Demokratenes nye partiprogram ble vedtatt 29. mai, og er nå offentlig tilgjengelig på partiets hjemmesider. Programmet beveger seg tydelig i det de selv beskriver som en antiglobalistisk retning.

Geir Ugland Jacobsen ble nylig valgt som partileder, og informerer Document om de viktigste endringene i partiprogrammet.

Demokratene satser sterkere enn noen gang på:

Nasjonal suverenitet. Vi er et tydelig antiglobalistisk parti. Globalismen truer nasjonalstatene, og bekjemper dem direkte. Den norske suvereniteten skal gjenopprettes, og Demokratene vil fristille Norge i forhold til en rekke overnasjonale konvensjoner og avtaler, som EØS, Schengen, Parisavtalen og ACER.

Også FN og migrasjonspakten nevnes. Norge skal trekke seg ut av Schengen-samarbeidet. Hovedpoenget er å gjenskape norsk suverenitet.

Vi vil sette et punktum for klimabløffen, og dermed den vanvittige sløsingen og alle feildisponeringer som tillates å skje i ly av denne. Får vi bestemme skal det ikke brukes en skattekrone på CO2-rensing og klimasubsidier, og norsk natur skal ikke ødelegges med vindturbiner under påskudd av å redde jorden fra å brenne opp, aller minst mens Kina og India får slippe ut så mye CO2 de lyster.

Norsk oljeindustri skal bestå, diskrimineringen av fossildrevne biler skal avvikles, og ytringsrommet for klimarealister skal utvides.

Vi vil stoppe annen sløsing også. Vi mener at det offentlige Norge må rasjonaliseres, blant annet med tanke på bedre kapasitetsutnyttelse og høyere servicegrad. Dette er undertegnedes profesjon som siviløkonom, samfunnsøkonom og bedriftsleder med lang erfaring i optimalisering av vanskeligstilte bedrifter.

Her nevnes spesifikt alle milliardene som deles ut til alle mulige formål som ikke er til fordel for norske skattebetalere, som bidrag til EU, FN og bistand. Alle innsparinger skal komme det norske folk til gode, i form av bedre pensjoner, gratis tannhelse, bedre støtte til barnefamilier og en gjenreising av det norske Forsvaret.

Videre vil vi innføre direktedemokrati etter sveitsisk modell. Det er det norske folk som skal bestemme.

Dette er et interessant punkt. Undertegnede har tidligere skrevet om den sveitsiske modellen. Det er flere partier som har hatt dette på programmet, men i realiteten har ingen av disse partiene jobbet aktivt for å realisere en mer inkluderende form for demokratisk styring.

Vi tar prinsipielt avstand fra islamisme, altså politisk islam, som er en oppskrift på et autoritært samfunnssystem som ikke er forenlig med norske verdier og demokrati.

Å fremme et slikt samfunnssystem, og presse andre til å innrette seg etter det, skal ikke være tillatt, og det skal ikke kunne påberopes religionsfrihet, for her snakker vi om politisk ideologi, konkurrerende lovsystem og tvang. Islamisme og sharia er trolig den største årsaken til utenforskap og parallellsamfunn i Europa i dag.

Dette er meget politisk ukorrekt. Demokratene går vel her egentlig til angrep på institusjoner som Islamsk råd, og en rekke av våre største moskeer, som de fleste politikere – og kongefamilien – menger seg med så ofte de kan.

Demokratene ønsker dessuten et høyere fokus på selvforsyning og produksjon av kritiske varer i Norge. Fisk, tømmer, mat og ulike petroleumsprodukter. I partiprogrammet skriver de:

For å styrke handelsbalansen, redusere utflagging og oppmuntre til nyetablering i Norge, vil Demokratene foreslå å halvere MVA på norskproduserte varer.

Samtidig vil de følge nærhetsprinsippet, og åpner for en desentralisering av den politiske makten.

Vi vil også åpne for reversering av fylkessammenslåinger, og reduksjon eller eliminering av fylkeskommunal administrasjon. Det er nok med to forvaltningsnivåer i form av stat og kommuner.

De vil effektivisere utdanningen, fra grunnskolen og opp. Realfag og yrkesfag skal vektlegges tyngre. Og de går i strupen på woke-galskapen:

Det finnes kun to kjønn. Mange «kjønnsideologi»-synspunkter går på tvers av naturvitenskapelige funn, på tvers av evolusjonspsykologi, og på tvers av livserfaring. Vi går derfor mot at ideologien om transseksualitet og kjønnsskifte skal læres bort til barn i grunnskolen.

Partiet vil styrke den offentlige skolen, men samtidig åpne for skoler i privat regi, så sant krav til faglig
kvalitet er oppfylt og ikke strider mot verdiene i et sekulært samfunn. De vil ha et forbud mot hijab i barneskolen, og at kristendommen skal ha en særstillingen i KRLE-undervisningen.

Fokuset på klima skal erstattes med et sterkt fokus på miljøvern: Jordvern, skogvern, kultivering av vassdrag og fjorder. Norsk natur skal bevares som en viktig verdi for kommende generasjoner.

Samtidig skal man styrke infrastrukturen i samferdselen. Her åpner også Demokratene for en utredning av Nord-Norge-banen.

Et viktig punkt:

Demokratene er imot vaksinesertifikater som innebærer fordeler for vaksinerte, og mener at det er uetisk å presse noen til å ta en vaksine som ingen helt vet virkninger og bivirkninger av.

Et annet punkt som trolig vil glede mange av Documents lesere er følgende:

På kultur og medier vil vi effektivisere og bygge ned NRK, og avskaffe NRK-skatten (lisensen) gradvis. Vi vil videre legge om all mediestøtte, herunder pressestøtten, ved å gjør den mer allmenn, og blant annet inkludere støtte til nyetableringer.

Partiet lover samtidig å bekjempe sensur og «kampanjejournalistikk» og gjenopprette FM-nettet.

På energisiden vil vi ta solide grep. Eksport av strøm skal ikke skje dersom det skjer på bekostning av norske forbrukere og bedrifter. Ei heller skal norsk natur ødelegges for å ta ut kraft for eksport.

Også pensjonistene skal få et løft. Uføre skal ha en inntekt det går an å leve av, det samme gjelder minstepensjonister.

Vi vil heller ikke at immigranter skal ha noen økonomiske fordeler fremfor norske pensjonister og støttemottakere. All forskjellsbehandling skal opphøre, og kravet til selvforsørging for immigranter skal skjerpes.

Demokratene har produsert et spennende program, og virker klare for høstens valgkamp. De er representert i alle 19 valgfylker, og har satt som et litt hårete mål at de skal bryte sperregrensen, og dermed få omlag ti representanter inn på Stortinget.

Men også Demokratene er «stuck» i den norske velferdsstatstanken. Det ser vi blant annet i tanken om å tilby gratis tannhelse til alle, god inntekt for uføre og oppjusteringer av pensjoner uten hensyn til hva man faktisk har betalt inn i pensjonssparing.

Samtidig ønsker Demokratene å tilbakeføre en del privat virksomhet til statlig kontroll. Herunder kan man nevne min tidligere arbeidsplass NSB.

Dette er ikke ment som kritikk, men som eksempler på at Demokratene ikke er et «høyrepopulistisk» parti. De er, som de selv sier, antiglobalister. Dette er tanker som kan få oppslutning langt inn i kretsen av frustrerte Ap-velgere, hvis fordommene kan overvinnes.

Vår nye politikk er ikke plassert på aksen for høyre- og venstresiden. Den er innrettet for å bekjempe en voksende globalistisk elite i Norge, EU og Vesten, som i økende tempo innretter samfunnet etter sine ideer og ideologier, som gavner dem og deres krets. Vi står på folkets, frihetens og demokratiets side.

Demokratene aksepterer kun politikere som jobber utelukkende for Norge – ikke EU, FN, USA, Kina, fremmede ideologier, makter, eller ulike “eliteklubber” uten demokratisk forankring.

Hele programmet kan leses via denne linken.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.