Vivek Kumar Sethi og hans forsvarer Brynjar Meling. Foto: Privat og Terje Pedersen / NTB Scanpix.

EIDSIVATING LAGMANNSRETT: Gynekolog Vivek Sethi er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for åtte fullbyrdede voldtekter på egne pasienter, samt for å ha misbrukt sin stilling som lege. Dommen er enstemmig.

Retten fulgte dermed aktor statsadvokat Tomasz Edsbergs påstand som lød på nettopp 14 år. I tingretten ble Vivek Kumar Sethi dømt til 12 års fengsel.

– Etter min oppfatning reflekterer dommen på en god måte det samlede bildet som fremkom av en omfattende bevisførsel for lagmannsretten, og jeg tar til etterretning at lagmannsrettens vurdering i det alt vesentlige er i samsvar med påtalemyndighetens syn på saken. Da dommen foreløpig ikke er rettskraftig, har jeg ikke ytterligere kommentarer nå, sier Edsberg til Document.

Det er ikke kjent om Sethi ønsker å anke straffeutmålingen til Høyesterett, siden begge Sethis advokater, Brynjar Meling og Bjørn Gulstad, nekter å snakke med Document. Skyldspørsmålet kan normalt ikke ankes.

Les også: Voldtektsdømt gynekolog ville sensurere Document – retten avviste saken

Sethi er dømt for åtte fullbyrdede voldtekter over en periode på åtte år, presiserer retten: tre gjelder fullbyrdede voldtekt til samleie, en voldtekt er subsumert som forsøk på voldtekt til samleie, og fire fullbyrdede voldtekter til seksuell omgang.

Gynekologen ble frifunnet for å ha opptrådt skremmende og plagsomt overfor én kvinne.

Aktor Tomasz Edsberg la ned påstand om 14 års fengsel for gynekologen, og fikk det som han ville. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Alle overgrepene har skjedd i forbindelse med gynekologisk undersøkelse. Sethi dømmes derfor også for misbruk av stilling, heter det i dommen:

Det er videre ansett skjerpende at voldtektene ble begått av en person de fornærmede hadde tillit til og i kraft hans stilling.

Om voldtekten som er subsumert til voldtektsforsøk sier retten at det skal straffes mildere enn om samleiet hadde blitt fullbyrdet.

Det må imidlertid sees hen til at tiltalte var svært nær ved å lykkes og at konsekvensene av overgrepet langt på vei har vært de samme som ved fullbyrdede samleier. Det vises i den sammenheng til at [n.n.] selv opplevde det som et fullbyrdet overgrep og at hennes følelse av trygghet og tillit til andre har blitt vesentlig svekket.

Omfattende rettssak

Rettssaken pågikk i tre uker i Hamar tinghus i mai og juni. Tilsammen 33 vitner forklarte seg, i tillegg til rettsoppnevnt sakkyndig spesialist i gynekologi og obstetrikk Anny Spydslaug.

Retten bemerker at saken på grunn av antall fornærmede har vært tidkrevende både å etterforske og å iretteføre. Flere av de fornærmede har dessuten vegret seg for å anmelde. At saken har vært omtalt i media og at tiltalte har blitt fratatt legelisensen, anses ikke formildende, presiserer retten.

Les også: Tapte igjen: Fullt tillatt å identifisere voldtektsdømt gynekolog

Retten fester stor lit til samtlige fornærmede kvinners forklaringer, om en av dem heter det at hennes forklaring “fremstod som oppriktig og nyansert, uten noe form for overdrivelser.” Om samme kvinne heter det at forklaringen hennes “samsvarer for øvrig med flere av de andre fornærmedes forklaringer, noe som styrker riktigheten av hennes forklaring.”

Varianter av begge disse formuleringene gjentas for nær sagt samtlige fornærmede: “oppriktig, nyansert og klar”, “samsvarer for øvrig med flere av de andre fornærmedes forklaringer, noe som styrker riktigheten av hennes forklaring”.

Ikke lett å unnslippe

Retten slår fast gjentatte ganger at det ikke har vært lett for kvinnene å unnslippe.

Lagmannsretten finner at [n.n.] ikke var i stand til å motsette seg handlingen før den var fullbyrdet. Det vises her til hvordan [n.n.] var plassert i undersøkelsesstolen, at hun var avkledd og at penetreringen skjedde overraskende i forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. Lagmannsretten er videre overbevist om at tiltalte var klar over hvilken situasjon [n.n.] befant seg, at han bevisst utnyttet dette til å penetrere henne og således handlet forsettlig.

En av de fornærmede forklarte at hun fikk beskjed om å sette seg i undersøkelsesstolen, som var helt annerledes innstilt enn det hun tidligere hadde vært vant med, slik at det var vanskelig å plassere seg i stolen.

Benstøttene var justert bredere enn vanlig og knærne hennes gikk lengre bakover enn normalt. Videre var stolen regulert slik at hun nesten lå flatt, og slik at tiltaltes underliv kom i samme høyde med hennes når han stod oppreist. Før undersøkelsen startet, skrudde tiltalte av lyset. I forbindelse med ultralydundersøkelsen smurte han ultralydstaven inn med så mye gel at det rant nedover bena hennes etterpå. Deretter reiste tiltalte seg opp fra stolen og sa at han skulle undersøke henne med fingrene. Han holdt den ene hånden på magen hennes, samtidig som han gjentatte ganger sa at hun var anspent og måtte slappe av, puste rolig og lukke øynene.

[n.n.] fant hele situasjonen underlig, og har beskrevet det som om hun deltok på en form for yoga, men at hun valgte å være åpen og ikke kritisk. [n.n.] har videre forklart at hun på et tidspunkt i undersøkelsen kjente tiltaltes penishode presse mot skjedeåpningen. Hun hevet da overkroppen sin og så tiltalte stod i bukkestilling – med krum rygg og underlivet sitt frem mot hennes, samtidig som han holdt rundt sin penis. [n.n.] gjorde et krumspring med kroppen og spente seg bakover i stolen. Tiltalte trakk seg da tilbake og sa at det ikke var noe å reagere på og at det bare var hansken hans.

[n.n.] ble så bedt om å gå å skru på lyset, mens tiltalte gikk med brede ben bort til pulten og dro seg godt under den. [n.n.] klarte ikke å si annet enn at dette ikke var greit og hun beskrev tiltaltes oppførsel etter overgrepet som stakkarslig og at han lot som om han ikke forstod. Utover dette var det ingen samtale mellom dem etter undersøkelsen. [n.n.] betalte deretter for timen og var opptatt av å komme seg raskt fra stedet. På vei hjem ringte [n.n.] ektefellen og fortalte det som hadde skjedd. Senere samme dag reiste hun til voldtektsmottaket i [n.n.], hvor hun ble undersøkt, uten at det ble gjort funn av tiltaltes DNA. Hun var videre i kontakt med politiet både den 21. og 23. mai 2016, men ønsket ikke å anmelde forholdet.

Følte seg “stalket” av tiltalte

Forklaringen samsvarer for øvrig med flere av de andre fornærmedes forklaringer, noe som styrker riktigheten av hennes forklaring, skriver retten. At hun først valgte å ikke anmelde forholdet, svekker ikke holdbarheten i hennes forklaring, heter det.

Ifølge [n.n.] følte hun at hun ikke var i stand til å ta den kampen en anmeldelse ville innebære, etter å ha fått opplyst fra Helsetilsynet at tre tidligere saker mot tiltalte var henlagt. Hun følte seg videre «stalket» av tiltalte ved å motta uforståelige innkallelser til nye time, og hun ønsket mest av alt ikke å provosere ham på noe vis. Hun ble imidlertid kontaktet av politiet i november 2016 og avga forklaring, etter at tiltalte var pågrepet.

Les også: Brynjar Meling: Rasistisk av Document å skrive at voldtektsdømt gynekolog var fra India

Selv om det foreligger en fullbyrdet voldtekt, finner lagmannsretten det mest riktig å domfelle for forsøk på voldtekt til samleie, fordi dette er i samsvar med tiltalen og har en høyere strafferamme, konkluderer retten.

Det siste offeret

Vivek Sethis siste offer, og den som direkte førte til at han ble pågrepet, kom til konsultasjon 2. november 2016. Stolen var, slik flere andre har forklart, justert slik at hun lå og ikke kunne følge med på undersøkelsen, i tillegg til at lyset på et tidspunkt ble skrudd av.

Tiltalte undersøkte henne først med ultralydstav og så med fingrene. Den bimanuelle palpasjonen var smertefull. Tiltalte fremstod som vennlig og visket stadig at han skulle hjelpe henne. Deretter gikk det noe tid mens [n.n.] hørte at det raslet i noen skuffer og lyden av noe hun har tenkt at kunne være en kondom, uten at hun er sikker på det. Tiltalte reiste seg så opp og gjennomførte samleie med henne, slik at hun vugget i stolen. [n.n.] har beskrevet at hun ble helt lammet i kroppen, at hun ikke klarte å foreta seg noe og ikke kunne tro det som skjedde.

Hun var sikker på at det var tiltaltes penis hun kjenne inni seg, selv om hun ikke så den, og at hun ikke forvekslet tiltaltes fingre eller instrumenter med en penis. Etter voldtekten hørte [n.n.] lyden av noe som var forenlig med en buksesmekk. Deretter fikk hun en pinne i munnen, for prøvetaking. Da tiltalte var ferdig fremsto han som mutt, kald og rar.

Pågripelse og ransaking

Kvinnen forklarte at hun bet tennene sammen, betalte for timen og var opptatt av å komme seg bort. Etter å ha snakket med en venninne reiste hun til voldtektsmottaket i Oslo, hvor hun ble undersøkt. Forholdet ble anmeldt til politiet samme dag, noe som ledet til pågripelse og ransakelse av tiltaltes kontor.

Bare fem dager senere, 7. november 2016, suspenderte Helsetilsynet Sethis legeautorisasjon. Den ble endelig fratatt ham ett år senere.

Retten er ikke i tvil:

[n.n.] har gitt en troverdig forklaring, er sterkt preget av hendelsen og det er etter lagmannsrettens syn ingen holdepunkter for at hun kan ha misoppfattet situasjonen. At det ble gjennomført et samleie støttes dessuten av at det ble gjort funn av tiltaltes sæd i [n.n.]s truse og ved hennes analåpning. Mangel på funn av sæd i [n.n.]s skjede, kan tilsi at tiltalte ikke har hatt utløsning inni henne.

Hevder han onanerte

Tiltalte selv forklarte sædfunnene med at han onanerte rett før undersøkelsen, og han har lansert ulike teorier om hvordan sæden kan ha havnet i [n.n.]s truse og endetarmsåpning.

I lagmannsretten forklarte tiltalte at han satt på krakken ved undersøkelsesstolen og onanerte og at han hadde til hensikt å få utløsning i en skål, som er montert på enden av undersøkelsesstolen. Han hadde imidlertid en kraftig utløsning, slik at det også sprutet på kanten av undersøkelsesstolen og papiret denne var dekket med. Etter å ha tørket seg på papiret, brettet han dette inn under det nye papiret som dekket stolen, i stedet for å kaste det, slik det skal gjøres og slik han forklarte at han gjorde det i avhør 3. november 2016.

Tiltalte var for lagmannsretten enig i at sæden på grunn av papirets beskaffenhet, ikke kan trekke gjennom dette. Han mente derfor at [n.n.] må ha satt seg i en sædflekk på enden av undersøkelsesstolen, som ikke var dekket med papir. At det ble funnet store mengder sædvæske i trusen til [n.n.], forklarte tiltalte med at han hadde brukt gel ved undersøkelsen av [n.n.] og at sæden må ha blandet seg med denne.

Til støtte for hendelsesforløpet er det vist til at det også ble funnet sæd på kanten av krakken, hvor tiltalte har forklart at han satt og onanerte, og ved fotenden på og under undersøkelsesbenken. Skålen, hvor utløsningen i hovedsak kom, har tiltalte forklart at han vasket, hvilket skal støttes av funn av sæd ved vasken.

“Etter lagmannsrettens syn fremstår teoriene som så søkte og oppkonstruerte, at det trygt kan sees bort ifra disse,” skriver retten.

– Har «tilgang til» pasientens underliv

Fire av postene i tiltalen gjaldt voldtekt til seksuell omgang ved berøring av klitoris. Her gjorde forsvarerne, Brynjar Meling og Bjørn Gulstad fra Advokatsamarbeidet Sjødin Meling, gjeldende at de ytre omstendighetene ikke kan tillegges vekt ved lovanvendelsen, fordi en gynekolog alt har «tilgang til» pasientens underliv.

Lagmannsretten var ikke enig.

Slik lagmannsretten ser det vil en bevisst berøring av klitoris, foretatt av en gynekolog for å stimulere kvinnen, nettopp innebære en særlig integritetskrenkelse ettersom pasienter ved en underlivsundersøkelse er helt avhengig av tillit til behandleren.

Om en av de fornærmede finner lagmannsretten det bevist “utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte under den aktuelle undersøkelsen berørte [n.n.]s klitoris over en lengere periode”:

[n.n.] har vært tydelig og klar på hva hun har opplevd og har siden undersøkelsen nærmest ventet på at det skulle bli en sak, idet hun tenkte at episoden ikke kunne være et engangstilfelle. Hun er svært tynget av hendelsen. Hun klandrer seg selv for at hun ikke varslet om forholdet, da det kunne avverget nye overgrep. Hun føler at hun også har sviktet seg selv.

Kontaktet politiet ni år etter overgrepet

En kvinne som oppsøkte tiltalte i september 2008 tok kontakt med politiet først i mars 2017, etter at hun hadde blitt gjort oppmerksom på
at tiltalte var anmeldt for seksuelle overgrep.

Lagmannsretten finner imidlertid trygt å kunne se bort ifra at innholdet i forklaringen til [n.n.] har blitt påvirket av dette. Det vises her til at innholdet i de andres forklaringer ikke var kjent på dette tidspunktet, at hun ikke hadde noen tilknytning til de øvrige fornærmede, men at hun likevel har avgitt en forklaring som på mange punkter samsvarer med det noen av de øvrige fornærmede har opplevd. [n.n.] fortalte dessuten om hendelsen til flere venninner, én til to uker etter, herunder [n.n.].

Lagmannsretten er overbevist om at hun ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen før handlingen var fullbyrdet.

Det vises til at [n.n.] var avkledd og at berøringen skjedde overraskende i forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. [n.n.] ble dessuten sjokkert over situasjonen og «frøs til», hvilket hindret henne fra å reagere før overgrepet var et faktum. Det er ikke tvil om at tiltalte var klar over hvilken situasjon [n.n.] befant seg i, at han bevisst utnyttet dette og at han handlet forsettlig.

Spurte om “negerpenis”

En annen av de fornærmede fikk høre at “hun så fin og flott ut” da hun kom til konsultasjon.

Deretter undersøkte han henne med ultralydstav, samtidig som han påpekte at hun var trang og spurte om hun hadde hatt en «negerpenis» eller et stort sexleketøy inni seg. Tiltalte undersøkte henne videre ved bimanuell palpasjon, men hun reagerte på at fingrene flere ganger ble ført inn og ut av skjeden hennes.

Under den bimanuelle palpasjonen begynte tiltalte ifølge [n.n.] å stimulere klitoris med tommelen ved at den gikk i sirkulære bevegelser, samtidig som han søkte øyekontakt med henne. Hun tenkte at en gynekolog ikke skulle forsøke å gjøre en pasient tent, og anslo at bevegelsene pågikk i minst fem sekunder. Hun var videre klar på at det ikke var et uhell.

Etter undersøkelsen gjentok tiltalte spørsmålet om hun hadde hatt en «negerpenis» eller et sexleketøy inni seg, ettersom hun var trang og hadde småblødninger. [n.n.]s reaksjon på spørsmålene var å le dem bort. [n.n.] fortalte umiddelbart om hendelsen til venninnen [n.n.], som ventet utenfor i resepsjonen, og senere samme dag til sin mor.

– Underlig og fjern uttalelse

Kvinnens opplevelse samsvarer med flere av de andre fornærmedes forklaringer, bemerker retten, og:

Selv om det ikke har vært avgjørende for lagmannsrettens vurdering, fremstår uttalelsen om «negerpenis» som så underlig og fjern fra en ordinær undersøkelse, at det kan stilles spørsmål ved hvilke tanker tiltalte hadde ved deler av undersøkelsen.

En av de fornærmede lurte på om det var henne det var noe galt med, om hun hadde vært for hyggelig og nærmest invitert ham til det, uten at det var tilfelle, heter det i dommen. Hun følte skam ved at en annen mann hadde tatt på henne på den måten tiltalte gjorde.

Samme dag eller noen dager senere ringte [n.n.] til to venninner og fortalte om hendelsen. Etter anbefaling fra en av venninnene vurderte hun å anmelde forholdet, men greide det ikke fordi ord ville stå mot ord. Hun var videre usikker på om det var noe å anmelde, selv om hun visste at det tiltalte gjorde var galt. Da hun i desember 2016 hørte på radio at en gynekolog var mistenkt for overgrep, forstod hun med en gang at det måtte være tiltalte, uten at han var identifisert. Hun valgte da å kontakte politiet samme dag. [n.n.] har i likhet med flere av de andre fornærmede følt det tyngende å anmelde saken, men var klar på at det var det riktige å gjøre.

Retten vurderte hennes forklaring som “troverdig og oppriktig”, og skriver at forklaringen samsvarer på flere punkter med
andre fornærmedes opplevelser, “hvilken støtter oppunder at handlingen var bevisst og ikke en del av undersøkelsen”.

Les også: PFU kritiserer Document for å gjøre jobben mediene har forsømt

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.