Gjesteskribent

Bildet: Derfor blir det ikke fred. Kvinnelige medlemmer av sikkehetsstyrkene til Hamas ekserserer i Gaza 2. april 2014. En ny rapport forteller at radikaliseringen i palestinske skoler øker. Det er i trinnet 1.–4. klasse i de palestinske myndigheters område. Norge øker bidragene for å kompensere for bortfall, men spør ikke hva pengene går til. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Scanpix

En av de første sakene SMA tok opp til offentlig debatt i Norge, var støtten til PLO-myndighetene, som blant annet gikk til lærebøker med til dels sterkt anti-israelsk og antisemittisk innhold til bruk i skoleverket i de selvstyrte palestinske områdene. SMA bidro med dokumentasjon av problemet, som også ble tatt opp i spørretimen i Stortinget.  Dette var for 12–15 år siden. I mellomtiden har Norge og andre vestlige land fortsatt å utbetale milliardbeløp til de palestinske selvstyremyndighetene i påvente av at de skal sette seg til forhandlingsbordet og, uten andre vilkår enn hva de underskrev i Oslo-avtalene, forhandle frem en fredsavtale med Israel.

I mer enn 25 år har de unndratt seg de forpliktelsene de påtok seg i 1995 som vilkår for selvstyre, mens de fremdeles mottar den økonomiske støtten som var ment å skulle lette opprettelsen av en fungerende palestinsk stat. I dag er det ingenting i de selvstyrte områdene som tyder på at palestinerne og deres ledere har til hensikt å opprette en stat som lever side om side i fred og sikkerhet med den jødiske staten. Tvert om: Det kommer stadig ny informasjon om at det stikk motsatte er tilfelle. Og nå legger ikke engang palestinernes øverste politiske ledelse skjul på at det er ødeleggelse av Israel som er formålet med deres virksomhet – ikke en fredsavtale med Israel, som de vet at ingen palestinsk leder ville overleve. Det sittende PLO-regimet kommer derfor aldri til å anerkjenne en jødisk stats rett til å eksistere. Derfor blir det heller ingen tostatsløsning slik Oslo-avtalene la opp til. Det prosjektet må skrinlegges før det koster enda flere menneskeliv.

I mellomtiden har problemet med de palestinske ledernes anti-israelske oppvigleri og oppfordring til terror vært tatt opp og påklagd utallige ganger, uten at det på noe vis har fått konsekvenser for norsk finansiering av denne del av terroren. Utenriksministeren har lovet å ta opp problemet med avlønning av dømte terrorister, men han har til nå ikke vist verken mot eller handlekraft når det gjelder finansiering av terrorvirksomhet for øvrig. Opplæringen av palestinske terrorister gjennom det offisielle skoleverket er et viktig element i oppbyggingen av PLOs terrorstat.   Norge, sammen med EU, bærer et tungt ansvar for at denne utviklingen fortsetter med uforminsket styrke, med økt radikalisering av undervisningen i palestinske skoler.

I Norge har myndighetene lullet seg inn i en tro på at pengene går til å kvalifisere palestinere til å kunne forvalte en statsdannelse. I sin tid som utenriksminister mente Jonas Gahr Støre til og med at PLO-regimet «… er blitt en modell for andre utviklingsland.» Ingenting kunne være fjernere fra sannheten. Hvis det Norge har ledet finansieringen av i de selvstyrte palestinske områdene de siste 25 år skal sammenliknes med noe, er det utviklingen i Tyskland på 1930-tallet: Den såkalte Blut und Bodenfilosofien er for lengst etablert som pensum i palestinske barneskoler, med læremateriell finansiert fra europeiske regjeringer.

Organisasjonen IMPACT, som med utgangspunkt i UNESCOs kriterier analyserer læremidler i skoleverk omkring i verden, har nylig utgitt en rapport om pensumet i palestinske grunnskoler for årene 2016–17.  Rapporten omhandler fornyelse og radikalisering av PLOs program for opplæring av palestinske skolebarn. Denne rapporten bekrefter i uhyggelig detalj hva vi har hevdet i alle disse årene, nemlig at PLO ikke bruker det utenlandsfinansierte skoleverket til å forberede dannelsen av en sivil stat som skal leve side om side med Israel i fred og sikkerhet.

Tvert om: Det skoleverket Norge har deltatt i finansieringen av, er i enhver detalj innrettet på å bringe nye generasjoner av palestinsk ungdom inn i det terrorveldet som hele tiden har kjennetegnet organisasjoner som Fatah og PLO, og som sammen med Hamas har som erklært mål å ødelegge Israel. Hamas og Fatah strides om makten i de selvstyrte områdene, men de er helt enige om at Israel ikke har rett til å eksistere. Det hindrer imidlertid ikke det norske Utenriksdepartementet i å pleie politisk vennskapelige forbindelser med dem begge.

Rapporten fra IMPACT beskriver det nye palestinske skolepensumet for 1. til 4. klasse som klart mer radikalisert enn tidligere undervisningsopplegg. Pensumet legger i større grad vekt på å lære opp elevene til å bli «martyrer.» Man demoniserer den jødiske staten og fornekter Israels rett til å eksistere og fokuserer på en tilbakevending til et eksklusivt palestinsk hjemland.  Barna læres gjennom hele pensumet opp til å mene at de er noe som kan ofres for landets skyld.

Assosiasjonene til nazistenes «Blut und Boden» er gjennomgående og tydelige. Pensumet har en rasistisk karakter og fornekter jødisk historisk tilknytning til landet. Det fremhever tankene fra Arafats faseplan for eliminering av Israel. Selv den Palestina-arabiske befolknings tilknytning til landet er gitt en forfalsket fremstilling i historieundervisningen. Kampen mot Israel og Israels utslettelse er et gjennomgående tema i pensumet på alle skoletrinn i de PLO-styrte områdene.

I sitt hovedinnlegg under møtet i giverlandsgruppa for de PLO-styrte områdene i september i fjor besvarte utenriksminister Brende landenes rapporter om kutt i bistanden med å love en økning i det norske bidraget. Han begrunnet dette bl.a. med å vise til at gruppas formål er å bidra til å løse konflikten med Israel og underbygge en tostatsløsning.

Vi kan slå fast at om dette er hans mål for arbeidet og de store bevilgningene, så deles ikke denne målsettingen av hans palestinske samarbeidspartnere. Det som forundrer oss, er hvor mye og hvor grundig informasjon utenriksministeren trenger før også han oppdager at hele innsatsen de siste 25 år har bidradd til å forsterke konflikten og til å gjøre en tostatsløsning stadig mindre sannsynlig. Det er videreføring av konflikt og terror som støttes – ikke en fredsprosess. Når vil dette gå opp for norske politikere?

Les også

-
-
-
-