Oslo tingrett viste Document på gangen da retten skulle behandle begjæring om fengsling i en sak om forsøk på æresdrap, men Borgarting lagmannsrett har nå enstemmig opphevet Oslo tingretts kjennelse. Foto: Øyvind Thuestad.

OSLO TINGRETT: Borgarting lagmannsrett har opphevet en kjennelse om lukkede dører i et allerede avholdt fengslingsmøte. – En historisk kjennelse, ifølge Norsk Redaktørforening.

Det har trolig aldri skjedd før at en slik kjennelse fra tingretten er blitt satt til side, og avgjørelsen kan dermed skape presedens.

–  Så vidt jeg har oversikt over har det ikke tidligere skjedd at domstolene har opphevet en kjennelse om lukkede dører i et rettsmøte som allerede er avholdt, sier Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen.

Avgjørelsen er viktig, også fordi den legger prinsipielle føringer for senere saker, sier redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Far og sønn siktet for drapsforsøk

Far og sønn sitter fengslet, siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette, etter å ha vært fremstilt i to fengslingsmøter i mai. Begge møtene gikk for lukkede dører.

Familiens ære skal ha blitt krenket da datteren giftet seg med en mann familien ikke hadde godkjent. Da gikk far (64) og sønn (35) løs på broren til brudgommen.

Oslo tingrett nektet offentligheten innsyn i saken i de to første fengslingsmøtene. Document var eneste medium til stede både 9. og 23. mai, og ble vist på gangen ved begge tilfellene.

23. mai henvendte vi oss til Norsk Redaktørforening, som på vegne av mediene anket Oslo tingretts kjennelse til lagmannsretten.

«Slagsmål» på Rykkinn

7. mai klokken 20.45  ble politiet i Oslo varslet om Slagsmål på Rykkinn i Bærum. En mann ble stukket i armen, men kommer fra det uten alvorlige skader.

Av fengslingskjennelsen fra 23. mai fremgår det at politiet mener det er snakk om et forsøk på æresdrap.

Det eneste fornærmede var «skyldig» i, var at hans bror hadde giftet seg med «feil» kvinne, mener politiet. Kvinnens far og bror ville hevne dette. At det var broren som fikk unngjelde, skal skyldes at brudgommen selv ikke var mulig å få tak i. Etter hva Document erfarer skal de nygifte ha reist ut av landet. Retten legger «særlig vekt på historikken i saken og foranledningen til hendelsen».

Retten mener at grunnen til at far og sønn oppsøkte fornærmede var at fornærmedes bror hadde giftet seg med siktedes datter/søster. Dette fikk far og sønn beskjed om fra sin datter/søster samme dag, ifølge kjennelsen.

«Betydningen av ære i arabisk og muslimsk tradisjon»

Problemet var at kvinnens far ikke hadde godkjent hennes kjæreste som ektefelle for henne. I sin kjennelse viser retten blant annet til «sakkyndigrapporter fremlagt i retten om betydningen av ære i arabisk og muslimsk tradisjon og hva som kjennetegner et æresdrap.»

Siktedes familie er fra Irak, i retten ble det tolket på arabisk. Retten viser til rettspraksis, blant annet to høyesterettsdommer, om betydningen av ære i kulturer fra «denne delen av verden».

«Når disse generelle uttalelsene ses i sammenheng med sakshistorikken i saken, foranledningen til hendelsen og at de siktede oppsøkte fornærmede bevæpnet med blant annet kniv finner retten at det er en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå en ny straffbar handling med strafferamme høyere enn fengsel i seks måneder dersom han løslates. Vilkåret om gjentakelsesfare er da oppfylt.» (Document)

I kjennelsen om å lukke rettsmøtet er det imidlertid etterforskningshensyn som oppgis som den primære begrunnelsen, i tillegg til fare for represalier for de involverte:

«Retten viser til at det er klausulerte dokumenter i saken, og at det vil vanskeliggjøre etterforskningen og sakens opplysning om offentligheten får tilgang til saksopplysninger på nåværende tidspunkt, jf. domstolloven § 125 bokstav c).»

«Det vises også til sakens karakter og at hensynet til å unngå represalier for de involverte tilsier lukkede dører, jf. Rt-2013-588, jf. domstolloven § 125 bokstav b). Retten finner det på denne bakgrunn påkrevd å lukke dørene.»

Kjennelsen viser altså til hensynet til etterforskningen, mens det i selve fengslingskjennelsene vises til gjentakelsesfaren.

– Et meget alvorlig forhold

Borgarting lagmannsrett viser til at siktelsene gjelder «et meget alvorlig forhold», og at offentlighet i strafferettspleien et grunnleggende prinsipp som er nedfelt både i Grunnloven og Den europeiske menneserettserklæringen.

Lagmannsretten slår fast at selv om møtet er avviklet, så har Norsk Redaktørforening «aktuell interesse» i å få saken avgjort fordi spørsmålet om lukkede dører i fengslingsmøter i saken «vil kunne oppstå på nytt». Lagmannsretten viser til at tingretten ikke har vært konkret i sin begrunnelse og at man heller ikke har vurdert mindre inngripende tiltak, for eksempel referatbegrensninger.

«Det er derfor ikke mulig å se om tingretten i sine avveininger har vektet de ulike hensyn – herunder det grunnleggende prinsipp om offentlighet – korrekt», skriver lagmannsretten.

Retten tar dermed Redaktørforeningens begjæring til følge og opphever enstemmig tingrettens kjennelse.

– Prinsippiell avgjørelse

En viktig avgjørelse, sier generalsekretær Jensen:

–  Så vidt jeg har oversikt over har det ikke tidligere skjedd at domstolene har opphevet en kjennelse om lukkede dører i et rettsmøte som allerede er avholdt. Dette er en viktig avgjørelse for oss, både fordi den kan ha praktiske konsekvenser i denne konkrete saken, men også fordi den legger prinsipielle føringer for senere saker, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

For andre gang på fire måneder har Borgarting satt til side Oslo tingretts kjennelser om lukkede dører. Begge gangene etter anke fra Redaktørforeningen, på initiativ fra Document.

I februar lukket Oslo tingrett ved tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad dørene under en større ranssak med seks tiltalte. Oslo tingrett viste til «belastningen ved å gi forklaring med tilhørere tilstede». Tingrettens beslutning var «klart utilstrekkelig» fastslo lagmannsretten 12. mars: Document fikk medhold: Borgarting opphever tingrettens kjennelse om lukkede dører.

 

Les hele kjennelsen fra Borgarting: 3_Kjennelse12.07.2019_45502849

Redaktørforeningens anke: 2019-05-29+-+Æresvoldsaken+-+ankeerklæring+fra+NR+(anonymisert)

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂