Geir Ugland Jacobsen er ny fylkesleder for Demokratene i Oslo, og en sentral aktør i utarbeidelsen av partiets nye partiprogran. Foto: Geir Furuseth

Demokratene er i vinden, etter at profiler som Geir Ugland Jacobsen meldte overgang etter å ha blitt ekskludert fra FrP. Også Documents skribent Kent Andersen har meldt overgang fra FrP til Demokratene, og blir nestleder for Demokratene i Oslo.

Disse to fikk følge av hele Selvstendighetspartiet, som nedla seg selv og oppfordret sine medlemmer å melde seg inn i Demokratene.

Ugland Jacobsens uttalelse om at Demokratene skulle være et sentrumsparti har ført til påstander om «forvirring» innad i partiet. Men Ugland Jacobsen, som er utnevnt som fylkesleder for Demokratene i Oslo, og partiets nestor Vidar Kleppe, er nokså klare på hva de mener overfor Resett 3. januar.

Dagens viktigste politiske skille står mellom nasjonal orientering, det vil si å sette eget land først, kontra globalisme. Det siste innebærer blant annet avgivelse av nasjonal suverenitet, en kraftig forvitring av nasjonalstaten, og ofring av nasjonale interesser til fordel for det store globale og diffuse «vi», som dessverre synes å være styrt av «kriser» erklært på tvilsomt grunnlag, som angivelig krever global handling, kronerulling og blind lydighet.

Folk som vil ivareta eget land fremfor å inngå i et konstruert globalt fellesskap ledet av overnasjonale organer, som igjen er styrt av en liten global elite uten demokratisk forankring, befinner seg over hele det tradisjonelle partispekteret. I det gamle politiske kartet, er Demokratene et ikke-sosialistisk parti som ivaretar individets frihet, landets selvstendighet og innbyggernes trygghet og soleklare rett til å bestemme suverent i eget hus. Det skal vi fortsatt være, men samtidig skal vi forholde oss til den nye politiske dimensjonen, som er langt viktigere og mer aktuell enn den tradisjonelle. Her gjelder ikke den gamle fløy-inndelingen. I vår tids kontekst, vil Demokratene fremstå mer som et parti i det tradisjonelle sentrum (økonomisk og sosialt, red anm), med sterk appell til alle som vil ta vare på land og folk.

15 kjernesaker

Arbeidet med nytt partiprogram pågår, og forventes fullført i april. Men vi har allerede fått en smakebit av hva Demokratene vil stå for rent politisk, gjennom 15 kjernesaker som er publisert på partiets hjemmeside.

Mange av kjernesakene uttrykker nasjonalkonservative holdninger og en klar og tydelig skepsis til globalisme i form av overnasjonale myndigheter. Noen eksempler:

1: Ja til norsk selvråderett
Norge er en suveren stat som skal styres av norske velgere, og norske lover skal vedtas av Stortinget, eller folket, ikke av andre land eller riker. Norske politikere er valgt for å ivareta Norges interesser, ikke andre lands interesser. De skal ikke tjene andre land, eller internasjonale fora med en egen agenda.

2: Nei til overnasjonalitet
Under dette punktet argumenteres det for at Norge skal trekke seg ut av overnasjonale avtaler som begrenser vår nasjonale selvstendighet, slik som f.eks. FNs migrasjonspakt og Paris-avtalen

3) Ja til handel og samarbeid uten tvang.
Her ønsker partiet frihandelsavtaler og samarbeid, uten at dette går utover nasjonens suverenitet.

Demokratene ønsker at folkeavstemninger skal tas i bruk hyppigere, etter modell fra Sveits. De ønsker en styrking av politi, rettsvesen, grensekontroll og Forsvaret.

Så følger noen punkter som bringer Demokratene nærmere sentrum i norsk politikk. Særlig punkt 6 er viktig her:

6: Ja til velferdsstaten
Den norske velferdsmodellen skal bevares og styrkes ved at vann, strøm, veier, jernbane, post, medisiner og helsetjenester skal kontrolleres av staten. Erfaring viser at kommersielle aktører som får forvaltningsansvar på kritiske områder, alltid utnytter sin maktposisjon for å berike seg.

At man her tilsynelatende tar til orde for en deprivatisering av f.eks. posttjenester, strøm og jernbane fremstår ikke umiddelbart som veldig konservativt. Dette er et punkt som bringer Demokratene inn mot sentrum av norsk politikk, men ser man på hele bildet blir inntrykket balansert, i tråd med hva Ugland Jacobsen uttrykte.

Økt velferd for det norske folk skal ifølge punkt 7 finansieres ved å begrense offentlig sløsing.

Punkt 8 hevder at ytringsfriheten er grunnlaget for demokratiet, og Demokratene sier derfor et klart nei til sensur, i motsetning til et samlet storting.

Neste punkt åpner for tiltak mot private selskaper som innehar for stor makt. Det er trolig at den stadig økende makten til Big Tech har bidratt til ordlyden i punkt 9:

9: Ja til borgerrettigheter
Norske statsborgere har rett til beskyttelse av staten, uansett hvor de befinner seg. Ingen private institusjoner har rett til å frata individet friheten, pass eller ID – eller retten til bolig, vann, strøm, energi, mat, privatliv, advokat, helsehjelp, kontanter, banktjenester, internett, TV-tjenester, transport eller fri bevegelse.

Demokratene fortsetter med noen svært betente politiske saker.

10: Nei til vindkraft og monopol-profitt på strøm
11: Vi vil avvikle asylinstituttet
12: Vi vil avvikle klimahysteriet
13: Vi vil erklære islam et politisk idesystem

Samtidig tar man avstand fra multikultur og integrering ved å erklære i punkt 14 at «Innvandrere skal assimileres».

Disse punktene (10-14) er langt fra det sentrum i norsk politikk står for. Så man kan kanskje si at «nye» Demokratene er mer ett antiglobalistisk parti, enn et rent konservativt parti, som derfor kan favne bredt og tiltrekke seg velgere fra begge de tradisjonelle fløyene i norsk politikk.

Demokratene avslutter med kjernesak nummer 15, som utvilsomt må oppfattes som konservativt.

15: Vi vil bevare, bygge og gjenoppbygge
Globalisme og sentralisering undergraver norsk industri, jobbmarked, kultur og egenart. Vi vil stoppe evige reformer og endringstrang – og heller spørre hva som skal bevares. Vi vil styrke distriktene, og bygge opp selvforsyning, industri, landbruk, skogbruk, gruvedrift og alt annet vi har vært og er gode på.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂