Fortvilte restaurantarbeidere og hotellansatte har plassert tomme stoler foran Brandenburger Tor i Berlin for å vise at de ikke har inntekter og trenger offentlig støtte. 24. april. Foto: Michele Tantussi/Reuters/Scanpix

Det er åpenbart at virussykdommen i første rekke rammer eldre, og særlig eldre med underliggende sykdommer. Yngre kan også bli syke, men antall alvorlige tilfeller er lavt i Europa. Gjennomsnittsalderen for Covid-19-døde er 84 år i Norge. Den er noe tilsvarende i Sverige. I begge land smitter nå en smittebærer mindre enn én ubesmittet person, hvilket vil si at antall smittede er på vei ned. Hvorvidt dette er en trend som vil vedvare inntil det produseres en effektiv vaksine og/eller effektive medisiner er sannsynlig, men usikkert. Antall smittede og døde er betydelig høyere i befolkningsgrupper som bor tett, og som lever under kulturelle og religiøse betingelser som hindrer etterlevelse av myndighetenes koronaregler/anbefalinger. Dette er situasjonen i Stockholm og Oslo. I de skandinaviske nasjonalstatene er det generelt slik at smitten avtar med avstanden til de store byene. Når gjennomsnittsalderen for de som dør av viruset i USA er betydelig lavere enn hos oss, skyldes det at en meget stor del av befolkningen lever under forhold som ligner forholdene i de mest utsatte bydelene i Stockholm og Oslo.

Det ser nå ut til at den brutale kuren som er iverksatt for å kvele koronasmitten vil strupe økonomien gjennom de neste årene. Stengte grenser og frykt betyr kroken på døren for internasjonal flytrafikk i lang tid fremover. Bilfabrikker stopper å produsere. På internasjonalt nivå vil økonomi – og næringsliv stagnere. Bedrifter vil gå konkurs, og antall arbeidsløse vil bli enormt høyt, også i Norge. Oljeprisen vil holde seg lav på grunn av lav etterspørsel, med katastrofale følger for norsk økonomi. Den norske velferdsstaten vil bli satt på harde prøvelser. Alle nye usikkerheter vil forsterke de trusler mot fred og frihet som var gjeldende før koronakrisen. 

Dersom dette blir virkelighetens scenario, vil det bli meget krevende å styre klar av samfunnsomveltninger som vil forlenge lidelsene når det lysner. Vi som har hatt gleden av velstand og rike muligheter til personlig utfoldelse gjennom seks decennier, har vel på mange måter sett det som en forpliktelse å kunne overlate tilsvarende livsbetingelser til kommende generasjoner. Nå må vi se i øynene at det kan bli meget krevende å innfri disse forpliktelsene i årene som kommer. Så er det sikkert mulig å tegne et lysere scenario. Men det må i det minste hvile på en forutsetning om bra avkastning på oljeformuen, og at denne avkastningen sammen med andre inntekter gir nok penger i statskassen til å opprettholde velferdsstaten. I stort snakker vi om eksport av store mengder olje, gass og fisk, hvilket forutsetter at utenlandske importører trenger produktene og er i stand til å betale høye nok priser for dem. Her må vi i tillegg huske at handelsbalansen med utlandet for fastlandsindustrien gikk med et underskudd på ca., 280 milliarder kroner i 2019. Hjertesukk: Drømmen om et grønt skifte er en bra drøm, men i realitetenes verden må den omsettes i noe grønt som lar seg selge. Dvs. dollar.

Det er nå viktig å få alle samfunnshjul til å trille for å redde bedrifter og arbeidsplasser, og for å skaffe inntekter til felleskassen. Uansett hvilket scenario som vil gjelde for de neste 3 – 10 år, må man regne med at folk flest, noen mer enn andre, vil få føle nedgangstidene på kroppen. De som sliter fra før, vil komme til å slite mest. Derfor er det også viktig at det lempes på koronarestriksjonene så langt det er forsvarlig. Den handlekraft som ble utvist da koronarestriksjonene ble iverksatt, må også utvises nå som det lempes på restriksjonene. Folk flest merker seg at Sverige holder grensen åpen for oss nordmenn, mens vi holder den stengt for alle (den nordmann som kommer over grensen fra Sverige til Norge – uten etter lovlig opphold i Sverige – ilegges to ukers karantene). Man må kunne gå ut fra at Folkehelseinstituttet/FHI anbefaler åpning av grensen når det ikke lenger er helsemessige grunner til å holde den stengt. Kan man gå ut fra at regjeringen da umiddelbart følger rådet fra FHI, eller vil det bli gjort politiske overveielser som ikke har noe med Covid-19 å gjøre? Det er å håpe at den betydning fri ferdsel over grensen vil ha for folkehelsen blir tillagt avgjørende vekt!  

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.