Ine Eriksen Søreide på vei inn for å høre kronprins Haakon lese trontalen ved åpningen Stortingets høstsesjon 2. oktober. Foto: Berit Roald/Scanpix

Gjennom 16 år har vi gitt våre lesere og norske myndigheter informasjon om De palestinske selvstyremyndighetenes bruk av skolebøker til opplæring av barn til jødehat og til hyllest av terrorister og deres gjerninger.  Norske myndigheter er fra flere kilder godt informert om at milliardbeløp av de pengene som den norsk-ledete giverlandsgruppen, AHLC, årlig samler inn til finansiering av selvstyremyndighetene benyttes til avlønning av terrorister og til produksjon av bl.a. skolebøker som fremmer hatefulle holdninger til Israel og det jødiske folk blant skolebarn.

 For et år siden ble problemet på ny tatt opp i Stortinget da Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt spurte utenriksministeren «hva en fra norsk side har foretatt seg overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til at skolepensumet har en fredsbyggende effekt

Til dette svarte utenriksministeren bl.a. at

«Norge legger stor vekt på å bidra til at den palestinske utdanningssektoren, herunder det palestinske skolepensumet, går i en positiv og fredsbyggende retning.  Norsk støtte går ikke til utvikling av skolepensum eller trykking av bøker. Norsk støtte til utdanning i Palestina går hovedsakelig til bygging, innredning og renovasjon av skoler, elevtransport og opplæring av lærere, inkludert kursing innen etikk, menneskerettigheter og ikkevold.  Norske myndigheter har i mange år og under skiftende regjeringer hatt dialog med den palestinske selvstyremyndigheten om innholdet i deres skolepensum.»

Videre fortalte utenriksministeren til Stortinget at

«… jeg tok senest opp det palestinske skolepensumet med president Mahmoud Abbas da han besøkte Norge i september (2019).  President Abbas orienterte om at PA har iverksatt en gjennomgang av det nye pensumet og opprettet en regjeringskomité bestående av flere fagstatsråder for å lede dette arbeidet.  I norske myndigheters kontakt med PA i etterkant har det blitt bekreftet at komiteens arbeid pågår og at enkelte endringer i pensumet har skjedd og vil skje parallelt med dette.»

 Om dette hadde vært pålitelig informasjon, ville vi kanskje kunne slå fast at det er i ferd med å skje en utvikling til det bedre.  Dessverre må vi konkludere med det motsatte.  Ingen av de løftene utenriksministeren trøstet Stortinget med viser ennå tegn til å bli oppfylt.  Men dette forholdet er ikke enestående.  Akkurat den samme mangelen på samsvar mellom politikk og realiteter ser vi når det gjelder finansiell støtte til terrorisme.  I sommer ble utenriksministeren i brevs form informert fra Israel om at bistandsmidler fra Utenriksdepartementets budsjett blir kanalisert til folk som er tilknyttet terrororganisasjoner.  Så vidt vi kjenner til har UD ikke reagert på informasjonen.

 Nå er spørsmålet om finansieringen av antisemittiske og voldsfremmende skolebøker på ny blitt undersøkt av en forskergruppe fra Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, en israelsk institusjon som følger med i utviklingen av undervisningsmateriell over hele verden og påtaler antisemittisk og annet fredsfiendtlig innhold i skolebøker.  Her konkluderes det med at selvstyremyndighetenes skolebøker for årene 2020 – 2021 fremdeles propagerer antisemittisme, avviser fred og unnlater å ta opp toleranse og fredelig sameksistens.  «Det er katastrofalt at mer enn én million palestinske barn er dømt til å sitte enda et år i PAs og UNRWAs klasserom og daglig bli foret med hat og oppvigleri,» sier disse forskerne.

 I forbindelse med det norskledete giverlandsmøtet som fant sted sist juni, uttalte utenriksministeren til pressen at Norge ville holde tilbake halvparten av årets støtte til selvstyremyndighetenes skoleverk inntil de slutter med å bruke skolebøker som fremmer hat og vold.  Samtidig kom det også advarsler om dette fra EU.  Utenriksdepartementets tilskuddsportal viser at det for 2019 ble det utbetalt 55 millioner kroner fra Norge til selvstyremyndighetenes skoleverk, mens det for 2020 ennå ikke er foretatt utbetaling.  Det gjenstår derfor å se om Regjeringen står ved sin trussel om avkortning i bistanden.  Løftet om å lage nye skolebøker er i hvert fall ikke oppfylt.

 Men her må vi være oppmerksomme på at det direkte norske tilskuddet bare er en del av den norske finansieringen av hatefulle skolebøker og terror.  Hovedbidraget kommer fra alle de milliarder som den norske utenriksministeren samler inn til formålet fra andre land i egenskap av leder for giverlandsgruppen.  Her legger vi spesielt merke til at hun i sitt politiske hovedinnlegg under gruppens møte i juni ikke nevnte saken med et ord, til tross for at den var slått stort opp i mediene og EU-parlamentet nettopp hadde vedtatt en kritisk resolusjon om saken.

 Med den lange erfaringen vi nå har med at Utenriksdepartementet ikke synes å ta advarslene om finansiering av terror, antisemittisme og oppvigleri alvorlig, og heller ikke har sørget for at det er vanntette skott mellom de pengene som fra norsk side samles inn til selvstyremyndighetene og deres hang til å bruke bistandsmidler til voldsopplæring, antisemittisk oppvigleri i mediene og terror, ser vi med skepsis på de løftene som er gitt fra utenriksministeren.

 

 Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme

Denne og flere andre artikler finner du på SMAs hjemmeside: http://sma‒norge.no/

 

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.