Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ber om mildere straff når Høyesterett skal behandle straffeutmålingen i bedrageridommen mot ham. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bedrageridømte Mazyar Keshvari ber Høyesterett om å bli straffet som privatperson og ikke som stortingsrepresentant. Det kan bety mange færre måneder i fengsel.

Torsdag denne uka kommer Keshvari-dommen opp for Høyesterett, som skal avgjøre hvor strengt grove bedragerier begått av en folkevalgt mot landets fremste tillitsinstitusjon skal straffes. Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren Mazyar Keshvari (39) er dømt til sju måneders fengsel for å ha levert fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget.

Han har uforbeholdent erkjent samtlige forhold i siktelsen mot seg. Saken gikk som tilståelsessak, og både Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett ga ham tre måneders strafferabatt.

Domstolene fastslo samtidig at det var sterkt skjerpende at bedrageriet ble begått av en folkevalgt mot Stortinget. Dette momentet kommer trolig til å stå sentralt også når straffeutmålingen nå ligger hos Høyesterett.

– Han har hatt et verv som medlem av landets høyeste folkevalgte forsamling, og tillitsbruddet blir derfor tilsvarende alvorlig og tungtveiende, heter det lagmannsrettens dom.

Aktor: Ekstra streng straff
Det er påtalemyndigheten som har anket straffeutmålingen – selv om aktor vant fram med sitt syn om at straffbare handlinger begått av folkevalgte representanter skal straffes ekstra strengt. I de lavere rettsinstansene la aktoratet ned påstander om henholdsvis to år og havvannet års fengsel.

Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere karakterisert nivået aktor har lagt seg på, som «hinsides» og grunnlovsstridig. Han fremholder at Keshvari ikke har misbrukt sin makt og myndighet som stortingsrepresentant. Hensynet til likebehandling tilsier at stortingsvervet ikke kan tillegges vekt ved straffeutmålingen, ifølge Elden.

– Vi påstår straffen satt ned til det Ola Nordmann ville fått for et tilsvarende bedrageri, sier han til NTB.

Han påpeker dessuten at Keshvari ennå ikke har fått sone, ett år etter at Nedre Romerike tingrett avsa dom, og kommer til å reise spørsmål ved om ikke straffen skal reduseres ytterligere av den grunn.

Avslørt av Aftenposten
Det var i oktober 2018 at Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Pengene er tilbakebetalt og Keshvari har offentlig beklaget overfor både Stortinget og det norske folk.

Han har også trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

Lagmannsretten la til grunn for sin dom at Keshvari begikk grovt bedrageri for til sammen 449.019 kroner fra oktober 2015 til oktober 2018 ved å kreve refusjon for 72 reiser som ikke hadde funnet sted.

Tidligere avsagte dommer gir klart uttrykk for at det er et straffskjerpende moment når et bedrageri er begått av en folkevalgt politiker i forbindelse med dette vervet.

Lagmannsretten poengterte dessuten i sin dom at Keshvaris bedrageri er nært knyttet til tillitsvervet. Misbruk av reiserefusjonsordningen kan derfor ikke anses som et privat anliggende.

 

Bestill Kent Andersens store klimabok her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.