I august 2020 lovet helseminister Bent Høie (H) at vaksiner selvfølgelig skulle være frivillig. Nå som stadig flere europeiske land innfører ulike former for vaksinetvang, er situasjonen endret. Tidligere i juli sendte regjeringen ut et nytt lovforslag på høring, noe som har fått flere til å spørre seg om Norge også går mot vaksinetvang. Helsedepartementet sier vi ikke har noe å frykte.

Se først Høies uttalelser fra august i fjor, gjengitt av NTB:

Høie: Koronavaksinen blir ikke obligatorisk

Med vissheten om at stadig flere land innfører vaksinetvang, også kalt obligatoriske vaksiner, spør mange seg om Høie tok munnen for full da han i fjor lovet at noe slikt ikke var aktuelt i Norge.

Hvis man leser de 157 sidene med byråkratspråk som utgjør høringsnotatet til forslaget om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget, så er det mulig å se konturene av smutthull i loven som myndighetene kan ta i bruk for å tvinge oss til å la oss vaksinere, mot vår vilje.

Tvangsloven skal begrense myndighetens mulighet til å bruke tvang mot borgerne i medisinsk behandling. Men smittevernloven holdes utenfor.

6.2.3 Tvangslovutvalgets forslag
Tvang i forbindelse med smittevern skulle fortsatt reguleres i smittevernloven.

6.11.6.7 Tvangsmedisinering ved fare for andre
Departementet er enig med utvalget i at det bør gjelde særlige regler for tvangsmedisinering dersom personen utgjør en fare for andre. Behovet for å beskytte samfunnet gjør at det ikke kan legges samme vekt på hensynet til personens selvbestemmelse. Departementet slutter seg til utvalgets forslag om at vilkårene om manglende beslutningskompetanse, stor sannsynlighet for vesentlig psykisk helseskade i meget nær framtid og at fordelene med tiltaket klart må overstige ulempene, ikke skal gjelde i slike tilfeller.

Hvem definerer «manglende beslutningskompetanse» og «psykisk helseskade», eller når ulempene er oversteget av fordelene? Kan man tenke seg en situasjon hvor regjeringen erklærer at de som ikke vil la seg vaksinere trolig lider av psykiske problemer og vrangforestillinger, og at de dermed utgjør en trussel for samfunnet?

I selve forslaget til ny lovtekst kan vi lese følgende:

§ 1-2 Lovens virkeområde
Loven gjelder bruk av tvang og tiltak uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten overfor personer over 16 år.
Når tiltaket er særlig inngripende, og barnet motsetter seg dette, gjelder loven for barn mellom 12 og 16 år og barn under 12 år som viser en særlig modenhet i den aktuelle situasjonen.
Innleggelse og tilbakeholdelse i institusjon og behandling av psykiske lidelser med legemidler skal i alle tilfeller regnes som særlig inngripende tiltak.
Loven gjelder ikke tiltak til vern mot smittsomme sykdommer (vår uth.).

Her står det svart på hvitt at begrensningene i forbindelse med bruk av tvang ikke gjelder for «tiltak til vern mot smittsomme sykdommer». Ut fra lovteksten forstår jeg det slik at dette også gjelder for barn.

Det henvises altså til smittevernloven. Her kan vi blant annet lese:

§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak
Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Smittevernloven fastslår at det som hovedregel skal legges vekt på frivillig medvirkning. Det er vel nokså klart at dette ikke ble oppfylt i forbindelse med tiltak som hytteforbud og karantenehotell på borgernes egen regning.

Men unntakene er der, noe som åpner for bruk av tvang. Nok en gang: Hvem definerer hva som er «et uforholdsmessig inngrep?»

Vi kan ikke konkludere at disse lovene vil bli brukt til å øke presset mot de som ikke ønsker å vaksinere seg mot Covid-19. Men utviklingen i andre europeiske land er en advarsel, som medfører at vi bør være på vakt i tiden som kommer.

Vi ba om en kommentar fra helsedepartementet.

I høringsnotatet til den nye tvangsloven er det en del punkter som kan tolkes slik at regjeringen åpner for å ta i bruk tvang i forbindelse med vaksinering mot Covid-19. Vi har derfor følgende tre spørsmål til helsedepartementet. 

  1. Er det på noe som helst tidspunkt aktuelt å øke presset på de som ikke ønsker å vaksinere seg?
  2. Hvor lenge vil dere opprettholde de restriksjonene som gjør det vanskelig for ikke-vaksinerte å kunne dra på ferie og andre utenlandsreiser?
  3. Har Norge noen egen politikk på dette området, utover å følge retningslinjene fra EU?

Vi fikk svar fra statssekretær i helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H).

  1. Det er frivillig å vaksinere seg mot covid-19 i Norge, og det er ikke aktuelt å innføre obligatorisk vaksinering.
  2. Ikke-vaksinerte kan også reise ut av landet. Ved retur til Norge må de registrere seg, ha attest på negativ test, teste seg på grensen og i innreisekarantene. Kommer de tilbake fra grønne land, er det tilstrekkelig å registrere seg og teste seg på grensen. Restriksjoner og krav knyttet til innreise er viktig for å hindre import av smitte. Det gjøres fortløpende vurderinger av om det er nødvendig og forholdsmessig å opprettholde slike restriksjoner og krav for personer som ikke er fullvaksinerte.
  3. Norge følger EUs terskelverdier og kategoriseringer av grønne/røde land, men gjør egne vurderinger av hvilke restriksjoner og krav som skal være knyttet til innreise.

Les også:

FHI om vaksineringen: – Vi er i en overgangsfase

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.