig. Foto: Torstein Bøe / NTB

Advokat Helge Morset leder ICJ-Norges ad-hoc utvalg for koronalovgivning. Han sier de som blir ilagt forelegg for brudd på pålagt hotellkarantene bør nekte å vedta forelegget, og heller prøve saken for retten.

Så langt har alle forelegg av denne typen – som ikke har blitt vedtatt – blitt henlagt av politiet, erfarer advokaten.

Han uttalte seg til Rett24 tidligere i mai.

– Det kan altså virke som at også politiet har falt ned på den konklusjonen at dette ikke er lovlig. Årsaken er for det første at det ikke finnes noen reelle begrunnelser for tiltaket. Det mangler gode redegjørelser som viser tiltakets effekt, hva som gjør tiltaket nødvendig og hva som gjør tiltaket forholdsmessig.

– At «regjeringen mener» at et tiltak er forholdsmessig, slik det fremgår av deres skinnvurdering av tiltaket, er selvfølgelig ikke nok når det gjøres så alvorlige inngrep i grunnleggende rettigheter, sier Morset.

– Jeg stiller meg sterkt kritisk til at myndighetene gjør så store inngrep i borgernes friheter og rettigheter uten at det blir lagt frem grundige og samvittighetsfulle vurderinger av kostnader opp mot nytte, konkrete redegjørelser for hvorfor tiltaket er strengt nødvendig, vurderinger av hensynet til barnets beste og at alle negative konsekvenser blir grundig redegjort for og tatt med i vurderingene.

– Dette har dessverre blitt modus operandi for myndighetene i forbindelse med koronakrisen.

I et intervju med VG gjentar Morset at karantenehotell ikke fremstår som et lovlig inngrep, og at myndighetene må gi bedre begrunnelser for så store inngrep i borgernes frihet.

– I en rettsstat skal myndighetenes inngrep overfor den enkelte ha grunnlag i lov. Myndighetene må begrunne at lovens vilkår er oppfylt i det enkelte tilfellet, slik at folk kan forstå og forutse sin rettslige stilling, sier han.

– Konsekvensene av manglende begrunnelser så vi i hyttesaken, der staten tapte grunnet dette. Når det gjelder hotellkarantene finnes det ingen reelle begrunnelser hvor regjeringen redegjør for at lovens vilkår er oppfylt.

– Fra min tolkning fremstår hele ordningen med karantenehotell som en ren bløff. Hvordan mener myndighetene at de kan ilegge noen bot for ikke å ha dratt på karantenehotell, om det er opp til den reisende selv å vurdere om man plikter å dra på karantenehotell?

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet mener myndighetene har en reell begrunnelse for tiltaket, og at karantenehotell har vært «et effektivt og målrettet virkemiddel for å hindre importsmitte».

Stadig flere ledende akademikere og jurister uttrykker seg kritisk til regjeringens håndtering av koronasituasjonen. Jusprofessor Ole Gjems-Onstad opplever praksisen med karantenehotell som en form for internering. Han mener praksisen bryter mot den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Rett24
VG

Jusprofessor mener karantenehotell er i strid med menneske­rettighetene

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.