Flere unge menn er dømt til fengsel etter å ha angrepet politiet under Sian-markeringer i Oslo. De kastet stein mot politibetjenter og begikk hærverk mot politiets biler.

Document har lest fire av dommene mot motdemonstrantene. Det fremgår at flere av de dømte var opphisset over det de oppfattet som krenkelser mot islam.

En av de dømte var «opprørt og sint over at SIAN sa stygge ting om muslimer, og at de ville brenne koranen», en annen «var vitne til ytringer mot hans identitet som ble oppfattet som svært støtende. Retten har forståelse for at dette, i kombinasjon med politiets bruk av tåregass, fremprovoserte et harme i ham.» I en av dommene uttrykker retten «forståelse for tiltaltes frustrasjon knyttet til SIAN-markeringen og at politiet ikke stoppet denne».

Les også: Rasende innvandrere ropte «Allahu Akbar!» og gikk løs på politiet

Opptil 30 dagers ubetinget fengsel

De fire er dømt til fengsel på opptil 30 dager for brudd på straffelovens § 155, vold og trusler mot offentlig tjenestemann. Samtlige har navn som tyder på opprinnelse fra MENA-land; fornavnene deres er Ghulam, Israr, Mostafa og Khalifa.

Den alvorligste saken gjelder steinkasting mot flere politibetjenter på Furuset torg 15. august i fjor, samt forulemping av offentlig tjenestemann. Tiltalte, en 23-åring bosatt i Oslo, møtte for Oslo tingrett 8. april.

Han erkjente seg ikke skyldig, og hans forsvarer Svein Holden la ned påstand om frifinnelse.

En ung kvinne blir pågrepet av sivilt politi under Sians demonstrasjon på Furuset. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Situasjonen på Furuset var kaotisk, selv om politiet hadde satt opp gjerde 50 meter fra der Sian demonstrerte. Fra dommen:

Politibetjent [N.N.] er hundefører i fullt verneutstyr med en svart schäferhund og lett gjenkjennlig. Hundeførerne er siste skanse for å verne Sian mot voldelige angrep, og de står noe bak gjerdet. Noen av motdemonstrantene bryter ned sperringene. Tre damer kom innenfor sperringene på den ene siden. [politibetjent N.N.] skulle få damene utenfor sperringene med hjelp fra hunden. To menn kommer bort til dem. En av mennene er tiltalte. Mennene oppleves av [politibetjent N.N.] som sinte fordi han jager vekk damene med hund.

[…]

Innsatsleder beslutter at SIAN skal evakueres kl. 14.35. Motdemonstrantene flytter seg for å hindre evakuering. Kl. 14.37 har evakueringen startet og kl.14.39 er demonstrantene fra SIAN evakuert med sivile biler etter en evakueringsrute. Politiet hadde tenkt å trekke seg tilbake etter evakueringen, men det ble vanskelig på grunn av handlingene til motdemonstrantene. Etter evakueringen er det fremdeles motdemonstranter som kaster stein. [politibetjent N.N.] forklarte at de var mot politiet. Mange av steinene blir stanset av politiets skjold. Politiet må holde barrieren. [politibetjent N.N.] blir truffet av en stein. Politiet prøver å presse motdemonstrantene vekk, men må gi seg.

Politiet fikk tillatelse til å bruke gassgranat, og beredskapstroppen fikk lagt ut en slik granat slik at politiet fikk trukket seg tilbake, heter det videre i dommen.

Tiltalte innrømte at han var på stedet, men bestrider at han kastet stein og viste finger mot politiet. Fra dommen:

Han viste finger mot Sian. Han ble sint fordi Sian snakket nedsettende om Islam.

Retten tror ikke på tiltalte, og viser til at bilder fra situasjonen støtter politibetjentens versjon.

Mange motdemonstranter kastet stein mot politiet, og flere steinene traff politiets skjold. Tiltalte var en av disse som kastet flere steiner. [politibetjent N.N.] hadde øyekontakt med tiltalte og det bestemte inntrykk av at tiltalte forsøkte å sikte mot han på grunn av hendelsene 20 minutter før, tiltalens post I. Retten utelukker tiltaltes forklaring. SIAN hadde blitt evakuert fra stedet 10 minutter tidligere. Tiltalte kan heller ikke høres med at han kastet mot noen biler som han mente tilhørte SIAN.

Retten finner det videre bevist at steinkastingen mot politiet var for å hindre en lovlig tjenestehandling, nemlig å opprettholde ro og orden samt sørge for at lovlige demonstrasjoner kan gjennomføres. Retten finner det bevist at tiltalte handlet forsettlig.

– Stort skadepotensiale

Tiltalte hadde i 2017 en overtredelse av straffeloven § 273 (vold) som ble overført til konfliktrådet. Av allmennpreventive grunner skal vold mot offentlig tjenestemann straffes strengt, heter det i dommen.

Det er skjerpende at volden er gjort under demonstrasjon. Det kan lett oppildne andre til å utføre tilsvarende handlinger slik at det er noe flere gjør i fellesskap slik som det skjedde i denne motdemonstrasjonen. Å kaste steiner har et stort skadepotensiale. I LB-2009-186316 ble straffen fastsatt til fengsel i 30 dager for å kaste en gjenstand mot politiet som ikke traff. Retten finner at dette gir uttrykk for et riktig straffenivå.

Det er ingen formildende omstendigheter i saken, skriver retten. Tiltalte kom til Norge i 2014, og har varig oppholdstillatelse. Han bor alene, går på skole for å bli rørlegger og arbeider på KIWI og som dørvakt på fritiden.

Dette kan ikke medføre at straffen blir mildere. Det ville være i strid med likhetsprinsippet, heter det i dommen.

Mannen er dømt til fengsel i 30 dager, men ikke ilagt sakskostnader idet retten viser til at tiltalte er «skoleelev med begrensete inntekter».

På taket av politibilen

Bildene av en demonstrant som klatret opp på taket av politiets biler etter Sians markering foran Stortinget 29. august i fjor er velkjente. Den 24 år gamle mannen er dømt til 25 dagers fengsel.

24-åringen, som er bosatt i Oslo, klatret opp og gikk på taket av flere politibiler, samt rev et bilskilt av en politibil.

Tiltalte erkjente seg skyldig, men ikke for å ha stjålet skiltet.

En rekke motdemonstranter hadde møtt opp og det var et massivt politioppbud på stedet. Under demonstrasjonen rev medlemmer av SIAN ut papirsider fra Koranen og tente på. Dette bidro til å hisse opp stemningen hos flere av de fremmøtte motdemonstrantene. Situasjonen eskalerte og demonstrasjonen fra SIAN opphørte. I opptøyene som oppsto ble flere politibiler angrepet og påført materielle skader av fremmøtte motdemonstranter. Hendelsen fikk omfattende dekning i riksdekkende media.

[…]

Han forklarte at demonstrasjonen til SIAN hisset opp stemningen blant motdemonstrantene. Under opptøyene som oppsto ble han sprayet med pepperspray av politiet. Da politiet noe senere skulle forlate stedet, klatret han opp på taket på to politibiler som sto stille på Karl Johan. Dette ble etterfulgt av at han stilte seg i veien foran en av bilene og hindret den i å kjøre bort. Kort tid etterpå rev han av registreringsskiltet foran på en av bilene. På spørsmål i retten kunne han ikke gi noen forklaring på bakgrunnen for disse handlingene. Han ga uttrykk for at det hele bare var «dumt». Han husket heller ikke hvor det ble av registreringsskiltet som han fjernet fra den ene politibilen, men forklarte at han ikke tenkte å stjele det.

– Et kollektivt, voldsomt angrep

Retten viser til at tiltaltes skylderkjennelse og forklaring underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, særlig to videoopptak som ble
avspilt under hovedforhandlingen.

Her ses tiltalte oppe på taket på politibilene, samt at han noe senere både står og sitter i veien foran den ene politibilen når denne skal kjøre bort fra stedet. Fjerningen av registreringsskiltet vises også tydelig. Tiltalte har i retten bekreftet at det er han som ses på videoklippene. Retten viser videre til forklaringen til politibetjent [N.N.]. Han forklarte at tiltalte gjennom sin adferd skilte seg ut som en av de mest fremtredende og aggressive motdemonstrantene denne dagen.

[…]

Retten viser til at det var flere personer som gikk til angrep på politibilene samtidig. Videoklippene viser at enkelte andre motdemonstranter kastet ting eller slo med gjenstander mot politibilene. Blant annet ble et sidespeil på en av bilene inntrykket og deformert. På tross av at tiltaltes fjerning av registreringsskiltet isolert sett ikke utgjør et veldig omfattende skadeverk, inngikk dette etter som ledd i et kollektivt og voldsomt angrep på politibilene. I en slik situasjon vil hver enkelt deltakers bidrag lett kunne bidra til å oppildne øvrige deltakere. Under slike omstendigheter mener retten at det ikke er riktig å subsumere tiltaltes fjerning av registreringsskiltet som mindre skadeverk. Retten er for øvrig ikke i tvil om at tiltalte har handlet forsettlig.

Tiltalte klatret opp på flere av politiets biler etter Sians markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. Foto: Geir Olsen / NTB

Tiltalte er tidligere domfelt for vold i 2015, og fikk en påtaleunnlatelse for ordensforstyrrelse i 2017. Senere er han i 2019 og 2020 ilagt forelegg, men dette fikk ikke betydning for straffutmålingen.

Retten mener tiltalte «utviste et sterkt forsett», samt at det er skjerpende at det var flere som angrep politibilene samtidig, og at opptøyene utspant seg i bysentrum på høylys dag en lørdag i august: «På et slikt tidspunkt er det ikke utenkelig at det kan befinne seg svært mange mennesker ute i gatene.»

«Hans handlinger kan på ingen måte karakteriseres som bagatellmessige,» skriver retten, som dømmer tiltalte til ubetinget fengsel i 25 dager. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger.

– Sa stygge ting om muslimer

En annen av de dømte for angrepet på politiet i Oslo 29. august er en 22-åring bosatt i Kabelvåg. Han ble dømt for å ha slått sidespeilet på politibil M-20 slik at speilet knuste, og speilhuset ble ødelagt. Dette skjedde ved Jernbanetorget. I tillegg sparket han til bilspeil på politibilene M-11, M-12 og M-13. Han erkjente seg skyldig, og ble dømt til 21 dagers fengsel.

Den dømte «har ingen barn, ingen formue og lever på flyktningstipend» heter det i dommen.

Han har forklart at han kom til Oslo fra Kabelvåg samme dag som demonstrasjonen fant sted. Da han kom til Oslo, møtte han noen kamerater på bussholdeplassen i sentrum. Kameratene informerte ham om at det var en pågående demonstrasjon like ved, og de gikk bort til demonstrasjonen for å se.

Tiltalte forklarte at han ble opprørt og sint over at SIAN sa stygge ting om muslimer, og at de ville brenne koranen. Han ble videre sint på politiet for at de tillot SIAN å gjøre dette. Tiltalte forklarte at han sparket på ett av sidespeilene til en stor politibil, og at han også sparka på flere andre politibiler. De var flere som gjorde dette sammen. Tiltalte erkjente at politibilene ble skadet, uten at det var klart for ham hvor mange biler som faktisk ble skadet og hvilke skader som materialiserte seg. Tiltalte ga i retten uttrykk for at han angret på at han angrep politibilene.

Angrep flere politibiler

I retten ble det avspilt en film fra YouTube fra den aktuelle dagen. Filmen viser et stort antall personer som sparker, slår og på andre måter angriper flere politibiler.

På filmen er tiltalte tydelig aktiv i flere situasjoner, og det er klart at han angriper minst tre politibiler (M11, M12 og M13) gjentatte ganger. Flere av tiltaltes spark mot bilene tas med løpefart og har stort kraft. Sparkene virker også å være tydelig rettet mot bilenes sidespeil.

Sparkene er klart egnet til å påføre skade, og det fremgår også tydelig at sidespeilene på bilene M12 og M13 blir skadet av tiltaltes spark. Retten legger etter dette til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte også skadet politibilene M12 og M13.

Det at tiltalte utførte flere angrep på ulike politibiler viser også en fastsett [trolig menes ‘fasthet’, red. anm.] i forsettet. Dette styrkes av at tiltalte også skadet politibilen M20 ved en annen anledning den samme dagen.

«Retten kan ha forståelse for tiltaltes frustrasjon knyttet til SIAN-markeringen»

I skjerpende retning trekker det at tiltalte utøvde flere fysiske handlinger mot flere politibiler over et lengre tidsrom denne ettermiddagen. Handlingene ble utført med så stor kraft og med så mange gjentakelser at skade på personer ikke kunne være utelukket. Det har også betydning i skjerpende retning at flere av bilene faktisk ble påført skader. Videre skjedde hendelsene i det offentlige rom av flere personer i fellesskap, med et stort antall vitner. Selv om retten kan ha forståelse for tiltaltes frustrasjon knyttet til SIAN-markeringen og at politiet ikke stoppet denne, kan ikke dette tillegges vekt i straffeutmålingen. Det er heller ikke noe som taler for at politiet i de konkrete situasjonene burde ha handlet annerledes. Allmennpreventive hensyn veier tungt i slike situasjoner, og offentlige tjenestepersoner skal etter sikker rett ha et særlig vern.

Retten avviser samfunnsstraff eller betinget fengsel som reaksjonsform.

De personlige forhold hos tiltalte som forsvarer har vist til, ikke er å anse som slike spesielle forhold som med tilstrekkelig tyngde taler for en slik reaksjon, jf. Rt. 2005 s. 728. Selv om tiltalte tidligere har hatt det vanskelig og selv har sagt at han vil finne det krevende å sone en fengselsstraff, legger retten til grunn at hans livssituasjon nå er bedre enn tidligere.

Tiltalte pålegges ikke å betale sakskostnader.

30-åring fikk 18 dagers fengsel

En 30-åring bosatt i Oslo er dømt til 18 dager i fengsel for å ha slått en stol i passasjerruta og sidespeilet på en politibil i forbindelse med Sians markering 29 august, samt for å ha lagt «en eller flere sparkesykler fremfor/under en politibil». Tiltalte erklærte seg skyldig.

Lørdag 29. august 2020 var den da 29-årige mannen blant motdemonstrantene under Sians markering. Tiltalte ble rammet av tåregassen og involverte seg i opptøyene, heter det i dommen.

Ved krysset Karl Johans gate og Rosenkrantz gate ble flere av politiets innsatskjøretøy satt i bevegelse gjennom folkemengden med aktiverte sirener. Tiltalte befant seg i dette området. Han hentet en stol fra serveringsområdet utenfor Grand Hotel. Han hevet stolen over hodet og slo denne til sammen tre ganger mot passasjerruta og sidespeilet til innsatsbil med kjennemerke M-11, som var på vei ned Karl Johan gate i vestgående retning. Bilen ble påført synlige skader.

Etter at kjøretøyet hadde svingt inn til Rosenkrantz gate, kastet tiltalte ved to anledninger en elektrisk sparkesykkel i veibanen foran innsatsbilen. Tiltalte beveget seg deretter opp Rosenkrantz gate i nordgående retning, og til høyre langs Grensen i østgående retning. Ved krysset Karl Johans gate og Kongens gate kastet han på ny en elektrisk sparkesykkel i veibanen foran en innsatsbil med kjennemerke M-23.

– Svært støtende ytringer mot hans identitet

Skadeverket [tiltalte] skal domfelles for består av gjentatte og kraftfulle slag mot passasjerruta og sidespeilet til et operativt innsatskjøretøy. Handingene resulterte i nokså moderate skader. Samtidig hadde skadeverket en skremmende og oppildnende effekt som vanskeliggjorde politiets arbeid i en krevende situasjon. Skadeverket ble utøvet etter at [tiltalte] var vitne til ytringer mot hans identitet som ble oppfattet som svært støtende. Retten har forståelse for at dette, i kombinasjon med politiets bruk av tåregass, fremprovoserte et harme i ham. Retten kan imidlertid ikke se at harmet mot politiet var berettiget, eller at frustrasjonen kan tillegges vekt i formildende retning.

Retten mener forholdet kvalifiserer til fengsel i 21 dager, men legger i formildende retning vekt på at tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse, og gir et fradrag i straffen på 15 prosent.

Tiltalte er tidligere ustraffet og fremstår som en angrende synder, skriver retten, som likevel ikke vil fravike hovedregelen om ubetinget fengsel. Straffen fastsettes til fengsel i 18 dager. Sakskostnader idømmes ikke.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.