Et tema som i mange år har gått igjen i norsk debatt om den arabisk-israelske konflikten er spørsmålet om finansiering av skolebøker som gjennom forskjellige pedagogiske virkemidler lærer opp palestina-arabiske barn til jødehat og forherliger terror.  Også venstresiden på Stortinget har reagert på forholdet.  Man frykter at Norge kan være medskyldig i slik finansiering, og har krevd at det må ta slutt.  Alle forstår at opplæring til hat og terror går dårlig sammen med fred og forsoning.  Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ville vite hva en fra norsk side har foretatt seg overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til at skolepensumet har en fredsbyggende effekt?

Utenriksministeren svarte blant annet at hun tok senest opp det palestinske skolepensumet med president Mahmoud Abbas da han besøkte Norge i september 2019.  I norske myndigheters kontakt med de palestinske selvstyremyndighetene i etterkant har det blitt bekreftet at enkelte endringer i pensumet har skjedd, forklarte hun.  Men kan det hun sier være helt sant?

 Om dette hadde vært pålitelig informasjon, ville vi kanskje kunne slå fast at det er i ferd med å skje en utvikling til det bedre.  Dessverre må vi konkludere med det motsatte.  Ingen av de løftene utenriksministeren trøstet Stortinget med viser tegn til å bli oppfylt.  Men dette forholdet er ikke enestående.  Akkurat den samme mangelen på samsvar mellom politikk og realiteter ser vi når det gjelder finansiell støtte til terrorisme.  I fjor sommer ble Regjeringen i brevs form informert fra Israel om at bistandsmidler fra Utenriksdepartementets budsjett blir kanalisert til folk som er tilknyttet terrororganisasjoner.  Så vidt vi kjenner til har UD ikke reagert på informasjonen.

 I fjor ble spørsmålet om finansieringen av antisemittiske og voldsfremmende skolebøker på ny undersøkt av en forskergruppe fra Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, en israelsk institusjon som følger med i utviklingen av undervisningsmateriell over hele verden og påtaler antisemittisk og annet fredsfiendtlig innhold i skolebøker.  Her konkluderes det med at selvstyremyndighetenes skolebøker for årene 2020 – 2021 fremdeles propagerer antisemittisme, avviser fred og unnlater å ta opp toleranse og fredelig sameksistens.  «Det er katastrofalt at mer enn én million palestinske barn er dømt til å sitte enda et år i PAs og UNRWAs klasserom og daglig bli foret med hat og oppvigleri,» sier disse forskerne.

 Men det kommer stadig flere rapporter om selvstyremyndighetenes skolemateriell. I juni offentliggjorde EU-myndighetene en rapport fra en tysk undersøkelse av disse skolebøkene som bekrefter at de fremdeles propagerer en omfattende og alvorlig anti-israelsk voldslære med klassiske antisemittiske stereotypier for skolebarna.  Eksemplene som fremheves er grove.

 Rapporten viser at skolebøker i praktisk talt alle fag inneholder uttrykk for antagonisme overfor Israel.  Selv i skolebøker med kapitler som dreier seg om toleranse og menneskerettigheter, finner man antisemittiske fremstillinger og glorifisering av vold.  Israelere blir på en fremtredende måte karakterisert som «sionistiske okkupanter,» en betegnelse som er dominerende i skolemateriellet, og er ellers nedsettende portrettert som aggressive eller onde.

En lærebok i religionsfag inneholder stereotypier og anklager mot jødene som klart kan karakteriseres som antisemittiske.  Den palestinske statsminister Shtayyeh som Norge samarbeider med om bistanden, forsvarer hele innholdet i alle skolebøkene ved å si: «Alt som står i våre skolebøker er en nøyaktig og ærlig beskrivelse av vårt folks lidelse gjennom mer enn syv tiår.»  Det innebærer at han godkjenner enhver antisemittisk fremstilling av jødene og at han ikke anerkjenner Israels legitime rett til å eksistere i landet.

Den 22. juni besvarte utenriksministeren et spørsmål om denne rapporten fra representanten Christian Tybring-Gjedde.  Han spurte om Utenriksdepartementet hadde mottatt rapporten og når Stortinget vil bli informert om den.

Utenriksministerens svar var svært vagt og utflytende, eller endog nærmest unnskyldende.  Hun innrømmet imidlertid at «det fremkommer fortsatt kritikkverdig og problematisk innhold i palestinske skolebøker.  Rapporten anbefaler derfor at palestinske myndigheter endrer innholdet i flere skolebøker og arbeider for høyere kvalitet i utdanningen i PalestinaSammen med andre givere vil vi fortsette dialogen med palestinske myndigheter om skolepensum for å sikre ytterligere forbedringer.»  Vi registrerer ingen tegn til erkjennelse av at noe er alvorlig galt og at Stortinget og norske myndigheter holdes i uvitenhet om hva som foregår.

 Norge bevilger årlig mer enn 800 millioner kroner til forskjellige «statsbyggende» formål i de selvstyrte områdene.  I tillegg leder Norge den internasjonale giverlandskomitéen, AHLC, som samler inn milliardbeløp i bistand som går til alle slags formål, inkludert lønning av terrorister.  Norge har derfor i mange år, direkte eller gjennom frivillige organisasjoner, vært en hovedsponsor for selvstyremyndighetenes undergraving av den fredsprosessen som kom i stand med Oslo-avtalene.  Forsterkningen av det anti-israelske og antisemittiske oppvigleriet som fremmes gjennom skoleverket, myndighetenes propaganda og de lokale mediene er blitt et kjennetegn ved de palestinske selvstyremyndighetene.

 Som svar på Stortingets innsigelser fra 2019 sier nå de palestinske selvstyremyndighetene at de avviser «enhver finansiering fra en hvilken som helst kilde som angriper den palestinske dagsorden, noe som utgjør et suverenitetsspørsmål av høyeste viktighet.»  Den palestinske undervisningsminister Marwan Awratani fremhevet som reaksjon på rapporten fra EU at den palestinske regjeringen og dens undervisningsministerium avviser enhver betinget finansiering og at hans ministerium arbeider for å finne veier for nasjonal selvfinansiering av skoleverket.

 I klartekst betyr dette at de vilkårene Stortinget i 2019 satte for fortsatt støtte til dette skoleverket likevel ikke er akseptert og ikke vil bli etterkommet.  Men fremdeles streber utenriksministeren etter å holde muligheten åpen for mer penger dersom «palestinske myndigheter endrer innholdet i flere skolebøker

 Hun har nå fått beskjed om at slike vilkår ikke kommer på tale, noe hun unnlot å fortelle Stortinget da saken nylig var oppe der.  Det er sytten år siden vi gjennomrepresentanten Elsa Skarbøvik første gang informerte Stortinget om disse skolebøkenes antisemittiske innhold og voldsforherligelse.  Det burde snart være på tide at de folkevalgte våkner og forlanger at Regjeringen forholder seg til realitetene i Midtøsten.

For jødene er dette ikke bare et prinsipielt problem. For ikke lenge siden ble en jødisk pike forsøkt druknet av arabiske barn i et badebasseng i byen Lod.  Arabiske barn utsettes daglig for antisemittisk hatpropaganda, og på Gazastripen får de militær opplæring på sommerleiren.  Det er en forbrytelse som vil kunne få tragiske konsekvenser.

 

Dr. Michal Rachel Suissa, leder
Senter mot antisemittisme (SMA)

 

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.